اطلاعات عمومی تبادل با لینک مرتبت. شرکت در نظرسنجی کمک به ماست. باتشکرAmirM http://publicinfo4u.mihanblog.com 2018-12-16T08:50:43+01:00 text/html 2017-08-15T20:53:07+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP معرفی نامه http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/112 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#000099">&nbsp;<font size="5">باعرض سلام</font></font><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><span style="color: rgb(255, 204, 51);">&nbsp;</span><font size="4" style="color: rgb(255, 204, 51);">امیدواریم از مطالب ما لذت ببرید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><span style="color: rgb(255, 204, 51);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#33cc00" size="5">&nbsp; &nbsp;کلیه مطالب موازی</font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font color="#006600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#c0c0c0"> &nbsp;<font size="5">با قوانین جمهوری</font></font></div><div><font color="#006600">&nbsp;</font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font color="#006600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="5" style="" color="#ff0000">&nbsp; اسلامی ایران است</font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="5">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><span style="font-size: x-large;">با ما همراه باشید</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#003300">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="6">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(0, 51, 0);">AmirM</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"></div> text/html 2017-08-15T20:38:34+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP کتاب رستاخیز مردگان http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/110 <h3 style="box-sizing: border-box; margin: 3px 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: nassim-bold; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/110" target="" title="رستاخیز مردگان"><font size="5" color="#000099">رستاخیز مردگان</font></a></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 3px 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: nassim-bold; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; text-align: right;"><font size="4">کتاب نکرونومیکون&nbsp;رستاخیز &nbsp;مردگان &nbsp;و یا &nbsp;کتاب &nbsp;دیوانه کننده و… تمامی اینها القابی اند که برای این کتاب مرموز گذاشته شده اند.</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">نام &nbsp;دیگرش &nbsp;اما &nbsp;الضعیف &nbsp;است. &nbsp;نویسنده اصلی &nbsp;این &nbsp;کتاب &nbsp;فردی &nbsp;بدوی &nbsp;اهل &nbsp;شام &nbsp;به &nbsp;نام &nbsp;عبدل &nbsp;ال حضرت &nbsp;در &nbsp;سال &nbsp;۶۹۹ &nbsp;نوشته &nbsp;شده &nbsp;است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">بعد از &nbsp;آنکه &nbsp;کتاب &nbsp;توسط &nbsp;ال حضرت &nbsp;به &nbsp;پایان &nbsp;رسید. &nbsp;بدن &nbsp;تکه تکه شده اش &nbsp;پیدا &nbsp;شد. دلیل و نحوه&nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/tag/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/" title="قتل" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">قتل</a>&nbsp;نامعلوم &nbsp;بود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px;">کتاب</span>&nbsp;اصلی ( نمونه &nbsp;دیگری &nbsp;از این &nbsp;کتاب &nbsp;توسط &nbsp;اچ پی لاو کرفت نوشته و در ژانر &nbsp;وحشت روانه بازار شد ) &nbsp; شامل &nbsp;۷ &nbsp;جلد &nbsp;است. &nbsp;و &nbsp;در &nbsp;ارتباط &nbsp;با &nbsp;آینده &nbsp;بشریت &nbsp;پیشگویی &nbsp;هایی &nbsp;در &nbsp;آن &nbsp;گنجانده &nbsp;شده است. &nbsp;بنا &nbsp;به &nbsp;ادعایی &nbsp; تعدادی &nbsp;از &nbsp;پیشگویی های &nbsp;نوستر &nbsp;آداموس &nbsp;برگرفته &nbsp;از &nbsp;این &nbsp;کتاب &nbsp;است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">مدرکی &nbsp;از &nbsp;سال &nbsp; ۱۴۸۷ &nbsp;توسط &nbsp; راهب &nbsp;وارمیوس &nbsp;&nbsp;(olaus wormius) &nbsp; بر جای &nbsp;مانده &nbsp;است<a href="http://www.dustaan.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">.</a>&nbsp;&nbsp;او &nbsp;طبق &nbsp;این &nbsp;نوشته &nbsp;به &nbsp;کتاب &nbsp; بسیار خطرناکی &nbsp;اشاره &nbsp;میکند. این &nbsp;کتاب مرموز &nbsp;<a href="http://www.dustaan.com/tag/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87" title="خواننده" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; background: transparent; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">خواننده</a>&nbsp;&nbsp;را &nbsp; به &nbsp;شدت &nbsp;تحت &nbsp;تاثیر &nbsp;خود &nbsp;قرار &nbsp; می دهد. &nbsp; وارمیوس &nbsp;در &nbsp;یکی &nbsp;دیگر &nbsp;از &nbsp;نوشته هایش می گوید: &nbsp;وقتی &nbsp;ترجمه &nbsp; کتاب &nbsp;به &nbsp;دستم &nbsp;رسید. &nbsp; مقداری &nbsp; از &nbsp;آن &nbsp;را &nbsp; مطالعه &nbsp;کردم &nbsp;و بلافاصله آنرا &nbsp;در &nbsp;آتش &nbsp;سوزاندم. &nbsp;چون &nbsp;حقایقی &nbsp;در آن &nbsp; فاش &nbsp;میشود &nbsp; که &nbsp;هنوز &nbsp;هیچکس &nbsp;برایش &nbsp;آماده &nbsp;نیست. &nbsp;به &nbsp;زمان &nbsp;بسیار &nbsp;زیادی &nbsp;برای &nbsp;درکش محتاجیم!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">اما &nbsp; ترجمه ای &nbsp;که &nbsp;راهب &nbsp;واریوس &nbsp;ادعا &nbsp;میکرد &nbsp;در &nbsp;آتش &nbsp;سوزانده &nbsp;است. سال &nbsp;۱۵۸۶ &nbsp; در پراگ &nbsp;یکبار &nbsp;دیگر &nbsp;پیدا &nbsp;شد. &nbsp;اما &nbsp;در &nbsp;دستان &nbsp;فردی &nbsp; که &nbsp;همه &nbsp; او &nbsp; را &nbsp; به &nbsp; عنوان &nbsp; جادوگر &nbsp;میشناختند. &nbsp;دکتر &nbsp;جان &nbsp;دی &nbsp;و &nbsp;دستیارش &nbsp;ادوارد کلی، &nbsp; بنا &nbsp;به &nbsp;شایعه &nbsp;ها &nbsp;این &nbsp;دو &nbsp;بعد &nbsp;از &nbsp;پیدا &nbsp;کردن &nbsp;این &nbsp;کتاب &nbsp;سعی &nbsp;در &nbsp;زنده &nbsp;کردن &nbsp;مردگان! &nbsp;کردند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">کتاب &nbsp;سپس &nbsp;بوسیله &nbsp;فردی &nbsp;کلکسیونر &nbsp;به نام &nbsp;الیاس اشمول &nbsp;به &nbsp;کتابخانه &nbsp;بودلین آکسفورد هدیه &nbsp;داده &nbsp;شد. &nbsp;از &nbsp;این &nbsp;کتاب &nbsp;دو &nbsp;نسخه &nbsp;دیگر &nbsp; در &nbsp;کتابخانه های &nbsp;موزه بریتانیا &nbsp;و &nbsp;واتیکان &nbsp;موجود &nbsp;است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">نسخه کتاب نکرونومیکون &nbsp;کتابخانه &nbsp;بودلین &nbsp;در &nbsp;سال ۱۹۳۴ &nbsp; ناپدید &nbsp;شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">گفته &nbsp;میشود( &nbsp;هیتلر &nbsp;به &nbsp;علت &nbsp;علاقه &nbsp;زیادش &nbsp;به &nbsp;متافیزیک &nbsp;به &nbsp;نحوی &nbsp;این &nbsp;کتاب &nbsp;را &nbsp;بدست &nbsp;آورد) و بعد &nbsp;از &nbsp;آن &nbsp;دیگر &nbsp;ردی &nbsp;از &nbsp;آن &nbsp;نسخه &nbsp;در دست &nbsp;نیست.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">نسخه &nbsp;موجود &nbsp;در &nbsp;موزه &nbsp;بریتانیا &nbsp; در &nbsp;سال &nbsp;۱۹۴۰ &nbsp;از &nbsp; فهرست &nbsp;خارج &nbsp;و &nbsp;به &nbsp;انبار &nbsp;منتقل &nbsp;شد. &nbsp;سپس &nbsp;همراه &nbsp;جواهرات سلطنتی &nbsp;خانواده پادشاهی &nbsp;در &nbsp;گالر &nbsp;قلعه &nbsp;حفاظت &nbsp;شده &nbsp;قرار &nbsp;گرفت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; outline: 0px; color: rgb(17, 39, 33); text-align: justify;"><font size="4">آنچه &nbsp;این &nbsp;کتاب &nbsp;را &nbsp;خطر ناک &nbsp;جلوه &nbsp;میدهد. &nbsp;تنها &nbsp;بخش &nbsp;دیوانه &nbsp;کننده &nbsp;آن &nbsp;یعنی &nbsp;بخش صدمات &nbsp;فیزیکیش &nbsp; نیست. &nbsp; بلکه &nbsp;حقایق &nbsp;نوشته &nbsp;شده &nbsp;در &nbsp;کتاب &nbsp;آنقدر &nbsp;بی پرده &nbsp;و &nbsp;بی رحمانه &nbsp;است. &nbsp; که &nbsp;باعث &nbsp;فرو ریختن &nbsp;تمامی باورها &nbsp;و &nbsp;ذهنیت &nbsp; فرد &nbsp;در &nbsp;ارتباط &nbsp;با &nbsp;زندگی &nbsp;میشود. &nbsp; و &nbsp;تنها &nbsp;برای &nbsp;انسانی &nbsp;که &nbsp;کتاب &nbsp;را &nbsp;مطالعه &nbsp;میکند. &nbsp;تاریکی &nbsp;و یک &nbsp; هیچ &nbsp;بزرگ به &nbsp;ارمغان &nbsp;می آورد. &nbsp;یعنی &nbsp;اگر &nbsp;فرد &nbsp;از خواندن &nbsp;این &nbsp;کتاب &nbsp;به مرز &nbsp;جنون &nbsp;نرسد. &nbsp; &nbsp;مجبور &nbsp; است &nbsp;در &nbsp;بی &nbsp;هدفی &nbsp;و &nbsp;تاریکی &nbsp;مطلق &nbsp;زندگی</font><span style="font-size: 13px;"> &nbsp;کند…</span></p> text/html 2017-08-15T13:28:11+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP DNAچیست؟ http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109 <div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="اسید ریبونوکلییک"><font size="5" color="#000099">اسید دئوکسی ریبونوکلئیک چیست؟</font></a></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><font size="4">DNA از دو نوار طولانی (از جنس فسفات و شکر) تشکیل شده است و روی این نوارها 4 نوع مولکول قرار دارد، که عباتند از:</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: center;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">آدنین (Adenine)، تیمین (Thymine)، سیتوزین (Cytosine)، گوانین (Guanine)</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">مولکول های آدنین فقط با مولکولهای تیمین ارتباط دارند و مولکولهای سیتوزین فقط با مولکواهای گوانین ارتباط دارند.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">&nbsp;</font></span></div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="ساختار DNA"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="ساختار DNA+عکس"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="ساختار DNA"><img title="DNA-دی ان آ" src="http://wikirahnama.com/article_images/omomi/dna.jpg" alt="DNA-دی ان آ" width="60%" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><font size="4">جایگاه دی ان آ در بدن ما مطابق شکل زیر است:</font></p><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="ساختار DNA+عکس"><img class="img-responsive center-block" src="http://wikirahnama.com/article_images/omomi/wikirahnama.com-dna-cell.jpg" alt="مولکول دی ان آ DNA" title="دی ان آ" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"></div></a><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">طول این نوار می تواند بیش از چند میلیون مولکول باشد. میلیاردها حالت برای نحوه چیدمان مولکولها در این نوار (DNA) وجود دارد. کثرت انواع چیدمان در مولکول DNA، باعث کثرت تنوع خلق و خو، اندام، رنگ پوست و مو، قد و ... در انسانها و سایر جانداران می شود.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">اینکه افراد نسبت به داروها و محرکها واکنشهای متفاوتی نشان می دهند، به دلیل تفاوت چیدمان مولکول DNA در هسته سلول بدن ایشان است. چیدمان مولکول DNA در هسته سلول بدن دو انسان تا حدود 90 درصد شبیه به هم است،&nbsp; ساختار و وظیفه سلولها تفاوت عمده ای ندارند، بلکه رفتار سلولها در شرایط مختلف تغییر می کند.&nbsp;</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">مولکول DNA، به پروتئین چسبیده و تشکیل کروموزوم را می دهد، کروموزوم شکلی شبیه زیر دارد:</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="کوروموزوم+عکس"><img title="chromosome کروموزوم" src="http://wikirahnama.com/article_images/omomi/chromosome.jpg" alt="chromosome کروموزوم " width="65%" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">بدن انسان، بیش از 37 تریلیون (37000،000،000،000) سلول دارد، در هسته هر یک از این سلولها (سلول پوست، مو، ناخن، دندان و ....)، &nbsp; 46 کروموزوم (23 جفت کروموزوم) وجود دارد، هر انسانی نیمی از کروموزومهای خود را از مادر و نیمی دیگر را از پدر دریافت می کند. ترکیب چیدمان DNA موجود در کروموزومها، منحصر به فرد است و فقط در دوقلوهای همسان کاملاً شبیه به هم است.</font></span></div><h2 style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-family: iransansFarsi; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="ساختار DNAچگونه است؟" style=""><font size="5" style="" color="#ff0000">ساختار DNA چیست؟</font></a></h2><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">برای پاسخ به این سؤال باید از اتمها شروع کنیم، ساده ترین شکل ماده در طبیعت، اتمها هستند. اتمها با حالتها و تعداد مختلف ترکیب می شوند و مولکولها را تشکیل می دهند؛ مثلاً دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن ترکیب می شوند و&nbsp; مولکول آب را تشکیل می دهند. &nbsp;</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">نوع خاصی از مولکولها هستند که به آنها آمینواسید گفته می شود، آمینواسیدها، با نسبتها و ترتیبهای مختلف با هم ترکیب می شوند و پروتئین را به وجود می آورند. در بدن انسان، بیش از 20 نوع آمینواسید شناخته شده است و ترکیبات مختلف این آمینواسیدها، موجب شکل گیری هزاران نوع پروتئین می شود.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><font size="4"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">انواع آمینواسیدهای بدن انسان:</span>&nbsp;</font></div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="Amino Acid"><img title="DNA چیست؟ آمینو اسید" src="http://wikirahnama.com/article_images/omomi/amino-acid-wikirahnama.com.jpg" alt="DNA چیست؟ آمینو اسید" width="60%" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><font size="4"></font></a><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">پروتئینها با مولکولهای دیگر ترکیب می شوند و سلولها را تشکیل می دهند. سلولها در کنار هم قرار می گیرند و بافتها را می سازند.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">انواع سلولها، اشکال مختلفی از بافتها را ایجاد می کنند، مثل بافت پوست، بافت عضله، بافت استخوان و ... .</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/109" target="" title="cell"><img title="مولکول دی ان آ" src="http://wikirahnama.com/article_images/omomi/dna-molecule.jpg" alt="مولکول دی ان آ" width="100%" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">بدن کلیه موجودات زنده از سلول تشکیل شده است. پیکر تمام گیاهان، بدن همه جانوران و نیز بدن ما انسانها از سلول تشکیل شده است.&nbsp;</font></span></div><h2 style="direction: rtl; box-sizing: border-box; font-family: iransansFarsi; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5">عملکرد DNA</font></span></h2><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">اینکه هر سلول چه وظیفه ای را انجام دهد و چه رفتاری از خود نشان دهد، توسط یک کد تعیین می شود که بین سلولهای یک بافت متحدالشکل است. هر سلول با تولید مثل، کد DNA را به سلول جدید منتقل می کند و به این ترتیب، سلول جدید دستورالعمل و وظایف خود را می داند و با سایر سلولها همکاری می کند.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">"دی ان آ" ماده اصلی ژنتیک است و فاکتورهایی را که موجودات زنده از نسلهای قبل از خود به ارث می برند را باید در ساختار DNA ایشان جستجو کرد.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><font size="4"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">&nbsp;<br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></span><strong style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</strong></font></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="5">DNA</font></strong></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">دانشمندان زیادی در مورد DNA مطالعه و تحقیق کرده اند پس از فعالیت ها، آزمایشات و یافته های "ایوری" ، "گریفیت" و ... در نهایت کشف DNA در ساختار سلولی در سال 1953 و توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک (James Watson and Francis Crick) صورت گرفت<strong style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">.</strong>&nbsp;</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">برخی از دستاوردهای کشف رمز سلول جانداران عبارتند از:</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">1. انجام آزمایش و ریشه یابی و درک علت بسیاری از بیماریها، نظیر سرطان و ... و پیدا کردن مسیری به سوی درمان آنها.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">2. کمک به قضاوت عادلانه در دادگاهها مبنی بر بی گناهی یا گناهکار بودن متهمین بر پایه آزمایش DNA. انجام آزمایش DNA و مستندات آن برای هر انسانی منحصر به فرد است (شبیه به اثر انگشت انسانها) و وجود DNA یک نفر در صحنه جرم، دلیل لازم و کافی برای حضور او در محل ارتکاب به جرم می باشد.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">3. آزمایش DNA و تشخیص پدر و مادر واقعی کودکانی که به هر دلیلی والدین خود را گم کرده اند.</font></span></div><div style="direction: rtl; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransansFarsi; text-align: justify;"><span style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"><font size="4">4. پرورش نوعی از محصولات کشاورزی با باروری بیشتر و در عین حال آفت کمتر.</font></span></div> text/html 2017-08-12T19:22:54+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP دریاها و اقیانوس ها http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/106 <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 30.6667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#000099">دریاها و اقیانوس ها</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">اقیانوسهای جهان نزدیک به سه چهارم از سطح زمین را پوشانده اند و میلیونها سال از عمر آنها می گذرد. سیاره ی ما از فضای آبی رنگ دیده می شود. پنج اقیانوس مختلف وجود دارد. با این که این اقیانوس ها به نظر مستقل می آیند و نام های متفاوتی دارند، امّا با یکدیگر در ارتباطند و در واقع یک اقیانوس عظیم و واحد را تشکیل می دهند.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">اقیانوس آرام، بزرگ ترین اقیانوس دنیا است. این اقیانوس، از مجموعِ سه اقیانوس دیگر بزرگ تر و عمیق ترین اقیانوس دنیا است. اگر به نقشه جهان نگاه کنید، می بینید که اقیانوس آرام نیمی از سطح کرۀ زمین را فرا گرفته است.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff0000">تفاوتی بین اقیانوس و دریا</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">گاهی در حرف هایمان از دو کلمۀ دریا و اقیانوس به یک معنی استفاده می کنیم. ممکن است به نظر ما این دو یکی باشند؛ امّا از نظر دانشمندان، دریا یک حوزۀ اقیانوسی کوچک است. برای مثال، دریای مدیترانه بین قارۀ آفریقا و اروپا قرار گرفته است.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">در اقیانوس ها منطقه های کوچک تری از آب شور وجود دارد که دریا نامیده می شوند.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff0000">آب شورِ دریا</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">آبِ دریا شور است؛ چون نمک دارد! این نمک، همان است که ما در غذای خودمان مصرف می کنیم. قسمت اعظم نمک از سنگ های زمینی به دست می آید. باران، نمک را به رودخانه و از آن جا به دریا هدایت می کند.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">در بعضی از کشورهای گرمسیری مثل هند، نمک تولید می شود. کارگران در کنار دریا، دیوارهای کوچکی می سازند. وقتی آب دریا به هنگام مد بالا می آید. در پشت این دیوار محبوس می شود. با تابش خورشید، آب بخار می شود و نمک به جا می ماند.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff0000">زیر اقیانوس</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">زیر اقیانوس ها جهان دیگری است. دره های عمیق، کوه های بزرگ، جنگل هایی از جلبک های دریایی و جانوران دریایی حیرت آور در اقیانوس ها وجود دارد. بعضی از مرتفع ترین کوههای جهان در زیر اقیانوسها قرار دارند!</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">اقیانوس، محل زندگی بسیاری از گیاهان و جانوران بسیار ریز می باشد که پلانکتون نام دارند. آنها چند متر پایین تر از سطح اقیانوس زندگی می کنند و غذای بسیاری از موجودات دریایی دیگر را فراهم می کنند و آن قدر کوچکند که نمی توان آنها را دید. ما پلانکتونها را موجودات میکروسکوپی می نامیم.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff0000">اعماق اقیانوس ها و دریاها</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">عمق متوسط یک اقیانوس چهار کیلومتر (یعنی 13 برابر ارتفاع برج ایفل در پاریس) است؛ در اعماق اقیانوس ها، شکاف های عظیمی به نام گودال قرار دارد. عمق بعضی از این گودال ها به 10 کیلومتر هم می رسد.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">اعماق دریا محلی سرد و تاریک است که عجیب ترین جانوران زنده ی جهان در آن جا زندگی می کنند. در اعماق دریا هیچ گیاهی وجود ندارد؛ بنابر این همه ی ماهی ها طعمه خوارند. موجودات غیر عادی در بستر تاریک اقیانوس به این طرف و آن طرف می روند. بعضی از ماهی های اعماق دریا از خود نور تولید می کنند. بسیاری از ماهی هایی که در اعماق دریا هستند. ظاهر بسیار زشتی دارند. امّا خوشبختانه اعماق دریا تاریک است.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">اقیانوسهای جهان دارای موج و جزر و مد می باشند. جزر و مد، سطح آب را در قسمتهای مختلف اقیانوس تغییر می دهد. نیروی جاذبۀ بین خورشید و ماه سبب ایجاد جزر و مد می شود.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff0000">کف اقیانوس ها و دریاها</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">کف اقیانوس بستر نامیده می شود که تنها سطحی ماسه ای و هموار نمی باشد، بلکه در برخی جاها به صورت ناهموار و گِلی است. در بستر اقیانوسها کوههای بسیار بزرگ، آتشفشانها و دهانه های آتشفشانهای عمیق، قرار دارد.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">حتماً فکر می کنید که سطح کف دریا صاف است؛ اما همه نقاط آن این طور نیست و در آن جا هم مثل خشکی، کوه ها، درّه ها، دشت ها و تپّه هایی وجود دارد.</font></span></p><ul style="margin: 20px 0px; padding-right: 30px; font-family: p30;"><li><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">قارهّ ها از سمت سواحل به سمت دریا، شیب ملایمی دارند؛ که به آن، شیب قارّه می گویند.</font></span></li><li><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">نیمی از بستر اقیانوس ها از دشت هایی پوشیده شده است که به آن ها، دشت های اعماق دریا گفته می شود.</font></span></li><li><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">در اعماق اقیانوس اطلس، رشته کوه بزرگی وجود دارد.</font></span></li><li><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">گودال ها، درّه های بسیار عمیقی در اعماق دریاها هستند.</font></span></li></ul><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff0000">آتشفشانها در اعماق اقیانوس ها و دریاها</font></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">رشته کوههایی در اعماق اقیانوس ها هم آتشفشانی هستند و به رشته کوه های اقیانوسی مشهورند. تقریباً 10000 رشته کوه در زیر دریاها وجود دارد؛ البتّه ممکن است تعداد آن ها دو برابر این هم باشد. ارتفاع بعضی از آن ها به قدری زیاد است که از آب بیرون آمده و جزایری به وجود آورده اند. رشته کوه اقیانوسی، یک رشته کوه آتشفشانی زیر دریایی است که همیشه یکی از آن ها در حال فوران است!</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff0000">زلزله در اعماق اقیانوس ها و دریاها</font></span></strong></p><p style="margin: 20px 0px; font-family: p30; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">در زیر دریاها نیز زلزله رخ می دهد. هر سال بیش از یک میلیون زلزله اتّفاق می افتد که چون در اعماق دریاها رخ می دهند، احساس نمی شوند.</font></span></p> text/html 2017-08-12T13:09:30+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP ناپلئون بناپارت http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/105 <font color="#000099"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font size="5">زندگی نامه ناپلئون بناپارت</font></span><span style="font-family: Nassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></font><div><span style="font-family: Nassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div><span style="font-family: Nassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون بناپارت (1821-1769) یکی از بزرگ ترین فرماندهان نظامی تاریخ و امپراتور فرانسه بود. او بیشتر اروپا را فتح کرد. ناپلئون در 15 آگوست سال 1769 در "کرس" فرانسه، در یک خانواده آرام متولد شد. او دومین پسر یک وکیل بی پول بود. ناپلئون در 15 سالگی پدرش را از دست داد و به وسیله مادرش بزرگ شد. در مدرسه نظام تحصیل کرد و به سرعت پیشرفت کرد (برای آشنایی با مدارس عالی فرانسه اینجا را کلیک کنید). او در سال 1792 شاهد سقوط سلطنت بوربون ها بود و به جنگ های انقلابی فرانسه پیوست و نامی برای خودش دست و پا کرد. اما در گیرودار انقلاب و اختلافات انقلابیون به دلیل دوستی با برادر یکی از سران انقلاب مدتی هم زندانی شد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">پس از آزادی از زندان مدتی بیکار بود. اما تا جایی پیش رفت که در سال 1796 فرمانده ارتش فرانسه در ایتالیا شد و با موفقیت به اتریش و متحدانش فشار آورد که صلح کنند و فرانسه روی بریتانیا متمرکز شد. در سال 1798، ناپلئون مصر تحت فرمان عثمانی را فتح کرد و تلاش کرد به مسیرهای بازرگانی بریتانیا با هند ضربه بزند. اما ناوگان او به وسیله بریتانیا در نبرد نیل ویران شد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">فرانسه حالا با شرایط جدیدی روبه رو شده بود و آن این بود که اتریش و روسیه هم با بریتانیا در برابرش متحد شده بودند. در این موقع که حکومت فرانسه در بحران بود، ناپلئون به پاریس برگشت. او طی یک کودتا در سال 1799 اولین کنسول شد (در ابتدا نام امپراتور بر خودش نگذاشت). در 1812 کنسول مادام العمر شد و دو سال بعد امپراتور شد. تحت سرپرستی او دولت مرکزیت پیدا کرد، او بانک فرانسه را ایجاد کرد و کلیسای کاتولیک رم به عنوان مذهب رسمی دوباره برقرار شد و قانون را با چیزی به نام "دستورالعمل ناپلئون" اصلاح کرد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">در 1800 ناپلئون اتریشی ها را در "مارنگو" شکست داد. او سپس برای یک صلح فراگیر در اروپا وارد مذاکره شد که قدرت فرانسه در اروپا را تثبیت کرد. در 1803 بریتانیا جنگ با فرانسه را از سر گرفت که بعداً اتریش و روسیه نیز به او پیوستند. بریتانیا در سال 1805 در منطقه ای در فرانسه به نام Trafalgar شکستی دریایی به فرانسه وارد کرد به طوری که ناپلئون نقشه هایش را برای تهاجم به انگلیس رها کرد و به نیروهای روسی- اتریشی رو کرد و در همان سال آنها را در منطقه ای به نام آشترلیتز Austerlitz شکست داد. او مناطق تازه ای را تصرف کرد که شامل ضمیمه کردن سرزمین هایی از روسیه بود که به او در ظاهر کنترل اروپا را داد. امپراتوری مقدس رم از بین رفت و از دل آن هلند و "وستفالیا" به وجود آمدند و در مدت پنج سال بستگان ناپلئون و وفاداران به او به عنوان رهبر در هلند، وستفالیا، ایتالیا، ناپل، اسپانیا و سوئد منصوب شدند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">در سال 1810 ناپلئون که ازدواج بدون بچه ای با ژوزفین داشت، این ازدواج را باطل کرد و به امید داشتن جانشین، با دختر امپراتور اتریش ازدواج کرد. نتیجه یک پسر به نام ناپلئون بود که یک سال بعد متولد شد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">"جنگ شبه جزیره" در سال 1808 شروع شد. شکست های سنگین در مدت پنج سال منابع نظامی فرانسه را تحلیل برد. تهاجم ناپلئون به روسیه در سال 1812 نتیجه اش عقب نشینی فجیع فرانسه بود. جزر و مدها شروع شد و طرفداری متحدان از یکدیگر به سقوط پاریس منجر شد. ناپلئون به جزیره مدیترانه ای البا Elba تبعید شد. در مارس 1815 از این جزیره فرار کرد و به پایتخت فرانسه تاخت. اما نبرد "واترلو" به سلطنت مجدد کوتاه او خاتمه داد. انگلستان او را در جزیره ای دوردست در اقیانوس آتلانتیک به نام "سنت هلن" زندانی کرد. جایی که در پنج می 1821 در آن درگذشت.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون [Napoleon]. هنری بیل (1)، معروف به استاندال (2) (1783-1842)، نویسنده فرانسوی دو رساله درباره ناپلئون برجای نهاده است که یکی در 1817-1818 و دیگری در 1836-1837 نوشته شده است. رساله اول که به قول خود استاندال در پاسخ به کتاب مادام دو استال (3) به نام ملاحظاتی درباره وقایع مهم انقلاب فرانسه (4) (ژوئیه 1817) نوشته شده است، طرح‌گونه‌ای است که در آن استاندال، در عین قدرشناسی از امپراتور، می‌کوشد تا بی‌طرفی و بی‌غرضی خود را نشان دهد. به عکس، رساله دوم حاکی از رشد اسطوره ناپلئونی در روح استاندال است: «من با نوشتن نخستین جمله زندگی ناپلئون نوعی تأثر مذهبی در خود احساس می‌کنم.» این رساله دوم در 1876، تحت عنوان زندگی ناپلئون(5) در مؤسسه نشر کلمان و لوی (6) انتشار یافت. هردو رساله، یعنی رساله 1817-1818 و رساله 1836-1837، به طور کامل در مجموعه کلیات آثار (7) استاندال (به سرپرستی هـ.شامپیون (8))، در 1929،‌با عنوان کلی ناپلئون منتشر شد. جلد اول تحت عنوان زندگی ناپلئون شامل رساله 1817-1818 است، و جلد دوم، تحت عنوان خاطراتی درباره ناپلئون (9)، مشتمل بر رساله 1836-1837. همچنین می‌توان به طبع همین دو رساله، ویراسته هانری مارتینو (10) (1930)، در دوجلد، با عنوان ناپلئون اشاره کرد. رساله اول، که مخصوصاً به علت اوضاع و احوال سیاسی ناتمام مانده است، تقریباً به تمامی از منابع انگلیسی گرفته شده است. استاندال وقایع عمده زندگی ناپلئون را تا زمان بازگشت او از جزیره الب (11) گزارش می‌کند. در کتاب صفحات اندکی می‌توان یافت که به راستی اصیل باشد؛ استاندال بر مطالب برگرفته از منابع تنها چند حکایت از خود می‌افزاید. رساله دوم با روحی کاملاً متفاوت پرورده شده است: استاندال با احساسات شورانگیزی به توصیف ناپلئون بازمی‌گردد، شاید به سبب آنکه در او بخشی از گذشته خود را می‌بیند. مقدمه خاطراتی درباره ناپلئن با لحنی پرشور که تا اندازه‌ای نزد استاندال شگفت‌آور است، نوشته شده است. طرح او به هنگام شروع کار بسیار بلندپروازانه است؛ می‌خواهد دست به کار تحقیقاتی دقیق و عمیق بزند. ولی بعد هدف او محدودتر می‌شود، به این معنی که تنها به تعقیب گام به گام شرح زندگی ناپلئون در یادنامه سنت هلن اکتفا می‌کند، و «گزارش معقولی» از وقایع به سبکی ساده مانند گزارش خاطره‌نویسان قرن هفدهم به دست می‌دهد. منابع اصلی او گذشته از خود ناپلئون، عبارتند از ژومینی (12)، نویسنده سوییسی شرح زندگانی ناپلئون و تیر (13). استاندال در این رساله نیز، همچنان که در رساله اول، ولی با ستایش بیشتر خاطرات شخصی خود را بر مأخوذات خود از منابع می‌افزاید، مانند فصل مربوط به میلان در 1796 و تصویرهایی که از سرداران ناپلئون به دست می‌دهد. ولی سرانجام، استاندال نمی‌تواند چنانکه باید ازعهده کار برآید و ناگزیر گزارش خود را در 1797 متوقف می‌کند. از این‌رو، از کار او چند طرح نیم‌پرداخته، که ناتوانی استاندال در یکدست کردن و منظم کردن خصلت ناپیوستگی آنها را تشدید کرده، بر جای مانده است. با این همه، این اثر استاندال، چنان که هست، دلچسب است، زیرا تحول اندیشه او را درباره ناپلئون به خوبی نشان می‌دهد. او در اقتباسی که از منابع می‌کند روشی اصیل به کار می‌برد: با استفاده از حکایت برای تجسم بخشیدن به تمامی یک فضای تاریخی می‌تواند روانشناسی همگانیی را که شخص ناپلئون و نظام سیاسی او در فرانسه و ایتالیا به وجود آورده است توصیف کند. ملاقات میان ناپلئون و استاندال در این صفحات وجه کاملی از رمانتیسم فرانسه را بازمی‌نماید.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">تقویم زندگی ناپلئون</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1792م&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">فرانسه به اتریش و پروس اعلان جنگ می کند و «جنگهای انقلاب» شروع می شود. یک سال بعد ناپلئون بناپارت بیست و چهارساله به ژنرالی ارتقاء می یابد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1795&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون، مسئول دفاع از پاریس در برابر شورشیانی است که می خواهند حکومت انقلابی را سرنگون کنند. او فرمانده نظامی پاریس می باشد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1796&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون به سرپرستی سپاهی برای جنگیدن با اتریشی هادر ایتالیا فرستاده می شود. او سربازان روحیه باخته را سازماندهی می کند و با پیروزی وارد شهر میلان می شود. فرانسه بر شمال کشور ایتالیا تسلط می یابد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1797&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">در یک جنگ هوشمندانه، ناپلئون با سپاهی اندک و تجهیزاتی کم به نیروهای اتریشی حمله می کند و آنها را شکست می دهد و به اتریش فشار می آورد که سرزمین بیشتری در منطقه رود راین در اختیار فرانسه بگذارد و فرانسه اجازه می یابد که بر بلژیک تسلط داشته باشد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1798&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون در خاورمیانه نیرو پیاده می کند. او قصد دارد مصر و سوریه را تصرف کند اما در یکم اوت، آدمیرال انگلیسی بنام هوراشیو نلسون ناوگان جنگی فرانسه را در نبرد نیل نابود می کند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1799&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون به فرانسه برگشته و قدرت را در دست می گیرد و خود را به عنوان اولین کنسول منصوب می کند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1800&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون به ایتالیا حمله کرده و اتریشی ها را زا آنجا بیرون می راند. و سال بعد با آنها صلح می کند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1802&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون خود را بعنوان کنسول اول کشور منصوب می کند. جنگ بین انگلستان و فرانسه پایان می یابد و برای مدت ده سال در صلح زندگی می کنند. ناپلئون تمام قدرت خود را برای سازماندهی و ترمیم کردن خرابی های گذشته دوران انقلاب معطوف می دارد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1803&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">جنگهای ناپلئونی آغاز می شود. ناپلئون خود را برای حمله به انگلستان آماده می کند؛ و حدود 2000 کشتی را در سواحل اطراف بولون جمع می کند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">دوم دسامبر 1804&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">از پاپ دعوت می شود که برای مراسم تاجگذاری امپراتور بناپارت در کلیسای بزرگ نوتردام شرکت کند، اما در آخرین لحظات ناپلئون تاج را از دست پاپ می گیرد و خود شخصا تاجگذاری می کند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1805&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون خود را پادشاه ایتالیا می کند. اتریش و پروس و انگلستان متفقا علیه فرانسه متحد می شوند. انگلستان در دریا نیروهای فرانسوی و اسپانیایی را در نبرد ترافالگار شکست می دهد، اما ناپلئون، اتریش و پروس را در دوم دسامبر در نبرد استرلیتز شکست می دهد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1808&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون به اسپانیا حمله کرده و سعی می کند که برادر خود ژوزف را به عنوان پادشاه آنجا منصوب کند. اما اسپانیائی ها شورش می کنند. انگلستان ، پرتغال، اسپانیا و اتریش علیه فرانسه در جنگ پنی سولا با یکدیگر متحد می شوند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1809&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون، اتریش را شکست می دهد و با آنها صلح برقرار می کند، اما انگلیسی ها در اسپانیا باقی می مانند و ناپلئون نه می تواند آنها را از آنجا بیرون کند ونه می تواند اسپانیائی ها را شکست دهد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1812&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون با سپاه بزرگی، در حدود 000/500 نفر به روسیه حمله می کند وتمام راههائی که به مسکو ختم می شود را تسخیر می کند، اما زمستان او را مجبور به بازگشت می کند و در اثر گرسنگی، سرما و نبرد سربازان او کشته می شوند و تنها سی هزار نفر بر می گردند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1813&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">پروس، روسیه، ایتالیا، اتریش و سوئد علیه فرانسه با یکدیگر متحد می شوند. ناپلئون در نبرد لایپزیک، شانزدهم تا نوزدهم اکتبر، کاملا شکست می خورد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1814&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون قدرت را از دست می دهد و به جزیره الب مدیترانه تبعید می شود.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">1815&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون از تبعید فرار کرده و به فرانسه بر می گردد و سپاهی تشکیل می دهد. او در هجدهم ژوئن در نبرد واترلو شکست می خورد؛ یعنی تقریبا صد روز بعد از آمدن به فرانسه دوباره قدرت را واگذار می کند و به جزیره کوچکی در جنوب اقیانوس اطللس بنام سنت هلن تبعید می شود.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">پنجم مه 1821&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون در جزیره سنت هلن می میرد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون بناپارت (1769- 1821) مردی بود کوتاه قد با آرزوهای بزرگ. او یک ژنرال معروف و با هوش و همینطور یک سیاستمدار و حاکم قدرتمند در فرانسه بود. از سال 1804م هنگامی که او خود تاجگذاری کرد، یک دیکتاتور تمام عیار بود.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" color="#3333ff">مختصر و مفید از زندگی ناپلئون</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="4" color="#ff0000">تفنگهای سرپر جخماقی&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">سلاح اصلی پیاده نظام دردوران جنگهای ناپلئون که از 1803 تا 1815 اروپا را در برگرفته بود، تفنگ سرپر چخماقی بود. در این تفنگ برای منفجر کردن باروت از چخماق استفاده می شد؛ به همین دلیل، در مقایسه با سلاحهای آتشین قبلی، از ایمنی بیشتری برخوردار بود.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">دولت با کفایت&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون، کاملا بر اهمیت یک دستگاه اجرائی مناسب و دولت محلی کارآمد واقف بود. وی، فرانسه را سه گروه استان (departments)، ناحیه (arrondissements) و شهر (communes) تقسیم بندی کرد. ماموران دولتی بر اساس لیاقتشان ترقی پیدا می کردند، نه بوسیله موقعیت های اجتماعی و رابطه شان. محدودیت های تجاری گذشته از میان برداشته شد، بانک فرانسه تاسیس گردید و اقتصاد تثبیت شد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">آموزش و پرورش کلیسا&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">ناپلئون اولین سیستم آموزش و پرورش را ایجاد کرد؛ کلیسا و شهرداریها، مدارس ابتدائی را اداره می کردند و دولت نیز مسئول اداره دبیرستانها و دانشگاه سلطنتی بود. در سال 1802، ناپلئون کلیسای کاتولیک روم را به رسمیت شناخت. این باعث ایجاد روابط صمیمانه با کلیسا شد، در صورتیکه در دوران انقلاب شدیدا مورد حمله قرار گرفته بود.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">نظام نامه ناپلئون&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">مهمترین و معروفترین عمل ناپلئون، نظام نامه با قوانین کشوری بود که به روشنی و سادگی اصول حقوقی نظام را تعیین می کرد که تضمین کننده آرمانها و اصول انقلاب از قبیل آزادیهای شخصی و تساوی حقوقی بود. نظام نامه با قوانین کشوری پایه و اساس تمام سیستمهای حقوقی در سراسر دنیا شد.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">اختناق شدید&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">حکومت سخت گیر ناپلئون با کفایت تر از حکومت قبلی فرانسه بود، اما در بسیاری از موارد حکومت ناپلئون، پلیسی بود. روزنامه ها به شدت سانسور شده و آنچه را که دولت می خواست مردم بدانند در روزنامه ها می نوشتند و کسانی که مخالف حکومت بودند، به زندان می افتادند و بسیاری به قتل می رسیدند. جاسوس های زیادی وجود داشتند و مردم ترغیب می شدند که دوستان و همسایگانی که مخالف دولت بودند، را معرفی کنند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">نبرد ترافالگار</font>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">امپراتور فرانسه، ناپلئون (1821- 1769م) تصمیم گرفت که به انگلستان حمله کند، اما نیروی دریایی انگلستان بر دریاها مسلط بود. در 12 اکتبر 1805، نیروی دریایی انگلستان به فرماندهی هوراشیو نلسون (1805- 1758)، طی نبرد «ترافالگار» واقع در نزدیکی ساحل اسپانیا، ناوگان اسپانیا و فرانسه را منهدم کرد. در این جنگ، نلسون کشته شد، اما نیروهای انگلیسی، 20 کشتی دشمن را غرق کردند، بدون اینکه حتی یک کشتی انگلیسی آسیب ببیند&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">واترلو&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">در سال 1815، ناپلئون، از تبعیدگاه خود در جزیره الب، فرار می کند و به قصد تسخیر مجدد قدرت، به فرانسه باز می گردد. در 18 ژوئن، ارتش پروس و انگلستان، به ترتیب، به فرماندهی بلوخر و دوک ولینگتون در واترلو، واقع در بلژیک، با نیروهای فرانسوی روبرو می شوند. بعد از جنگ شدید که در حدود چهل و شش هزار نفر کشته می شوند، ناپلئون برای آخرین بار شکست می خورد. .وی که برای دومین بار مجبور به ترک قدرت شده بود، به جزیره سنت هلن در اقیانوس اطلس تبعید می شود.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">دوک ولینگتون&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">آرتور ولسلی (1852- 1769) اولین دوک خاندان ولینگتون بود ویکی از سیاستمداران و نظامیان معروف انگلستان به حساب می آمد و به دوک یا شاهزاده آهنی شهرت داشت. او فرماندهی سپاهی را در منطقه پنی سولار اسپانیا به عهده داشت و با کمک فلید مارشال بلوشر توانست نیروهای فرانسوی را در نبرد واترلو شکست دهد، اما او گفت: « این خطرناکترین موقعیتی بود که تا کنون در آن بودم»</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">حقایق ثبت شده&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">بسیاری از کارشناسان معتقدند که ناپلئون به طور اتفاقی و غیر عمد مسموم شده است. آزمایشهای انجام شده بر روی رنگ کاغذ دیواری اطاق او در سنت هلن نشان می دهد که کاغذ دیواری حاوی مرگ موش بوده و در هوای مرطوب این ماده سمی خطرناک وارد هوا شده و او را مسموم کرده است. او، قبل از مرگ در پنجم مه سال 1821، برای بیماری معده و کبد تحت مداوا قرار گرفته و این دو علامتهای مسمومیت ناشی از مرگ موش هستند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">چرا ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد؟</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از ایندپندنت، «فیل میسون» در اثر جدید خود «بواسیر ناپلئون؛ و دیگر وقایع کوچکی که تاریخ را عوض کردند»، بیان می‌كند بیماری بواسیر، علت شکست ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه در آخرین و مهمترین نبرد او در قرن 19 بوده است!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">میسون معتقد است ناپلئون بناپارت، قبل از هر نبردی بر اسب خود سوار می‌شد و نقشه نبرد را مرور می‌کرد، اما پزشکان ناپلئون، دو روز قبل از «نبرد واترلو» که 16 تا 19 ژوئن 1815 بین نیروهای فرانسه و ارتش پروسی، روسی و انگلستان اتفاق افتاد، دارویی را که برای تسکین این بیماری استفاده می‌شد، گم کردند. ناپلئون نیز به علت تشدید بیماری قادر نبود بر اسب خود سوار شود و به همین دلیل نتوانست نقشه جنگ را به درستی طراحی کند. در نتیجه، ارتش فرانسه شکست خورد و امپراتور فرانسه نیز دیگر نتوانست خود را بازیابد!&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">میسون با اشاره به این واقعه و چند صد واقعه ریز و درشت دیگر، مدعی شده است مسیر تاریخ، گاه به یک واقعه کوچک وابسته است؛ به گونه‌ای که مسیر تاریخ را عوض کرده‌اند.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">نبرد واترلو، آخرین جنگ معروف ناپلئون با پروس، روس و انگلستان بود. این جنگ در نزدیكی روستایی به همین نام در بلژیک روی داد. ناپلئون در این جنگ شکست خورد. پس از این شکست، ناپلئون به پاریس بازگشت، سرانجام و به ناچار تسلیم و به «سنت هلن» تبعید شد و در آنجا نیز درگذشت.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">وصیتنامه ناپلئون</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«من عیسوی هستم و دارای مذهب کاتولیکی رومی می‌باشم و با همین مذهب که بیش از پنجاه سال قبل از این متولد شده‌ام می‌میرم تمایل من این است که خاکستر من در ساحل رودخانهٔ سن و در بین ملت فرانسه که آنقدر دوست داشته‌ام ، استراحت نماید .&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">من همیشه از داشتن زن عزیزم ماری لوئیز سرافراز بوده‌ام و تا آخرین لحظهٔ حیات با بهترین احساسات صمیمانه یادبود اورا حفظ خواهم کرد . از همسرم خواهش می‌کنم که پسر مرا حراست نماید و از خطراتی که در زمان طفولیت اورا تهدید می‌نماید حفظ کند . به پدرم توصیه می‌کنم همواره بخاطر داشته باشد که او یک شاهزادهٔ فرانسوی است و هرگز آلت دست کسانی که فرانسه را تحقیر می‌نمایند نشود و پسرم هرگز نباید به هیچ عذر و بهانه و دستاویز با فرانسه بجنگد ویا آن را از پای در آورد ، او باید شعار مرا همیشه قبول کند که : موجودیت ما فدای فرانسه باد.»</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"></font></span><p class="bb" style="margin: 10px 0px 7px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Nassim; font-weight: bold; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#ff0000">جملات فوق العاده جالب از ناپلئون :</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«آنقدر شکست خوردم که راه شکست‌دادن را آموختم»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«از پیروزی تا سقوط فقط یک گام فاصله‌است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«ازدواج همیشه به عشق پایان داده‌است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«اگر سراسر زمین یک کشور بود، استانبول پایتخت آن می‌بود.[۱]&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«دنیا از آنِ کسانی است که تحرک و انرژی دارند.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«دستی که گهواره را تکان میدهد دنیا را تکان می‌دهد.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«دین بهترین وسیله‌است برای ساکت نگه‌داشتن مردم.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«مردم از ترس شکست، می‌بازند.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«مطمئن‌ترین راه برای فقیر ماندن اینست که انسان درستکار (امانتدار)ی باشی.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«کم‌دانستن و زیاد حرف‌زدن مثل نداشتن و زیاد خرج‌کردن است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازهٔ دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می‌شد.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«تا زنده‌ام لحظه‌ای آرام نخواهم گرفت. استراحت و مردن نزد من یکی‌ست.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«احمق‌هادر فکر گذشته‌اند، دیوانگان نیز در رویای آینده به سر می‌برند و تنها انسان‌های عاقل در حال زندگی می‌کنند.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی‌دارد.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«اولین شرط پیروزی شهامت و بی‌باکی است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«دردها و رنج‌ها فکر انسان را قوی می‌سازد.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«کسی که می‌ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«پیروزی یعنی خواستن.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«عشق گوهری است گرانبها، اگر با عفت توام باشد.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«عادت کنید که عادت نکنید»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«لغت غیرممکن را باید از قاموس‌ها محو کرد.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«وقتی در جنگ‌ها پیروز و فاتح بودم زنم دست راستم بود وقتی شکست خوردم و در زندان بودم دست راستم زنم بود.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش چیزی رو بنویس که بتونی امضا کنی و چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بایستی.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«بی صبری در راه موفقیت مانع بزرگی است.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«پیروزی نصیب کسانی می‌شود که بیش از همه استقامت دارند.»&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Nassim; text-align: justify;"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">«صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد.</span><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;"><br></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;"><br></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;">منبع</span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-family: Nassim; text-align: justify;"><br></span></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: justify;"><font face="Nassim" size="4">rasekhoon</font></span></span></div> text/html 2017-08-10T07:27:51+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP خورشید و منظومه شمسی http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101 <h1 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="منظومه شمسی" style=""><font size="5" style="" color="#000099">منظومه شمسی</font></a></h1><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; width: 668px; display: table;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="مظموه شمسی+عکس"><img alt="منظومه شمسی" align="left" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/1601126221319619219020223814740130279063.jpg" style="outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: left !important;"></a><br></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">برای کسانی که دو هزار سال پیش از سطح زمین به خورشید و ماه و آنچه که در آسمان وجود دارد نگاه می‌کردند&nbsp;آسمان همان طور به نظر رسیده که امروزه هست.&nbsp;اما زمین به همان صورت&nbsp;نمانده است. امروزه اگرچه به نظر می‌رسد که آسمان&nbsp;تغییر نکرده باشد لیکن نگرش ما به آسمان تغییر کرده است.&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">اختراع تلسکوپ باعث شده تا &nbsp;ستارگان و سیارات به ما نزدیک‌تر&nbsp;شوند&nbsp;و حقایق جدید بسیاری را برای ما آشکار نمایند.&nbsp;مردم معتقد بودند که زمین در مرکز گیتی ثابت مانده است و اجرام آسمانی در آسمان حرکت می‌کنند کوپرنیک برای نخستین بار به منظور توسعه یک سیستم ریاضی پیش‌بینی کرد که خورشید در مرکز کیهان قرار دارد.</font></p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: center; width: 668px; display: table;"><font size="4"><img align="right" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835377_2.jpg" style="outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: right !important;"></font></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">دانشمندان عمر جهان را حدود 14میلیارد سال و عمر منظومه شمسی را حدود 4 تا چهار و نیم میلیارد سال تخمین می‌زنند. طبق یك نظریه پرطرفدار، آنچه اكنون آن را منظومه شمسی می‌خوانیم در حدود 4 تا 5 میلیارد سال پیش توده‌ای از غبار و گاز بوده است. اصلی‌ترین جزء منظومه شمسی، خورشید است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">نه سیاره‌ی اصلی منظومه‌ی شمسی که به ترتیب از خورشید دور می‌شوند در تصویر نشان داده شده است.&nbsp; چهار سیاره‌ی نزدیک خورشید (عطارد، زهره، زمین و مریخ) سیارات&nbsp;کوچکی هستند که سطح آن‌ها پوشیده از صخره و سنگ است و به عنوان سیارات خاکی شناخته‌شده‌اند. به چهار سیاره‌ی بزرگ&nbsp;یعنی (مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون) می‌رسیم که از گازهای مایع و یخ زده تشکیل‌شده‌اند.&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="سیاره چیست؟" style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">سیاره چیست؟</font></a></h2><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">سیاره، جسمی همانند زمین یا ماه است که تنها با منعکس کردن نور خورشید درخشندگی و نور دارد. سیاراتی را که ما در آسمان می‌بینیم اجسام متحرکی هستند که در مداری به دور خورشید می‌چرخند. سیاره از ستاره کوچک‌تر است و به خاطر بزرگی سیاره‌ها، نیروی گرانش (جاذبه) شکل آن‌ها را به صورت کروی در آورده است. به اجرامی که گرد خود سیاره‌ها می‌گردند، ماه یا قمر نام دارند اندازه‌ی سیاره‌ها از عطارد که تنها در حدود یک سوم زمین است تا مشتری که پانزده برابر زمین است متغیر است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="سیارات منظومه شمسی" style=""><font size="5" style="" color="#000099">نگاهی اجمالی به سیارات منظومه شمسی</font></a></h2><div style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><font size="4">&nbsp;</font></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="عطارد" style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">تیر (عطارد)</font></a></p><div style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><img align="left" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835424_3-1.jpg" style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%; text-align: left !important;"></div></div><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p></div></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">عطارد یک سیاره خاکی یا صخره‌ای است و قطر آن 5600 کیلومتر می باشد. عطارد دومین سیاره‌ی کوچک منظومه‌ی شمسی است؛ کمی از ماه بزرگ‌تر و سطحش&nbsp;پوشیده از حفره‌هایی همانند ماه است. در عطارد هوایی وجود ندارد و سطح آن خشك می باشد.&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">سطح عطارد به هنگام روز &nbsp;زیر اشعه خورشید سرخ می‌شود درحالی‌که شب هنگام عطارد از سردترین نقاط روی زمین نیز سرد تر است. حركت خورشید در آسمان عطارد بسیار كند است به گونه‌ای كه 3 ماه طول می‌کشد تا خورشید از یك افق به افق دیگر برود.&nbsp;به نظر می‌رسد که هرگونه حیات در عطارد غیرممکن باشد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="زهره" style=""><font color="#ff0000" size="4">ناهید(زهره)</font></a></p><div style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><img align="right" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835393_3.jpg" style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%;"></div></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">شباهت زیادی به كره زمین دارد. قطر این سیاره خاکی 13913 کیلومتر است. هنگامی كه زهره به نزدیک‌ترین فاصله‌ی خود از زمین می‌رسد به اندازه‌ای روشن است كه حتی در نور روز هم قابل‌مشاهده خواهد بود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">زهره دارای درخششی زیاد می باشد و این به خاطر اتمسفر ضخیم سیاره‌ای است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">اتمسفر زهره گرما را نگه می‌دارد که به این حالت اثر گلخانه‌ای می‌گویند؛ لذا سطح زهره به هنگام روز بسیار داغ‌تر از عطارد است. در ناهید حدود 2 ماه طول می‌کشد تا خورشید از غرب طلوع كند و در شرق غروب نماید.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="زمین" style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">زمین</font></a></p><div style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="زمین+عکس"><img align="left" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835439_4.jpg" style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%; text-align: left !important;"></a></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">قطر کره زمین 14663 کیلومتر است و بزرگ‌ترین سیاره خاکی شناخته ‌شده محسوب می‌شود. اتمسفر زمین دارای 21 درصد اکسیژن است و مابقی آن را اکثراً نیتروژن تشکیل می‌دهد. زمین در هر روز یک‌ بار به دور محور خود می‌چرخد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">اگر کره زمین فقط چند میلیون کیلومتر به خورشید &nbsp;نزدیک‌تر بود امکان داشت که زمین هم مانند زهره تبدیل به یک جهنم واقعی بشود و یا اگر چند کیلومتر دورتر بود همانند مریخ تبدیل به یک سیاره سرد و مرده می‌شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="مریخ" style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">مریخ(بهرام)</font></a></p><div style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><img align="right" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835471_5.jpg" style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%;"></div></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">مریخ تنها سیاره منظومه شمسی غیر از زمین است که بیشترین احتمال داشتن حیات را دارد. قطر مریخ 7801 کیلومتر است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">قطر مریخ برابر با نصف زمین می‌باشد. یک شبانه‌روز مریخی، تنها نیم ساعت طولانی‌‌‌تر از شبانه‌روز زمین است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">دلیل عمده‌‌‌ی رنگ قرمز، زنگ آهن یا اکسید آهن است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="4"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; list-style-type: none; text-align: right;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="مشتری عکس"><img align="left" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835502_6.jpg" style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%; text-align: left !important;"></a></div></div><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; font-weight: normal; list-style-type: none; line-height: 1.5;"><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; list-style-type: none; color: purple; text-align: right; direction: rtl; clear: both;"></span></p></font></strong><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><strong style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">مشتری(برجیس)</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">مشتری بزرگ‌ ترین سیاره منظومه شمسی به غول گازی معروف است. قطر مشتری 11.2 برابر قطر زمین،317.8 برابر جرم زمین را دارد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">کمربند‌‌‌های تیره و نواحی روشن را می‌‌‌توان حتی با یک تلسکوپ کوچک به دور آن دید.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">معروف‌‌‌ترین ویژگی مشتری لکه‌‌‌ی سرخ بزرگ می باشد که توده گاز چرخانی است و همانندی به گردباد دارد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><strong style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">کیوان(زحل)</font></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4"><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: purple; text-align: right;"><strong></strong></span>&nbsp;</font></p><div style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><img align="right" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835533_7.jpg" style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%;"></div></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">این سیاره حلقه دار قطرش در حدود 9.4 برابر قطر زمین است. جرم زحل 95 برابر جرم زمین و دومین سیاره‌‌‌ بزرگ منظومه شمسی است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">از زمین، زحل مانند یک قرص زردرنگ دیده می‌‌‌شود. برجسته‌‌‌ترین مشخصه‌‌‌ی زحل، حلقه‌‌‌های باریک است که می توان آن ها را با یک تلسکوپ کوچک دید.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4" style="color: rgb(68, 68, 68);">حلقه‌‌‌ها از&nbsp;</font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/101" target="" title="آب در فضا" style=""><font color="#000000" size="4">یخ</font></a><font size="4" style="color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;آب معمولی درست‌شده‌اند. احتمالاً حلقه‌‌‌های زحل همراه با خود سیاره به وجود آمده‌‌‌اند، نه اینکه بقایای یک فاجعه‌‌‌ی کیهانی، مانند قمر متلاشی‌شده باشند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><strong style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">اورانوس</font></strong></span></p><div style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><img alt="منظومه شمسی" align="left" src="http://img.tebyan.net/big/1392/11/20140215122835549_8.jpg" style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%; text-align: left !important;"></div></div><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">اورانوس که معمولاً در رده غول‌های گازی قرار می‌گیرد، در واقع از گازهای منجمد تشکیل شده است. قطر اورانوس 4.1 برابر قطر کره زمین می باشد و از درون تلسکوپ، سبز رنگ است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><strong style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">نپتون</font></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">سیاره یخ زده نپتون قطرش 3.9 برابر کره زمین است. پایین‌ترین دمای سطح نپتون، 3K می باشد؛ یعنی نیتروژن به صورت جامد است و سطح را چون برف می‌‌‌پوشاند. این دما، پایین‌‌‌ترین دمای سطحی شناخته‌شده در منظومه شمسی است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><strong style=""><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right; direction: rtl; clear: both;"><font size="4" style="" color="#ff0000">پلوتون</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">این سیاره در مدارهایی غیرعادی به دور خورشید می‌چرخد. پلوتون حدود 18 درصد قطر زمین، قطر دارد و جرمش تنها یک پنجم کره زمین است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><strong style=""><font size="4" style="" color="#ff0000">سدنا</font></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">سدنا دهمین سیاره منظومه شمسی می‌باشد. سیاره ای جدید که نام علمی آن «یو.بی313، 2003» و قطر آن 1,180 تا 2,360 کیلومتر است. این شیء ابتدا در سال 2003 کشف شده بود اما سیاره بودن آن اخیراً تأیید شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="4">فاصله این شیء از خورشید بیش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشید است. جرم این سیاره حداقل به اندازه پلوتون می باشد. به گفته اخترشناسان کمابیش مشخص است که این سیاره از یخ و توده‌های سنگ تشکیل یافته است.</font></p> text/html 2017-08-08T10:03:32+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP کسوف و خسوف http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/100 <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" style="" color="#000099" size="5"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کسوف و خسوف</strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خورشید گرفتگی (کسوف) زمانی رخ می‌دهد که ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد، در این صورت سایه ماه روی زمین می‌افتد و ناحیه‌ای از زمین که در سایه کامل ماه قرار می‌گیرد، کاملاً تاریک می‌شود.</strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به این تاریکی که در سایه کامل قرار دارد کسوف کامل گفته می‌شود.</strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" style="" size="5">علت کسوف</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حدود 30 روز طول می‌کشد تا ماه یک بار زمین را دور بزند. دو یا سه بار در هر سال ، ماه در مسیر خود ، مستقیما از فاصله بین زمین و خورشید می‌گذرد. در این هنگام&nbsp; خورشیدگرفتگی&nbsp; رخ می‌دهد. قرص تاریک ماه برای مدت کوتاهی همه خورشید یا بخشی از آنرا می‌پوشاند.</strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<img alt="img/daneshnameh_up/a/a6/phm028a.gif" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/a6/phm028a.gif" width="453" height="167"></strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در ماه گرفتگی (خسوف) نیز زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه زمین روی ماه تشکیل می‌شود.</strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<img alt="img/daneshnameh_up/4/4c/phm028b.gif" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/4/4c/phm028b.gif" width="469" height="135" style="width: 474px; height: 147px;"></strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</strong></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" style=""><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در خسوف (ماه گرفتگی) زمین در حرکت مداری خود به دور خورشید سایه‌اش را، که در فضا در سمتی مخالف خورشید ممتد است، به دنبال می‌کشد. سایه زمین به شکل یک مخروط است . طول این سایه ، بر اثر تغییر فاصله زمین از خورشید تا حدود 40000 کیلومتر نسبت به مقدار متوسط تغییر می‌کند. خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه وارد مخروط سایه زمین شود.</strong></font></p> text/html 2017-07-04T10:33:33+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP بمب هیدروژنی چیست؟ http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98 <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98" target="" title="بمب هیدروژنی"><font size="5" color="#000099">بمب هیدروژنی</font></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">نخستین تسلیحات اتمی ساخته شده و استفاده شده در جنگ (توسط ایالات متحده آمریکا در حملاتش علیه ژاپن به سال 1945 میلادی) همگی از نوع «شکافت خالص» بودند و در جریان جنگ سرد نیز قدرت این تسلیحات به میزان قابل توجهی افزایش یافت.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">نخستین بمب هیدروژنی دنیا&nbsp;Ivy Mike نام داشت که توسط ایالات متحده آمریکا ساخته شد و در سال 1952 میلادی در منطقه&nbsp;Enewetak Atoll اقیانوسه آزمایش گردید. بعد از این اتفاق &nbsp;اتحادیه جماهیر شوروی آزمایشی مشابه به این را در سیبری انجام داد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">در سال 1957 میلادی، بریتانیا به این گروه پیوست و یکی از بمب های هیدروژنی خود را روی جزیره مالدن در قلب اقیانوسیه انداخت. چین نیز نخستین بمب هیدروژنی اش را در منطقه آزمایش&nbsp;Lop Nur در سال 1967 میلادی منفجر کرد و فرانسه نیز اواخر همین سال آزمایشی مشابه را در جنوب اقیانوسیه انجام داد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">براساس اعلام کارشناسان، اغلب بمب های هسته ای که امروز توسط پنج عضور دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) مورد استفاده قرار می گیرند همگی از نوع حرارتی هسته ای (thermonuclear) هستند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">در سال 1998 میلادی، هند مجموعه ای از آزمایشات هسته ای خود را انجام داد که طبق اعلام نظر کارشناسان یکی از آنها از نوع هیدروژنی بوده است، البته به ذعم بسیاری، آن بمب آنقدر قوی نبوده که بتوان به حسابش آورد.</font></p><h4 style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; cursor: default; transition: all 0.4s;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98" target="" title="تشخیص انواع بمب"><font size="5" color="#ff0000">تشخیص انواع بمب</font></a></h4><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(94, 53, 177); text-decoration-line: none; line-height: inherit; cursor: pointer; transition: all 0.4s; border-bottom: 1px dotted rgb(94, 53, 177);"><a href="https://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/10-ivy-mike1.jpg" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(94, 53, 177); text-decoration-line: none; line-height: inherit; cursor: pointer; transition: all 0.4s; border-bottom: 1px dotted rgb(94, 53, 177);"></a><a href="بمب هیدروژنی+عکس" target="" title=""></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98" target="" title="بمب هیدروژنی+عکس"><img class="alignnone size-full wp-image-98198" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/10-ivy-mike1.jpg" alt="10-ivy-mike" width="600" height="450" srcset="http://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/10-ivy-mike1.jpg 600w, http://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/10-ivy-mike1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: inherit; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; vertical-align: middle; margin: 1rem auto;"></a></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">اما نکته مهمی که کارشناسان برای تشخیص نوع یک بمب به آن رجوع می کنند، نوع گرد و غباری است که بعد از انفجار بر جای می ماند چراکه ایزوتوپ های رادیواکتیو، هر یک نشان دهنده فرایندهای متفاوتی هستند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">برای نمونه با استفاده از این بقایا می توان تشخیص داد که آیا یک واکنش هسته ای شامل شکافت (یا تقسیم اتم های سنگین) بوده است یا علاوه بر آن، همجوشی (یا همان الحاق اتم های سبک) را نیز در بر می گرفته؟</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">اینکه مواد شکافتی اورانیوم بوده اند یا پلوتونیم و آیا هر دوی واکنش های شیمیایی رخ داده اند یا خیر، در کنار هم اتفاق افتاده اند یا با فاصله از هم، همه و همه از مواردی هستند که می توان با بررسی گرد و غبار به جای مانده از انفجارهای هسته ای تشخیص شان داد.</font></p><h4 style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; cursor: default; transition: all 0.4s;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98" target="" title="الفبای ساخت بمب هیدروژنی"><font size="5" color="#ff0000">الفبای ساخت بمب های هیدروژنی</font></a></h4><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">در تسلیحات هسته ای از «انرژی قدرتمند هسته ای» استفاده می شود که ذرات دارای بار مثبت (یعنی پروتون ها) را در هسته اتم کنار هم نگه می دارد. این نیرو صرفا در فاصله های اندک موثر واقع می شود، با این همه، در حدود چندین تریلیون از گرانش قوی تر است و به همین خاطر به راحتی می تواند بر دافعه میان بارهای مثبت غلبه کند (می توانید آن را به سان نزدیک کردن دو قطب هم نام آهن ربا در نظر بگیرید).</font></p><h4 style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; color: rgb(33, 33, 33); text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; cursor: default; transition: all 0.4s;"><font size="5">انواع تسلیحات هسته ای</font></h4><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(94, 53, 177); text-decoration-line: none; line-height: inherit; cursor: pointer; transition: all 0.4s; border-bottom: 1px dotted rgb(94, 53, 177);"><a href="https://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/1813aqov5wc2jjpg.jpg" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(94, 53, 177); text-decoration-line: none; line-height: inherit; cursor: pointer; transition: all 0.4s; border-bottom: 1px dotted rgb(94, 53, 177);"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98" target="" title="بمب هیدروژنی+عکس"><img class="alignnone size-full wp-image-98203" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/1813aqov5wc2jjpg.jpg" alt="1813aqov5wc2jjpg" width="600" height="338" srcset="http://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/1813aqov5wc2jjpg.jpg 600w, http://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/1813aqov5wc2jjpg-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: inherit; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; vertical-align: middle; margin: 1rem auto;"></a></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">تسلیحات هسته ای هم بر دو نوع هستند؛ نخست نوعی که به واسطه تقسیم شدن هسته های بسیار بزرگ (شکافت هسته ای) کار می کنند و دیگر نوعی که با فشرده سازی اتم های بسیار کوچک (همجوشی هسته ای در بمب های هیدروژنی که تحت عنوان بمب های حرارتی هسته ای از آنها یاد می شود) فعال می شوند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">در هر دوی این فرایندها مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می گردد. نخستین مانع در ساخت یک بمب هسته ای پیدا کردن سوخت هسته ایست. انواع انگشت شماری از اتم ها در طبیعت وجود دارند که هم اندازه مناسب دارند و هم به اندازه کافی فراوانند که بشود با آنها بمب هسته ای تولید کرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">در بمب های شکافتی یا از اورانیم استفاده می شود یا پلوتونیم و یا ترکیبی از دوتریوم و تریتیوم (که هر دویشان اشکال کم یابی از هیدروژن هستند) تا همجوشی هسته ای اتفاق بیافتد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">تهیه اورانیوم برای ساخت تسلیحات هسته ای نیز کار آسانی نیست و برای این منظور به توده های غنی شده از شکل کمتر پایدار اورانیوم 235 نیاز است که آن نیز تنها یک درصد از میزان اورانیوم موجود در طبیعت را تشکیل می دهد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">99 درصد باقی مانده از اورانیوم موجود در طبیعت نیز از نوع 238 است که برای ساخت بمب های هسته ای به کار نمی آید چراکه به راحتی نمی توان اتم های آن را دچار شکافت هسته ای کرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">تفکیک این دو نوع اورانیوم که تقریبا از هر لحاظ به غیر از وزن با هم شبیه هستند نیز کار دشواری است و به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. محض اطلاع تان باید بگوییم، نیروگاهی که اورانیوم مورد نیاز برای ساخت نخستین بمب اتمی را عنی سازی کرد در حدود 161 کیلومتر لوله کشی و هزاران هیتر و کمپرسور داشت تا اورانیومم را به گاز تبدیل کرده و بتواند ایزوتوپ های آن را از هم جدا کند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">مشکلی که در مورد تریتیوم (یکی از ایزوتوپ های هیدروژن وجود دارد) از این هم بزرگ تر است. این ماده به شکل طبیعی تقریبا وجود خارجی ندارد و به همین خاطر لازم است که با استفاده از رآکتورهای خاصی تولید شود که کار ساختشان نیز ساده نیست و هر بار نیز میزان اندکی تریتیوم تولید می کنند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">بنابراین اغلب کشورها نمی توانند سوخت هسته ای مناسب برای ساخت بمب را تامین کنند و در نتیجه توان تولید این بمب ها را هم ندارند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">با در اختیار داشتن سوخت کافی اما می توان یک بمب هسته ای ابتدائی تولید کرد و آنچه برای این منظور نیاز دارید ایحاد شرایطی است که بتواند رشته ای از واکنش های شیمیایی را رقم بزند.</font></p><h4 style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; cursor: default; transition: all 0.4s;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98" target="" title="یک انفجار هسته ای کوچک"><font size="5" color="#ff0000">یک انفجار هسته ای کوچک</font></a></h4><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(94, 53, 177); text-decoration-line: none; line-height: inherit; cursor: pointer; transition: all 0.4s; border-bottom: 1px dotted rgb(94, 53, 177);"><a href="https://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/titanii2-1.jpg" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(94, 53, 177); text-decoration-line: none; line-height: inherit; cursor: pointer; transition: all 0.4s; border-bottom: 1px dotted rgb(94, 53, 177);"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/98" target="" title="بمب هیدروژنی+عکس"><img class="alignnone size-full wp-image-98206" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/titanii2-1.jpg" alt="titanii2 (1)" width="600" height="452" srcset="http://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/titanii2-1.jpg 600w, http://digiato.com/wp-content/uploads/2016/01/titanii2-1-300x226.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: inherit; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; vertical-align: middle; margin: 1rem auto;"></a></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">در تسلیحاتی که با شکافت هسته ای کار می کنند، وقتی یک اتم اورانیوم 235 تقسیم می شود دو نوترون آزاد می گردد. اگر هر کدام از این نوترون ها با یک اتم اورانیوم 235 دیگر برخورد کند، آن دو اتم دچار شکافت شده و دو نوترون دیگر تولید می شود و این روند همچنان ادامه پیدا می کند. این اتفاق البته تنها در صورتی رخ میدهد که به مقدار کافی اورانیوم 235 در یک بخش وجود داشته باشد تا هر کدام از نوترون ها شانس آن را داشته باشند که با اتم دیگر برخورد نمایند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">بعد از آنکه مقدار کافی از اورانیوم 235 به دست آمد، کار ساده خواهد بود. تنها کافیست که با دو توده کوچک از اورانیوم کار خود را آغاز نمایید و آنها را با سرعت بالا با هم برخورد دهید.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">تسلیحات نوع همجوشی پیچیدگی بیشتری دارند. همجوشی هسته ای نیازمند شرایطی است که تنها درون خورشید وجود دارد و آن دما و فشار بسیار بالاست (میلیون ها برابر چیزی که ما روی زمین داریم).</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">سوخت هسته ای نیز باید برای مدتی طولانی در چنین شرایطی نگهداری شود تا همجوشی آغاز گردد. البته جزئیات تکنیکی این کار سِری است اما یکی از روش های ایجاد شرایط دمایی نظیر خورشید است که ابتدا یک شکافت هسته ای رخ دهد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">به بیان دیگر لازم است که یک بمب هسته ای بسازید و از طریق آن، بمب هیدروژنی تان را آماده نمایید.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">بزرگ ترین بمب هیدروژنی تاریخ Tsar Bobma (سال 1961 میلادی) نام دارد که بیش از 3000 مرتبه بزرگ تر از بمب اتمی مورد استفاده در هیروشیما بود.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 2.2; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Open Sans&quot;, IranSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="4">وقتی این بمب در منطقه ای دورافتاده واقع در روسیه آزمایش گردید، پیش بینی شد هر فردی در فاصله 100 کیلومتری از انفجار آن قرار داشته باشد دچار سوختگی درجه سوم خواهد شد. بعد از تست مشخص گردید به خاطر قدرت انفجاری بالای آن آزمایش، شیشه منازل در محدوده 900 کیلومتری از محل انفجار شکسته است. این یعنی، اگر آن انفجار در برلین اتفاق می افتاد، شیشه منازل در لندن فرو می ریخت.</font></p> text/html 2017-07-03T12:26:21+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP عقاید فراماسونری http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/97 <p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/97" target="" title="فراماسون ها کیستند"><font size="6" color="#000099">فراماسون ها کیستند</font></a></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span class="spnMessageText"><font size="5"><br></font></span></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span class="spnMessageText"><font size="3">بعد ار اینکه امپراطوری روم سقوط میکنه بسیاری از شهر ها از بین میرن و یا اینکه به صورت دهکده های کوچکی در میان اما به زودی مردم برای سکونت اطراف کلیسشا ها جمع میشن و شهر هایی رو تشکیل میدن به علت و جود کلیسا و امنین در این شهر ها دیری به طول نمی انجامد که روستائیان هم شهر نشین میشوند و جمعیت شهر ها رو به فزونی می رود&nbsp;<br>ساکنان اصلی این شهر ها از طریق تجارت و بازرگانی ثروت زیادی کسب میکنند و هر کدام از اصناف برای خود اتحادیه های تشکیل دادند که ماسون ها یا معماران که به دلیل ساختن کلیساها هسته اصلی تشکیل دهنده شهر ها بودند یکی از آن اتحادیه ها بودند<br>.<br>به همین دلیل ( ساختن کلیساها ) در میان مردم از اعتبار و اهمیت زیادی بر خوردار بودند این عده برای اینکه به اصطلاح حرفه شان لوث نشود از اموختن این حرفه به افراد جلوگیری میکردند و روز به روز به دلیل ساختن کلیسا ها و شهر های جدید از اجر مادی و معنوی زیادی برخوردار میشدند&nbsp;<br>شهر ها توسط فئودال ها ی بزرگ اداره میشد و هیچ گونه آزادی وجود نداشت تا اینکه اتحادیه اصناف یا همان کمونها برای به دست آوردن آزادی به مبارزه با فئودال ها پرداختند و بالخره هم کمون ها پیروز شدند از آن پس به بعد دنبال اسم همه اصناف نا آزاد قید میشد که ماسون ها ازین جمله بودند&nbsp;<br>اتحادیه فراماسون ها یا بنایان آزاددر سال 1093 میلادی شکل گرفت در آن زمان فراماسونها یک سازمان صنفی به شمار می آمدند و هیچ جنبه سیاسی نداشتند و تنها با تشکیل کلاسهایی (لژها )سعی در پیشبرد اهداف صنفی خود داشتند و حتی تا آخر قرن هفدهم درلژ ها بحثی جز مسایل فنی معماری نبود&nbsp;<br>نخستین این لژها در کشور آلمان احداث شد که به آنها هاپت هوتن یا لژهای بزرگ میگفتندو سازمان های امروزه فراماسونی از همین لژهای هاپت هوتن سر چشمه میگیرند&nbsp;<br>این سازمانها تا قرن ها به فعالیت صنفی خود ادامه دادند تا اینکه در سال 1717میلادی انگلیسی ها رشته امور فراماسونری رابه دست گرفته و آن را از مسیر اصلی خود منحرف کردند و از همین زمان دوره دوم تاریخ فراماسونری که رنگ و ماهیت جدیدی دارد آغاز میشود .</font></span></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="3"><br></font></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/97" target="" title="تغییر مسیر فراماسون ها"><font color="#ff0000" size="3">تغییر مسیر فراماسون ها</font></a></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span class="spnMessageText"><span class="spnMessageText"><font size="3"><br></font></span></span></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span class="spnMessageText"><span class="spnMessageText" id="msg"><font size="3">محافل جدید ماسون ها در اواخر قرن 18 رشدگسترده ای یافت به طوری که در خود انگلستان بالغ بر 1600 لژ وجود داشت این محافل جدید ماسونی به زودی در کشورهایی نظیر : فرانسه ، هند ، المان ، هلند ، سوئد ، پرتقال ،ایتالیا و ......و اکثر نقاط اروپا شکل گرفت&nbsp;<br>این لژ ها موظف بودند که اصول خود را پنهان نگه داشته و بشریت را از نعمت آزادی برادری و برابری بر خوردار کنند (!)<br>در همین زمان فراماسون ها در صدد برا امدند که برای خود تاریخ باستانی تنظیم نمایند تا انجاکه اعلام کردند که اولین جمعیت ماسونی توسط حضرت ادم بنا گشته است و همچنین اداعای دیگری که هر لژ به نوبه خود اعلام می کرد (مثلا لژژرژالیدر یکی از برجسته ترین اعضای ماسونی اعلام داشت که بانی و موسس فراماسون ها حضرت موسی است )و این ادعا ها تا انجا پیش رفت که مانی ایرانی را نیز فراماسون دانستند&nbsp;&nbsp;</font></span></span></p><font size="3"><span class="spnMessageText" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span class="spnMessageText"><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/97" target="" title="فراماسونری در آمرکا"><font color="#ff0000">فراماسونری در آمریکا</font></a></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="spnMessageText"><br></span></p></span></span><span class="spnMessageText" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span class="spnMessageText"><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="spnMessageText">پس از ایجاد اولین لژ در بوستون و فلادلفیا به تدریج تعداد لژ ها انقدر افزایش یافت که در اندک زمانی بعد هیچ شهری در آمریکا پیدا نمی شد که دارای لژ نباشد نکته جالب توجه اینکه فراماسون های آمریکایی سیاه پوستان را به داخل لژ های خودشون راه نمی دن و حتی زمانی که سیاه پوستان لژی مستقل به نام پرنس هال مخصوص خود ایجاد میکنند لژ برزگ حاضر به شناسایی آن نمی شود (جای تعجب هست که کسانی که شعارشان برابری و(شعار فراماسون ها ) ..........هست این چنین اند ) چون اصولا فراماسون ها همیشه مایل بودند که افراد صاحب مقام را به جرگه خود راه دهند !<br>فعالترین لژ ماسون ها امروزه لژ آمریکا هست که بر خلاف ادعاشون مبنی بر عدم دخالت در سیاست مدارکی محکم دال بر دخالتشان وجود دارد !و فراماسون های امریکایی به طور عام همان سیاستمداران آمریکایی اند&nbsp;<br>و با اعزام مسیونر ها و تاسیس بنگاه های خیریه و فرستادن مستشاران نظامی و فنی و اقتصادی به کشور های جهان سوم در پی رسیدن به اهداف خود هستند ماسونها در امویکا انچنان قدرت را به دست گرفتند که مزردم اعتقاد دارند تا کسی ماسونی نباشد نمی تواند وارد دستگاه دولت شود&nbsp;<br>زیرا مشاغل عالیه به فراماسون ها اختصاص دارد&nbsp;&nbsp;</span></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="spnMessageText">&nbsp;</span></p></span></span><span class="spnMessageText" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span class="spnMessageText"><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000">ماده نگاری در منابع فراماسونری</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">این علامت در افکار عمومی به عنوان نماد «یهودی ها» شناخته شده است و به آن « ستاره ی داوود » یا « مهر سلیمان » هم می گویند؛ ولی در حقیقت این نماد هم جزء نمادهای الحادی بوده که بر اساس تفکرات الحادی مصر باستان ساخته شده است و نماد تعادل طبیعت بین زن و مرد، طبع سرد و گرم، الهه های ماه و خورشید و…. است. البته علامت مذکور در مکتب های الحادی دیگر، مانند هندوییسم و دیگر مکتب های شرقی نیز با مفاهیم مشابهی به کار می رود. برای مثال در تفکر مصر باستان، از امتزاج قدرت خدایانIsis و Osiris، تعادل در عالم خلقت ایجاد شده است.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">۳-لامت آنخ (Ankh) که نماد Isis است و در لژهای ماسونی به کار می رود.(9) این علامت امروزه به عنوان سمبل جنس زن و نشانه ی فمینیست ها (Feminists) نیز به کار می رود.&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;">۴-ستون سنگی با نوک هرمی (Obelisk): این نماد که نماد زایندگی و باروری در مصر باستان بوده است، در بناهای ماسونی متعددی به کار رفته است.&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;">وجه کنید که Obelisk ها دقیقاً به شکل فوق می باشند و به صورت ستون سنگی منشوری شکل هستند که سطح مقطع مربعی دارند و در انتهای آن ها نیز همیشه هرم وجود دارد. بنابراین بناهایی که ویژگی های فوق ر نداشته باشند، Obelisk محسوب نمی شوند. برای درک بهتر این مطلب به اشکال زیر توجه فرمایید:</p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000">علامات</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">علاوه بر علاماتی که در قسمت های قبلی ذکر شد، علامات دیگر و اعداد خاصی مورد توجه فراماسون ها هستند که اکثر آنها نیز منشاء مصری دارند، هرچند علامت هایی نیز از دیگر عقاید الحادی ملل باستان از جمله آریایی های قدیم (نه دین زرتشت) ، شرق دور و… اقتباس شده اند.&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<strong><font color="#ff0000">مهمترین آنها عبارتند از:</font></strong></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;1) پرگار و گونیا (یکی از مهمترین و معروفترین علامات).</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;در وسط این دو علامت، حرف G قرار گرفته است.(30) (به اعتقاد فراماسونها، « Goat = بز » نماد شیطان است.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;نکته ی جالب دیگر، این که در برخی از لژ ها بر روی علامت پرگار و گونیا، علامت چشم جهان بین نیز حک شده است که نشان دهنده ی اهمیت فوق العاده ی علامت چشم جهان بین در نزد ماسون ها می باشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">۲) ستاره ی 5 گوشه یا Baphomet.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;3) چلیپای شکسته (صلیب شکسته) ی Swastika: علامت شناخته شده ی هیتلر و نازی ها.&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">نکته ی جالب اینکه این علامت در گروه های ماسونی هم کاربرد دارد.(36) در شکل سمت چپ که مربوط به ماسونهاست، طرحی دیده می شود که در بالای آن علامت صلیب شکسته، و در وسط آن ستاره ی شش گوش مشاهده می گردد که هم ستاره ی شش گوش و هم صلیب شکسته مورد تقدیس ماسون ها هستند.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;البته لازم به ذکر است که بعد از جنایات هیتلر اکثر گروه های ماسونی به منظور پرهیز از بدنامی، استفاده از چلیپای شکسته را کنار گذاشتند؛ این در حالی است که قبل از جنگ جهانی دوم، علامت چلیپای شکسته یک علامت کلیدی در فراماسونری بوده است.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;5) جمجمه و استخوان Bones) &amp;Skull ).(39)&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">7) عدد 13.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">عدد مقدس ماسون ها و یهودیان است. فراماسون&nbsp; در بسیاری از نماد های خود، تعداد اجزاء را 13 قرار می دهند.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;8) عدد 33.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">همان طور که گفتیم در فراماسونری، صاحب درجه ی 33 بالاترین قدرت را داراست. در سمبل بسیاری از گروههای ماسونی از جمله در علامت مربوط به یک گروه ماسونی شهر (Memphis) آمریک (که نام شهر باستانی Memphis مصر را برخود نهاده اند)، عدد 33 بکار رفته است.&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000">ابزار فراماسونری</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;فراماسونری در طول تاریخ با تمام وجود، از همه ی قدرت و امکانات موجود برای رسیدن به مقاصد خود بهره برده است. بعد از نابودی حکومت مصر باستان، این عقیده به شکلی مخفی و رمزآلود ولی فعالی و پویا، در طی اعصار و قرون در بین جوامع خزیده است. از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 و همزمان با استقلال آمریکا، فراماسونری با این تفکر که دیگر در موضع قدرت قرار گرفته است، آهسته آهسته خود را از لایه های زیرین جوامع بیرون کشیده و بدون واهمه، نمادهای خود را عرضه نموده است؛ تا آنجا که در سالهای اخیر به دلیل قدرت فراوان، اعمال خود ر علنی تر کرده تا عده ای را با ترساندن از قدرت خود، به سمت خویش جذب کند و پایه های خود را مستحکم تر نماید.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;فراماسونری در طول تاریخ برای پیشبرد اهداف خود و مبارزه با ادیان، در دو جبهه ی کلی و مهم به فعالیت پرداخته است:</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;1 – جبهه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی و تکنولوژیکی (که از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به موفقیت نایل شده و از آن زمان جهان ر تحت تأثیر قرار داده است.) در این جبهه، نقش اصلی را کشورهای اسرائیل و آمریکا برعهده دارند .</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;2 – جبهه ی فکری، عقیدتی و فرهنگی</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;در جبهه ی عقیدتی، فراماسونری ب عناوین مختلف در دین های اسلام، مسیحیت و یهودیت نفوذ کرده است:</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;اسلام: از طریق رواج بهائیت، بعضی از فرقه های عرفانی نوپ و فراماسونهای طیف Shriner، قصد تضعیف دین اسلام را داشته و دارد.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;مسیحیت: فراماسونری گروه هایی به نام اوانجلیکاله (نوانجیلی ها) را رواج داده که اهداف و اعمالشان هم جهت با عقاید فراماسون ها است و این گروه ها تا حد زیادی هم موفق بوده اند. فراماسونه در واتیکان و بعضی از فرقه های پروتستان هم نفوذ کرده اند. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که مشکلات اخیر واتیکان با اسلام و کشورهای اسلامی نیز ناشی از همین موضوع می باشد.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;یهودیت : اکثر یهودیان بالاخص ساکنین اسرائیل جزء وابستگان تشکیلات ماسونی هستند . ارتباط یهود و فراماسونری ارتباطی دوطرفه است، یهود به رواج تعالیم ماسونی یا کابالا پرداخته و فراماسونری هم از یهود حمایت می کند.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;پس از ذکر اطلاعات مقدماتی پیرامون فراماسونری، به بررسی شواهد ارتباط کشور ها و گروه های مختلف با فراماسونری می پردازیم.&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000">شواهد فراماسونری</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;1 – برجسته ترین افرادی که بیانیه ی اعلان استقلال آمریکا را در سال 1776 میلادی امضا کردند، فراماسون بوده اند.(45) اینان عبارتند از:</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">Benjamin Franklin-Thomas Jefferson-George Washington-John Adams</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(البته در مورد جان آدامز نظره متفاوت است، ولی در مورد 3 تن دیگر، در ماسون بودنشان شکی وجود ندارد. نکته ی دیگر این که منظور از John Adams در این جا، John Adams پدر است، نه John Quincy Adams یا John Adams پسر.)</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;برجسته ترین امضا کنندگان بیانیه ی اعلان استقلال آمریک در سال 1776. (همگی آن ه ماسون بوده اند.)&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="right" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;که اولین رئیس جمهور آمریک بود، لقب استاد اعظم فراماسونری (بالاترین درجه و رتبه در فراماسونری ، و تقریباً همرده ی اسقف در مسیحیت و خاخام در یهودیت) داشت. در تصویر، جرج واشنگتن در یک لژ فراماسونری دیده می شود، در این عکس علامت گونیا و پرگار روی پیشبند وی دیده می شود و در بالای سرش علامت G (=Goatبز) نمایش داده شده است.&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">۲&nbsp;– طرح های اولیه ارائه شده برای پرچم آمریکا، به وضوح دارای علامت ه و نمادهای فراماسونری بودند.(49) از جمله چشم جهان بین ی چشم نورافشان، که به نظر می رسد به دلیل نوپا بودن آمریکا در آن زمان، مؤسسین آمریک از ریسک در این زمینه اجتناب کردند، زیرا به دلیل وجود جو مذهبی در مردم آن زمان، ممکن بود علایم واضح ماسونی، مردم را از نیات سیاستمداران آگاه نماید و بدین ترتیب، حکومت نوپای ماسونی آمریکا سرنگون گردد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p align="right" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">۳- شاهد دیگر ماسونی بودن حکومت آمریکا، پرچم کنونی این کشور است که از 13 خط سفید و قرمز تشکیل شده است. (13 عدد خوش یمن ماسون ها است.)&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="right" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">۴-</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">نحوه ی ساخت بناها و ساختمان های شهر واشنگتن (پایتخت آمریکا).</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">اولین ساختمان مورد بحث، پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) است. پنتاگون به شکل 5 ضلعی ساخته شده، که اگر اقطار آن را به هم وصل کنیم، ستاره ی پنج گوش در وسط آن به وجود می آید که نسبت به کاخ سفید، مع****** است و تشکیل Baphomet می دهد.&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">نحوه ی قرار گیری ساختمان های مهم دولتی و ماسونی از جمله کاخ سفید و کنگره (کاپیتول) نسبت به یکدیگر:</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">اگر کاخ سفید و میدانهای اطرافش را به هم وصل کنیم، نسبت به کاخ سفید، شکل ستاره ی 5 پر مع****** یا Baphomet به دست می آید.(54) تصویر زیر که مطلب فوق ر نشان می دهد، توسط برنامه ی Google Earth تهیه شده است.&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000000"><strong>&nbsp;</strong>«سلامی ایشینداغ» در کتاب خود با عنوان الهاماتی از فراماسونری می‌نویسد:</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000000"><strong>&nbsp;</strong>کل فضا، اتمسفر، ستارگان، همة موجودات زنده و غیرزنده از اتم ساخته شده‌اند. بشر جز اجتماعِ اتفاقیِ اتم‌ها نیست. موازنة جریان الکتریسیته میان اتم‌ها، بقای موجودات زنده را تضمین می‌کند. با از میان رفتن این توازن می‌میریم، به خاک بازمی‌گردیم و به اتم‌ها تبدیل می‌شویم. یعنی ما همه از ماده و انرژی ساخته شده‌ایم و به ماده و انرژی بازمی‌گردیم. گیاهان از اتم‌های ما استفاده می‌کنند و همة موجودات، از جمله ما انسان‌ها از گیاهان استفاده می‌کنیم. همه چیز یک ماهیت دارد، اما چون مغز ما از سایر موجودات تکامل یافته‌تر است، صاحب هوشیاری و شعور است. اگر به نتیجه روان‌شناسی تجربی نظر کنیم درمی‌یابیم آزمایش سه‌گانه احساسات، ذهن و قوة اراده نتیجة کارکرد متوازن سلول‌های قشایی مغز و هورمون‌هاست.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000000">… علم اثبات‌گرا پذیرفته است که هیچ چیز از هیچ به وجود نیامده و هیچ چیز نابود نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت نیازی نیست بشر نسبت به هیچ نوع قدرتی احساس قدرشناسی و تعهد کند. جهان مجموعة انرژی است که نه آغازی دارد و نه پایانی. در این مجموعه همه چیز متولد می‌شود، نمو می‌کند و می‌میرد، اما مجموعه هیچ‌گاه نابود نمی‌شود. تنها اشیا تغییر می‌کنند و تبدیل می‌شوند. حقیقتاً چیزی به نام مرگ و زوال وجود ندارد؛ فقط تغییر و تبدیل دائمی حاکم است. نمی‌توان چنین سؤال بزرگ و راز جهانی را به کمک قوانین علمی تشریح کرد. توضیحات غیرعلمی نیز چیزی جز توصیفات خیالی، تعصبات و عقاید باطل نیستند. بر مبنای منطق و علم اثبات‌گرا، صرف‌نظر از جسم مادی، روحی وجود ندارد.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000000">نظریات بالا را می‌توانید در کتب متفکران ماده‌گرایی چون مارکس، اِنگلس، لنین، پولیتزر، ساگان و مانِد بیابید.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000000">&nbsp;ایشینداغ چنین ادامه می‌دهد:</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000000">می‌خواهم بعضی اصول و حقایق مورد تأیید فراماسون‌ها را به اختصار بیان کنم: براساس اصول ما حیات از یک سلول آغاز می‌شود و در نتیجه تغییر شکل و نمو سلول انسان به وجود می‌آید. ماهیت و هدف این وجود را نمی‌توان درک کرد. زندگی از آمیزش ماده و انرژی آغاز می‌شود و به آن خاتمه می‌یابد. اگر معمار بزرگ کائنات را به عنوان حقیقتی والا، افق بی‌پایان خوبی و زیبایی، اوج تکامل و عالی‌ترین مقام و کمال مطلوب انسان بپذیریم و اگر آن را مجسم نکنیم، شاید خود را از تعصب درامان نگه داشته باشیم.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000000">ماسونی که تحت تعلیم این اصول و عقاید قرار گرفته وظیفه دارد مردم را تربیت کند … و به نیابت از مردم و حتی بدون تمایل آنها کار خود را انجام دهد.&nbsp;</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000">روح و جهان آخرت</font></p></span></span><span class="spnMessageText" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span class="spnMessageText"><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong>&nbsp;</strong>ماسون‌ها رستاخیز پس از مرگ را در افسانة استاد حیرام به صورت نمادین می‌پذیرند. این رستاخیز نشان می‌دهد حقیقت همیشه بر تاریکی و مرگ غلبه دارد. فراماسونری به مسئلة روح اهمیتی نمی‌دهد. در فراماسونری، رستاخیز پس از مرگ یعنی به میراث گذاردن بعضی امور مادی و معنوی به انسان‌ها. کسانی که توانسته‌اند در این زندگی کوتاه و فریبنده نام خود را جاودانه کنند، موفق شده‌اند و با ماندگار ساختن نام خود به دنبال شادمان کردن انسان‌ها و تضمین دنیایی مادی‌تر بودند. هدف آنان بالا بردن انگیزه‌های انسانی بوده است که بر زندگی انسان‌های زنده مؤثرند… . انسان‌هایی که طی قرن‌ها ابدیت را می‌طلبند، با اعمال، خدمات و اندیشه‌های خود به آن می‌رسند و… این به زندگی آنان معنا می‌بخشد.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;چنانچه تولستوی گفت: «در آن هنگام، بهشت همین جا بر روی زمین برپا می‌شود و مردم به بهترین صورت ممکن کامیاب می‌شوند.6</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;ایشینداغ در مقالة پیشین چنین نوشت:</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">باوری وجود دارد بر این مبنا که از دو نیروی سازندة انسان: جسم و روح جسم می‌میرد اما روح باقی می‌ماند و به جهان ارواح می‌رود، در آنجا به حیات خود ادامه می‌دهد و به فرمان خداوند در جسم دیگری حلول می‌کند. این باور با مفاهیم تغییر و تبدیل مورد قبول ما سازگار نیست. نظرات فراماسونری را می‌توان چنین تشریح کرد: پس از مرگ تنها خاطرات و دست‌یافت‌های شما به جای می‌ماند. این نظریة فیلسوفانه و مبتنی بر اصول منطق است. باورهای مذهبی دربارة جاودانگی روح و رستاخیز با اصول منطق سازگار نیستند. ما اصول فکری خود را از نظام‌های فلسفی عقل‌گرا گرفته‌ایم، در نتیجه پاسخ این سؤال را با مفاهیمی متفاوت و نه با مفاهیم مذهبی می‌دهیم.&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000">خداانگاری ماده</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong>&nbsp;</strong>برای تولید یک شیء مادی اتم‌ها ترکیب خاصی به خود می‌گیرند. روح هر اتم نیروی تولیدکنندة این نظام است. چون روح عامل هوشیاری است، هر شیء هوشمند بوده و به نسبتی از هوشمندی برخوردار است. انسان، حیوان، باکتری و مولکول هر یک به نسبتی هوشمندند.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">این باور ماتریالیستی فراماسون‌ها نمود عقیده‌ای به نام «جاندار پنداری» است که هر شیء را در طبیعت (کوه، آب، باد و غیره) صاحب روح خاص و هوشیاری می‌پندارد. ارسطو، فیلسوف یونانی این نوع باور را با ماده‌انگاری (عقیده به اینکه ماده خلق نشده و مطلق است) ترکیب نمود. این باور به الحاد معاصر مبدل شده است. به عقیدة ماسون‌ها توازن و نظم موجود در نظام عالم نتیجه مادة است. در مقاله‌ای با موضوع «تکامل زمین» می‌خوانیم:</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">فرسودگی چنان ضعیف صورت می‌گیرد که می‌توان گفت حالت کنونی زمین در نتیجة هوشمندی پنهان ماگما (مایع درون هسته زمین) پدید آمده است. اگر این‌گونه نبود آب در گودال‌ها انباشته نمی‌شد و تمام زمین را آب فرا می‌گرفت.13</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;همچنین در مقاله دیگری چنین ادعا شده است:</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">آغاز حیات بر روی کرة زمین هنگامی بود که یک سلول به وجود آمد. این سلول بلافاصله به حرکت درآمد و بر اثر انگیزشی مؤثر و متمردانه به دو بخش تقسیم شد و این راه را تا بی‌نهایت ادامه داد. اما سلول‌های تقسیم شده قادر به ادراک هدفی برای سرگردانی خود نبودند و گویی به دلیل ترس از این سرگردانی و تحت تسلط نیروی غریزی حفظ بقا، با یکدیگر به فعالیت پرداختند، به هم پیوستند و به صورت هماهنگ، دموکراتیک و فداکارانه به خلق اندام‌های حساس و حیاتی اقدام نمودند.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">در مقاله‌ای با عنوان «تفکراتی پیرامون تکامل همبستگی از دیدگاه علمی» می‌خوانیم:</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">از دیدگاه مادی و تعامل مادة موجودات زنده، همة گیاهان، حیوانات، میکروب‌های مفیدی که در زمین زندگی می‌کنند و انسان‌ها، هماهنگی اسرارآمیزی دارند. این هماهنگی از سوی طبیعت مادر ترتیب داده شده. آنها پیوسته درگیر نوعی همکاری و انسجام مؤثر هستند. بار دیگر تصریح می‌کنم فراماسونری هر نوع جنبش روان‌شناسی ـ اجتماعی را که به رفاه، صلح، امنیت و شادی و به طور خلاصه هر نوع جنبشی که در طریق اومانیسم و اتحاد جهانی بشر گام بردارد، عامل پیش‌برد آرمان‌های خود می‌داند و از آن حمایت می‌کند.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">مهم‌ترین نیروی پیش برنده آرمان‌های فراماسونری نظریة تکامل است که حامی نوین ماتریالیسم و اومانیسم به شمار می‌رود.&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000">منشا فراماسونری</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;فراماسونری عمده ی تعلیمات خود را از حکومت مصر باستان کسب کرده است، هر چند تعالیم اندکی نیز از بقیه ی حکومت های الحادی فراگرفته است.</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;شواهدی که بر این مدعا صحه می گذارند، به قرار زیرند:&nbsp;&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;۱ – یکی از نمادهایی که در فراماسونری کاربرد فراوان دارد، علامت و نماد « چشم جهان بین :All seeing eye » است که به صورت یک هرم و چشم در انتهای آن می باشد. این نماد مربوط به یکی از خدایان مصر باستان بوده است&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;۲– « ستاره ی شش گوش » علامت و نماد بحث برانگیز فراماسونها.&nbsp;</p><p align="center" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p></span></span><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/97" target="" title="تغییر جهت فراماسون ها"><font color="#ff0000">علت تغییر جهت فراماسون ها</font></a><span class="spnMessageText" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span class="spnMessageText"><strong>&nbsp;</strong><br>گفتیم که کار اصلی ماسونها یا همان بناها شهر سازس و کلیسا سازی بود ولی با اتمام کار شهرسازی و نبود کار برای ماسون ها آنها به تدریج گوشه گیر و منزوی شدند واشراف و بزرگان جامعه به دلیل جاذبه علم هندسه به لژها راه یافتند و یکنواختی لژ ها را به هم زدند و تا انجا پیش رفتند که فقط چند نفری از اعضای قدیمی ماسون ها در لژ ها حضور داشتند و انها نیز اندکی بعد به دلیل احساس حقارت محافل ماسونی را ترک کردند و انجا را یکدست به دست اشراف سپردند و اکنون در لژ ها جز اشراف و کسانی که دارای مشاغل برجسته کشوری باشند کسی را راه نمی دهند&nbsp;<br>دین و مذهب از نظر فراماسون ها کاملا مردود است چنانکه اصل اول قانون اساسی فراماسون ها میگوید:<br>"یک ماسون طبق تعهد اش مجبور است که فقط از قوانین اخلاقی پیروی کند و تعهدی جز این ندارد " البته در لژ هایی که از محافل امریکا و انگلیس تبعیت میکنند اعتقاد به خدا به طور لفظی وجود دارد اما آن خدا جز خدای اختصاصی&nbsp;<strong>صهیونیستها</strong>یعنی&nbsp;<br>"یهوه صبایوت نیست " وآن هم تنها برای پیشبرد مقاصدشان در خاور میانه ....&nbsp;</span></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;">&nbsp;</span><span class="spnMessageText" id="msg" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong>فراماسونری در انگلستان و فرانسه&nbsp;</strong>.<br>در سال 1738 فراماسون ها تجدید نظری در قانون اساسی خود نمودند و در اصل اول نام معمار زمین و آسمان را گنجاندند تاکید کردند که تفاوت مذاهب مانع از عضویت افراد در سازمان نمی باشد .<br>ژان تئوفیل دزاگولیه که اورا بانی فراماسونری جدید میدانند عامل ارتباطی میان اشراف و ماسون ها شد و بدین ترتیب ولیعهد انگلستان را وارد جرگه ماسون ها کرد با وردو خانواده سلطنتی به لژ ها به زودی لژ بزرگ جهانی در مقابل کلیسا شکل گرفت لژ بزرگ جهانی از ابتدا تا امروز دست در دست رژیم سلطنتی انگلستان بوده است سازمان ماسونی انگلستان از همان اول سعی داشت که مشاهیر برجسته جهان رو به خودش نسبت بده و جز برادران خودش معرفی کنه در بین دانشمندان معروف که صاحب جایزه نوبل شده اند تعداد فراماسون ها ( کسانی که فراماسون معرفی شدند ) به قدری زیاد است که انگار تا کسی فراماسونه نباشد موفق به دریافت این جایزه نخواهد شد&nbsp;<br>نخستین بار قانون اساسی فراماسون ها در دوره ریاست شاهزاده کنت دوکلرمون پسر خوانده لویی چهاردهم انتشار یافت و نام گراند لژ انگلیس و فرانسه را نیز کنت تعیین کرد و در سال 1773 میلادی با موافقت تمامی اعضا ی فرماسونری فرانسه نام لژ بزرگ شرق برای تشکیلات فراماسونری انتخاب و آن را از سازمان فراماسونری انگلستان جدا کرد لژ بزرگ شرق به زودی در سیاست های خود تغییری داد و به دلیل همین امر از لژ انگلستان جلو افتاد زیرا بر اساس این قوانین جدید هر کس از هر طبقه ای میتواند وارد جمع ماسون ها شود در پی حوادثی در فرانسه از فعالیت های فراماسون ها تا سال 1848 توسط دولت جلوگیری به عمل امد و در همین سال فهالیت های این سازمان توسط لویی بنا پارت از سر گرفته شد&nbsp;<br>یکی از خصوصیات بارز لژ برزگ شرق ضد مذهب بودن هست و در مخالفت با مسحیت تا جایی پیش رفته که عده ای میگویند هر کس میخواهد وارد محفل ها شود ابتدا باید از روی مجسمه مصلوب عیسی (ع) عبور کند چندی بعد با وارد شدن فراماسون ها به جرگه ی حزب کمونیست و سازمان جبهه مردم این سازمان به صورت ائتلافی از سوسیالیست ها رادیکالها و کمونیست ها در امد که در نتیجه آن اتحادیه ای به نام حفظ حقوق بشر به وجود امد !!&nbsp;</span></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: right;"></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/97" target="" title="فراماسونری چیست؟"><font color="#ff0000" size="3">فراماسونری چیست؟</font></a></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="3">&nbsp;<font color="#000000">می توان گفت این سؤالی است که افراد بسیاری قادر به پاسخ دادن نیستند و یا اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند. این در حالی است که این تشکیلات و اعضای آن، نقش مهمی در تاریخ داشته اند و شناخت این تشکیلات، برای مسلمانان امری لازم و ضروری است.</font></font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="3"><font color="#000000">&nbsp;کلمه ی ماسون (mason) یعنی بنّا، فراماسون (Freemason) یعنی بنّای آزاد. ماسونری یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل می کند. کسی که عضو فراماسونری است، ماسون ی فراماسون نامیده می شود. ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد. فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد؛ اما با این وجود، کسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی دست یابند و موفق به کشف و افشای اسرار آنها شوند. همه ی این افراد متفق الرأی هستند که: «مسئله از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یک مبارزه وسیع و بی امان دست زده اند.»</font>&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/97" target="" title="فلسفه فراماسونری"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;<strong>فلسفه فراماسونری</strong></font></a></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="3">&nbsp;<font color="#000000">خاستگاه فراماسونری اصول اعتقادی الحادی است. مفاهیم و علائم پنهان آن، این موضوع را مورد تأیید قرار می‌دهند. به همین سبب اصول آن با مذاهب توحیدی در تعارض است. «مایکل هاوارد»، مورخ آمریکایی در نوشته محرمانه‌ای که مخصوص ماسون‌های عالی‌رتبه است می‌نویسد:</font></font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font color="#000000" size="3">چرا مسیحیت منتقد فراماسونری است؟ پاسخ این سؤال در «رموز» فراماسونری نهفته است. اگر این رموز در دسترس عموم قرار گیرد برای کسانی که از فلسفة آن مطلع نیستند قابل درک نخواهد بود. در حقیقت احتمال اینکه بسیاری از اعضای لژها نیز معنای رموز را درک کنند، پایین است. در محفل درونی فراماسونری، درمیان کسانی که به درجات بالای سازمان رسیده‌اند، ماسون‌هایی وجود دارند که خود را وارثان سنت کهن و متعلق به دوران پیش از میلاد می‌دانند که از اعصار پیشین به تواتر به آنها منتقل شده است.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font color="#000000" size="3">ماسون‌های عالی‌رتبه دانش خاص خود را از سایر اعضا مخفی نگه می‌دارند.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font color="#000000" size="3">&nbsp;ماسون اعظم، «نکدت اجران» در این باره می‌نویسد:</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font color="#000000" size="3">بعضی ماسون‌ها گمان می‌کنند فراماسونری نوعی سازمان نیمه‌مذهبی ـ نیمه‌خیریه است که در آن می‌توانند ارتباطات اجتماعی پسندیده داشته باشند و لذت ببرند. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند هدف فراماسونری این است که انسان‌های خوب را خوب‌تر کند. باز عده‌ای گمان می‌کنند فراماسونری محل شخصیت‌سازی است. به طور خلاصه کسانی که با نحوه خواندن و نوشتن زبان خاص ما آشنا نیستند، معنای نمادها و تماثیل را به این شکل درک می‌کنند.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font color="#000000" size="3">فراماسونری و اهداف آن برای آن عده اندکی از ماسون‌ها که قادرند عمیقاً در آن وارد شوند کاملاً متفاوت است. فراماسونری یعنی دانش فاش شده، آغاز و تولد دوباره؛ یعنی واگذاردن راه و رسم زندگی کهنه و ورود به یک زندگی جدید باشکوه‌تر و اصیل‌تر … در پس رمزگرایی ساده و ابتدایی فراماسونری، دسته‌ای مکاشفات قرار دارند که به ما کمک می‌کنند به زندگی روحانی و عالی دست یابیم و به رموز هستی خود پی ببریم. بنابراین در این زندگی روحانی، دستیابی به روشنگری ماسونی امکان‌پذیر می‌شود. تنها در این صورت است که می‌توان به طبیعت و شرایط رشد و تکامل در آن پی برد.&nbsp;</font></p> text/html 2017-07-03T12:12:23+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP بمب اتم و تاریخچه آن http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96 <div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="همه چیز درباره ی بمب اتم"><font size="6" color="#000099">همه چیز درباره ی بمب اتم</font></a></div><font size="5"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><font><div><font size="5"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><font><br></font></span></font></div>هانری بکرل نخستین کسی بود که متوجه پرتودهی عجیب سنگ معدن اورانیوم گردید. پس از آن در سال 1909 میلادی ارنست رادرفورد هسته اتم را کشف کرد. وی همچنین نشان داد که پرتوهای رادیواکتیو در میدان مغناطیسی به سه دسته تقیسیم می شوند (پرتوهای آلفا ، بتا و گاما). بعدها دانشمندان دریافتند که منشا این پرتوها درون هسته اتم اورانیم می باشد.<br><font color="#ff0000"><br></font></font></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="پیدایش بمب اتمی"><font size="5" color="#ff0000">پیدایش بمب اتمی&nbsp;</font></a><font size="5"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br><br>در سال 1938 با انجام آزمایشاتی توسط دو دانشمند آلمانی به نامهای اتوهان و فریتس شتر اسمن ، فیزیک هسته ای به مرحله تازه ای پای نهاد. این فیزیکدانان با بمباران هسته اتم اورانیوم بوسیله نوترونها به عناصر رادیواکتیوی دست یافتند که جرم اتمی کوچکتری نسبت به اورانیوم داشت. برای توصیف علت ایجاد این عناصر لیزه میتنر و اتو فریش پدیده شکافت هسته را در اورانیوم تو ضیح دادند و در اینجا بود که ناقوس شوم اختراع بمب اتمی به صدا در آمد.<br>هر فروپاشی هسته اورانیم می تواند تا ۲۰۰ مگا ولت انرژی آزاد کند. بدیهی است که اگر هسته های بیشتری فرو پاشیده می شد انرژی فراوانی حاصل می گردید. بعدها فیزیکدانان دیگری نیز در این محدوده به تحقیق پرداختند. یکی از آنان انریکو فرمی بود که بخاطر تحقیقاتش در سال ۱۹۳۸ موفق به دریافت جایزه نوبل گردید.<br><br></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="سیر تحولی و رشد بمب اتم"><font size="5" color="#ff0000">سیر تحولی و رشد</font></a><font size="5"><font style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);" color="#ff0000"><b><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></b></font><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><font color="#ff0000"><br></font><br>در سال 1939 یعنی قبل از شروع جنگ جهانی دوم در بین فیزیکدانان این بیم وجود داشت که آلمانیها به کمک فیزیکدانان نابغه ای مانند هایزنبرگ و دستیارانش می توانند با استفاده از دانش شکافت هسته ای بمب اتمی بسازند. به همین دلیل از آلبرت انیشتین خواستند که نامه ای به فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسد. در آن نامه تاریخی از امکان ساخت بمبی صحبت شد که هرگز هایزنبرگ آن را نساخت.<br>به این ترتیب دولتمردان آمریکا برای پیشدستی بر آلمان طرح مانهاتان را به راه انداختند، و از انریکو فرمی دعوت به عمل آوردند تا مقدمات ساخت بمب اتمی را فراهم سازد. سه سال بعد ، در دوم دسامبر 1942 در ساعت 3 بعد از ظهر نخستین راکتور هسته*ای دنیا در دانشگاه شیکاگو آمریکا ساخته شد.<br>در 16 ژوئیه 1945 نخستین آزمایش بمب اتمی در صحرای آلامو گرودو نیومکزیکو انجام شد. سه هفته بعد هیروشیما در ساعت 8:15 صبح روز 6 آگوست 1945 بوسیله بمب اورانیومی بمباران گردید. سپس ناکازاکی در 9 آگوست سال 1945 در ساعت حدود 11:15 بوسیله بمب پلوتونیومی بمباران شد. در طی آن بمبارانها صدها هزار نفر جان باختند.<br><font color="#ff0000"><br></font></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="پیشگامان ساخت بمب اتمی"><font size="5" color="#ff0000"><font style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><span style="font-family: Tahoma;">پیشگامان ساخت بمب اتمی</span></b></font><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;</span></font></a><font size="5"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br><br>انریکو فرمی و همکارانش در دانشگاه شیکاگو پس از ساخت نخستین راکتور هسته ای جهان به امید آنکه از راکتور هسته ای تنها در اهداف صلح آمیز استفاده شود، و دنیا عاری از سلاحهای اتمی گردد، در این زمینه گام برداشتند.<br>لیزه میتنر که لقب مادر انرژی اتمی گرفت، در سال ۱۸۷۸ در یک خانواده هشت نفری به دنیا آمد. وی سومین فرزند خانواده بود، با وجود تمامی مشکلاتی که بر سر راه وی بخاطر زن بودنش بود. در سال 1901 وارد دانشگاه وین شد و تحت نظارت بولتزمن که یکی از فیزیکدانان بنام دنیا بود فیزیک را آموخت. لیزه توانست در سال 1907 به درجه دکترا نایل گردد و سپس راهی برلین شد تا در دانشگاهی که ماکس پلانک ریاست بخش فیزیک آن را بر عهده داشت به مطالعه و تحقیق بپردازد.<br>بیشتر کارهای تحقیقاتی وی در همین دانشگاه بود وی هیچگونه علاقه ای به سیاست نداشت، ولی به علت دخالتهای روز افزون ارتش نازی مجبور به ترک برلین گردید و در سال 1938 به یک انستیتو در استکهلم رفت. لیزه میتنر به همراه همکارش اتو فریش اولین کسانی بودند که شکافت هسته را توضیح دادند. آنان در سال 1939 در مجله طبیعت مقاله معروف خود را در مورد شکافت هسته*ای ارائه دادند.<br>بدین ترتیب راه را برای استفاده از انرژی هسته ای گشوده شد. به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم به میتنر لقب مادر بمب اتمی داده شد. ولی چون وی نمی خواست از کشف خود به عنوان بمبی هولناک استفاده گردد. بنابراین بهتر است به لیزه لقب مادر انرژی اتمی داده شود.<br><font color="#ff0000"><br></font></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="ساخت بمب های هسته ای"><font size="5" color="#ff0000">بمبهای هسته ای چگونه ساخته می شوند؟&nbsp;</font></a><font size="5"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br><br>بمبهای هسته ای به دو شکل ساخته می شوند. بمبهای شکافتی (اتمی) و بمبهای همجوشی (هیدروژنی). در حالیکه جزئیات این بمبها محرمانه است ولی نکات اساسی آنها قابل دسترس است. سوخت در یک بمب شکافتی مشتمل بر 235U و 239Pu تقریبا خالص است که هر دو هسته های شکافت پذیری دارند. یک تکه ی کوچک از چنین ماده ای نمی تواند منفجر شود، زیرا تعداد بسیار زیادی از نوترونها فرار می کنند. ولی در یک جرم به قدر کافی بزرگ (بحرانی) واکنش زنجیره ای صورت می گیرد. یک نوترون اولیه اتفاقی باعث شروع شکافت خواهد شد.<br>یک بمب نوعی تقریبا 1024 نوترون در کمتر از 7-10 ثانیه آزاد می کند که باعث گرمای بسیار شدید می شود. همجوشی فرق دارد. همجوشی وقتی رخ می دهد که دو هسته سبک را آنقدر به هم نزدیک کنیم که در حوزه عمل جاذبه متقابل نیروی هسته ای قوی قرار گیرند. از آن به بعد به شدت همدیگر را جذب می کنند و اتمی سنگینتر تولید می کنند و مقداری انرژی آزاد می*کنند.<br>همجوشی را می توان در محیط پلاسمایی بوجود آورد و اخیرا با لیزر هم این کار را می کنند. در این همجوشی قرصهای کوچکی از دوتریم و تریتیم (عناصری سبک که هم خانواده هیدروژن هستند) را بوسیله فوجهای لیزری پر قدرت گرم می کنند. اگر توان لیزرها کم باشد انفجارهای کوچکی در این قرصهای کوچک رخ می دهد. اما اگر قدرت بالا باشد و در زمان کوتاه اثر کنند همجوشی رخ می دهد. توان این نوع لیزرها بیش از توان نیروی برق آمریکاست، پس تهیه اش بسیار سخت است.<br>همه ما می دانیم چه انرژی عظیم و قابل ملاحظه ای در داخل اتمها وجود دارد. این انرژی همان است که عموما آن را انرژی اتمی می نامند. اما چون این انرژی در داخل هسته اتمها وجود دارد در زبان علمی نام دقیقتر آنرا انرژی هسته ای انتخاب کرده اند.<br><br></span></font><div class="size_fullsize" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); width: auto !important;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="بمب اتمی+عکس"><img src="http://forum.cinemacenter.ir/attachments/1047d1286568356-7y6zhxs.jpg" border="0" alt="نام: 7y6zhxs.jpg نمایش: 23652 اندازه: 122.7 کیلو بایت" class="align_center" title="نام: 7y6zhxs.jpg نمایش: 23652 اندازه: 122.7 کیلو بایت" style="border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin: 0px auto; overflow: hidden;"></a></div><font size="5"><br style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="کشف بمب هسته ای"><font color="#ff0000" size="5">تحولاتی که به کشف بمب هسته ای منجر شد</font></a><font size="5"><font style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);" color="#ff0000"><b><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></b></font><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br><br>هنگامی که دانشمند ایتالیایی به نام انریکو فرمی ، تجربیات و تحقیقات خود را در زمینه عملی ساختن فعل و انفعالات زنجیری مداوم دنبال می کرد. پیش بینی می شد که این فعل و انفعال ممکن است انفجاری باشد. به همین سبب ایالات متحده آمریکا که در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بود، در صدد برآمد تحت عنوان مبارزه ضد فاشیستی ، نظر دانشمندان اروپایی را برای ساختن سلاح اتمی جلب کند. لذا آن را به ممالک متحده فرا خواند، تا در آنجا که دور از بمبهای دشمن قرار داشت و شرایط کار بهتر بود. امکان استفاده از این انرژی انفجاری را که در سلاحهای جنگی ، مخصوصا بمب مورد بررسی قرار دهند.<br>پس از گرد آمدن برجسته ترین دانشمندان ، ابتدا تجسساتی در زمینه تصفیه 235u و بعد ساختن پلوتونیوم در آزمایشگاههای چند دانشگاه مهم آمریکا از جمله دانشگاههای کلمبیا و کالیفرنیا صورت گرفت. نتیجه این تجسسات ، ساختن دو کارخانه بزرگ و مجهز برای تصفیه 235u و ساختن پلوتونیوم منجر گردید. سپس آزمایشگاه عظیم و مجهز ، لوس آلاموس در ایالت نیومکزیکو تحت نظر دانشمندان معروف . جی . آر . اوپن هایمر تأسیس شد.<br>دانشمندان معروف دیگری از کشورهای مختلف از قبیل جیمز چارویک ، اچ بث ، آر. آرویلسون ، نیلس بوهر و غیره ، برای ساختن بمب اتمی ، یعنی سلاحی که ممکن است سبب نابودی بشر و تمدن او گردد، همکاری کردند. در نتیجه تحقیقات دانشمندان ، اساس ساختمان بمب اتمی پی ریزی شد. البته بسیاری از وسایلی که برای بمب اتمی بکار رفت، به کلی افشا نشده ، با این حال با اطلاعات وسیعی که ضمن اظهارات رئیس طرح مانهاتان بدست آمد، طرز عمل تا اندازه ای روشن گردید.<br></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="تاریخچه ی اولین انفجار های هسته ای"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br></span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></span><font style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#ff0000" size="5">تاریخچه اولین انفجارهای هسته ای</font></span></b></font></a><font size="5"><font style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);" color="#ff0000"><b><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></b></font><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br><br>اولین بار در شانزدهم ژوید سال 1945 ، بمب اتمی کوچک ، به عنوان آزمایش ، در صحرای الاموگوردو واقع در ایالت نیومکزیکو منفجر گردید. بمب را در انتهای بمبی از فولاد نصب کرده بودند و فرمان انفجار آن از پناهگاهی به فاصله 10 کیلومتر صادر می شد. محل دیده بانی ناظر این در 17 کیلومتری نقطه انفجار بود. نتیجه این آزمایش به قدری وحشت انگیز بود، که از آنچه قبلا پیش بینی شده بود تجاوز می کرد، از جمله برج فولادین حامل بمب به کلی تبخیر شده و در جای آن گودالی وسیع بوجود آمده بود.<br>کمتر از یک ماه بعد ، بمب اتمی دیگری که قدرت تخریبی آن معادل (1000 تن TNT) بود، روی بندر هیروشیما در ژاپن منفجر گردید (انفجار هیروشیما)، که در نتیجه ، آن شهر به کلی ویران شد و چند هزار مردم به هلاکت رسیدند. فقط معدودی از سکنه اطراف شهر از این بلا جان به در بردند، که هنوز بازماندگان آنان از اثرات زیان بخش تشعشعات هسته ای آن رنج می برند.<br>سومین بمب اتمی روز نهم ماه اوت روی شهر ناکازاکی منفجر شد و این دو فاجعه تاریخی کشور ژاپن را در مقابل ایالت متحده آمریکا به زانو در آورد. هر چند که پس از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا نام طرح مانهاتان را به کمسیون انرژی اتمی تبدیل کرد و فعالیت این کمسیون را به موارد استفاده از انرژی اتمی در صنعت ، پزشکی و کشاورزی تخصیص داد و در حال حاضر یک کمسیون بین المللی نیز برای استفاده های صلح جویانه از انرژی اتمی فعالیت می کنند. بنابراین هنوز هم آزمایشهای سلاحهای هسته ای ادامه دارد و بدین وسیله دول بزرگ جهان در برابر یکدیگر قدرت نمایی می کنند.<br><br></span></font><div class="size_fullsize" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); width: auto !important;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="بمب هسته ای+عکس"><img src="http://forum.cinemacenter.ir/attachments/1048d1286568470-mushroom_web.jpg" border="0" alt="نام: mushroom_web.jpg نمایش: 7390 اندازه: 42.9 کیلو بایت" class="align_center" title="نام: mushroom_web.jpg نمایش: 7390 اندازه: 42.9 کیلو بایت" style="border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin: 0px auto; overflow: hidden;"></a></div><font size="5"><br style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="ساختمان بمب هسته ای"><font size="5" color="#ff0000">ساختمان بمب هسته ای</font></a><font size="5"><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><br><br>ساختار سلاح هسته ای به این صورت است که هر گاه مقدار عنصر قابل شکافت ، که از اندازه بحرانی بیشتر باشد، پدیده شکافت شروع می شود. این پدیده خیلی سریع پیشرفت می کند و با آزاد شدن مقادیر عظیم انرژی در مدت بسیار کوتاه ، انفجار مهیبی رخ می دهد. ولی از آنجایی که بمب باید در لحظه دلخواه منفجر شود، مقداری از 235U ، یا 239Pu را که خالص بوده و حجم کلی آن از اندازه بحرانی بیشتر باشد، به چند قسمت مجزا ، که هر یک از آنها از اندازه بحرانی کمتر است، تقسیم می کنند و این قسمتها را در محفظه ای طوری قرار می دهند که نوترونهایی که ممکن است در هر یک از آنها آزاد شوند، در قسمت دیگر نفوذ نکنند.<br><br>در این تقسیم بندی هرگاه به هر روشی در یکی از اجزای بمب پدیده شکافت شروع شود، در لحظه ای که انفجار باید صورت گیرد، رخداد پدیده شکافت زنجیری و مداوم نخواهد بود. این مواد با جرمهای زیر جرم بحرانی عنصر قابل شکافت را به هم نزدیک می کنند. تا مجموع آنها از جرم بحرانی بیشتر شود و واکنش زنجیری به وقوع بپیوندد.<br><br>نباید فراموش کرد که پیشرفت واکنش زنجیری بسیار سریع است و انفجار اتمی در قطعات اورانیوم فقط در حدود یک میلیونم ثانیه طول می کشد. لذا اگر اندازه های بحرانی زیر را به آهستگی به هم نزدیک کنیم. ممکن است قبل از تماس ، واکنش زنجیری شروع شود و شدت گرمای حاصل از شکافتهای اولیه به حدی گردد، که قبل از انفجار واقعی ، ماده قابل شکافت را متلاشی سازد و واکنش زنجیری به خاموشی گراید. برای رفع نقایص بمب هسته ای به صورت زیر عمل می کنیم:<br>اولا اتصال قطعات اورانیوم بوسیله یک ماده منفجره قوی نظامی صورت می گیرد.&nbsp;<br>ثانیا محفظه ماده اتمی را بسیار ضخیم و محکم می سازد. تا در آغاز واکنش زنجیری از متلاشی شدن ماده مزبور جلوگیری کند و سپس انفجار واقعی صورت گیرد.<br><br></span></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/96" target="" title="نیروی بمب هسته ای"><font size="5" color="#ff0000">بهینه سازی خروجی بمب و افزایش قدرت آن&nbsp;</font></a><font size="5"><span style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Tahoma;"><font><br><br>طرق مختلف نزدیک کردن قطعات اورانیوم یا پلوتونیوم به یکدیگر هنوز یک موضوع سری نظامی است. ولی واقعیت این است که هر چه سرعت اتصال قطعات زیادتر باشد، واکنش زنجیری سریعتر و و مقدار بیشتری از هسته های اورانیوم موجود شکافته شده و بهره سلاح اتمی بیشتر می شود.<br>اصولا اتصال سریع قطعات است که انفجار مهیب بمب اتمی را بوجود می آورد. اگر منعکس کننده ای به دور ماده اتمی قرار داده شود، از فرار نوترونها جلوگیری نموده و شکافت زنجیری تسریع می گردد. استفاده از منعکس کننده نوترون ، وزن بحرانی را نیز تقلیل می دهد.<br>باید توجه داشت که حتی در بهترین شرایط همه اورانیوم موجود در یک بمب اتمی تحت عمل شکافتن قرار نمی گیرد و در شرایط بسیار مناسب تنها در حدود 10 درصد ماده هسته*ای شکافته می شود و بقیه در نتیجه ، انفجار تبدیل به غبار شده و در فضا پخش می گردند بدون اینکه هسته های آنها شکافته شوند.<br>جرم بحرانی از اسرار نظامی است و ممالکی که آن را می دانند به شدت از فاش شدن آن جلوگیری می کنند. بنابرین از مطالبی که در این باره منتشر شده است، چنین بر می آید که جرم بحرانی باید بین ا و 10 کیلوگرم باشند.&nbsp;<br>وجود جرم بحرانی ، افزایش قدرت بمب اتمی را محدود می کند. زیرا برای آنکه بتوانیم انفجاری ایجاد کنیم:<br>اولا نباید مقدار سوختی کمتر از جرم بحرانی بکار بریم و این مقدار حد پایین بمب اتمی را تعیین می کند.&nbsp;<br>ثانیا وزن هر یک از قطعات اورانیوم درون بمب نمی تواند بیش از وزن بحرانی باشد. زیرا در آن صورت هر قطعه خود به خود منفجر خواهد شد.<br>ساختن بمبهای بیش از دو قطعه نیز بسیار مشکل است. زیرا اگر دو قطعه از قطعات اورانیوم ، حتی به اندازه یک میلیونم ثانیه قبل از قطعات دیگر به هم وصل شوند، انفجار اتمی صورت خواهد گرفت و باعث پراکندگی قطعات دیگر اورانیوم خواهد شد. قطعات دیگر مجال دخول در قطعات زنجیری را نخواهند یافت. به عبارت دیگر بطور کلی میزان اتمهای اورانیومی که در واکنشهای زنجیری وارد می شوند، با افزایش تعداد قطعات داخل بمب ، تقلیل می یابد و عمل انفجار ناقص می ماند</font></span></font> text/html 2017-07-03T11:59:45+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP جریان جانشینی پس از پیامبر http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/93 <p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/93" target="" title="جانشینی پس از پیامبر"><font size="6" color="#000099">جانشینی پس از پیامبر</font></a></p><header style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 30px; overflow: hidden; font-family: IRANSans, tahoma;"><div class="title" style="box-sizing: border-box;"><h1 itemprop="name" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: IRANSansMedium; font-weight: 500; line-height: 1.6;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/93" target="" title="حکومت پیامبر در رابطه با جانشینی ایشان"><font color="#ff0000" size="5">چگونگی حكومت پیامبر اكرم ص در رابطه با جانشینی ایشان</font></a></h1></div></header><section id="article-body" class="article-body" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; font-family: IRANSans, tahoma; line-height: 2;"><figure itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/93" target="" title="صلوات+عکس"><img class="main-image" itemprop="contentUrl" src="http://www.aftabir.com/articles/religion/religion/images/a6e5551dd762392004c78f8f53f8e46e.jpg" alt="چگونگی حكومت پیامبر اكرم ص در رابطه با جانشینی ایشان" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(119, 119, 119); vertical-align: middle; display: block; max-width: 25%; height: auto; margin: 0px 15px 15px 0px; float: left; max-height: 300px;"></a></figure><p class="lead" itemprop="description" style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2; font-family: IRANSansMedium;"><font size="5">مردم از حكومت رسول خدا ص تلقی نصب از سوی خداوند را داشتند و از این لحاظ كه او رسول الهی بود, اطاعت از آن حضرت را لازم می شمردند و حكومت آن حضرت تنها بر اساس ایمان به اسلام و رسالت ایشان شكل گرفت و توسعه یافت پس از ایشان نیز حكمرانان جامعه اسلامی, با تمسك به این كه آنان جانشین رسول خدا ص وحتی در بعضی موارد, جانشین خداوند هستند, بر مردم حكومت كردند</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">حكومت اسلامی، كه در مدینه به دست پیامبر اكرم(ص) تشكیل شد، فصل تازه‏ای را درباره امور حكومتی و تشكیل دولت برروی مردم شبه جزیره عربستان گشود. آنان كه با گرایش به اسلام و در سایه حكومت پیامبر اكرم(ص) امت واحدی را به وجود آورده بودند و امورشان نظم ویژه‏ای یافته بود، یقیناً پس از آن حضرت نیز نمی‏توانستند بدون حاكم و حكومتی منسجم به زندگی اجتماعی خویش ادامه دهند و تاریخ اسلام نیز به این امر گواه است كه حكومت در میان مسلمانان، پس از پیامبر(ص) نخست به صورت خلافت و سپس پادشاهی و موروثی استمرار یافت.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">مسأله حكومت پس از پیامبر اكرم(ص) از دو بعد قابل بررسی است: از لحاظ نظری، با مراجعه به آیات و روایات و دلایل عقلی و نیز شواهد تاریخی می‏توان بررسی كرد كه حكومت پس از آن حضرت، چگونه می‏بایست استمرار می‏یافت و آیا آن چه در تاریخ تحقق یافته است، با دلایل مسأله سازگار است یا نه. از لحاظ تاریخی نیز می‏توان با بررسی چگونگی تشكیل نهاد خلافت و استمرار آن در طول زمان، به تحقیق درباره ماهیت خلافت پرداخت. بحث تفصیلی درباره این دو مسأله، از موضوع این نوشته خارج است. جهت اول بحث، تقریباًموضوع بخش عمده‏ای از مباحث این كتاب است و بیش‏تر مباحث جهت دوم نیز ربطی‏به موضوع بحث ما ندارد؛ اما هر یك از این دو بعد، به گونه‏ای می‏تواند ما را در شناخت‏ماهیت الهی یا مردمی حكومت پیامبر اكرم(ص) یاری دهد. اینك آن‏ها را از این جهت بررسی می‏كنیم.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">واضح است كه هر دو نظریه الهی و مردمی بودن، هم چون حكومت پیامبر اكرم(ص)، درباره حكومت پس از آن حضرت نیز مطرح است. بدین ترتیب، رابطه‏ای دو طرفه بین این دو حكومت، از این جهت برقرار است ؛ یعنی پذیرش مردمی بودن حكومت آن حضرت، در چگونگی حكومت پس از ایشان تأثیر گذار است و پذیرش الهی بودن حكومت پس از آنحضرت و شكل‏گیری آن از طریق نصب حاكم توسط خداوند، در چگونگی حكومت رسول خدا(ص) مؤثر است. هرگاه ثابت شود كه پیامبر اكرم(ص) بر اساس انتخاب مردم، به تشكیل حكومت پرداخت و حكومت ایشان ربطی به مسأله نبوت در رسالتش نداشت، حكومت پس از آن حضرت نیز همین گونه خواهد بود؛ زیرا دیگر وجهی باقی نمی‏ماند كه به واسطه آن بخواهیم به حكومتی الهی و منصوب از سوی خداوند، در استمرار حكومت نبوی قائل شویم؛ امّا اگر همان طور كه گفتیم حكومت آن حضرت، حكومتی الهی و برخاسته از رسالت و نبوت باشد درباره حكومت پس از آن حضرت، هر دو احتمال مردمی و الهی بودن وجود دارد و برای اثبات هر یك، نیازمند دلیل هستیم.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">اما در جهت عكس، اعتقاد به مردمی و غیر الهی بودن حكومت، پس از پیامبر اكرم(ص) تأثیری در ماهیت حكومت نبوی ندارد؛ زیرا این احتمال وجود دارد كه حكومت آن حضرت، مربوط به رسالتش باشد و به نصب الهی محقق گردیده باشد؛ ولی هرگاه مبنای نصب را در حكومت پس از پیامبر اكرم(ص) بپذیریم، یعنی معتقد شویم كه حاكم جامعه اسلامی، در این زمان باید از سوی خداوند نصب گردد، در می‏یابیم كه پیامبر اكرم(ص) نیز به واسطه نصب الهی، حاكم جامعه اسلامی شده بود؛ زیرا چگونه می‏توان تصور كرد كه خاستگاه و منشأ حكومت در زمان آن حضرت، اراده، خواست و انتخاب مردم باشد و خود آن حضرت و مردم نیز با چنین اعتقادی به تشكیل حكومت اقدام كرده‏اند، آن گاه رسول خدا(ص) به نصب حاكم پس از خویش اقدام كند و حكومت پس از او حكومتی الهی و منصوب از سوی خداوند باشد؟ چنین امری اقتضا دارد كه فرع بر اصل فزونی داشته و آن حضرت حقوق مردم را مراعات نكرده باشد و امانتی را كه مردم در اختیار او گذاشته‏اند، بدون اجازه در اختیار شخص دیگری قرار داده باشد.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">اما این كه آیا آن حضرت، دست به چنین اقدامی زده و حاكم پس از خویش را نصب كرده است یا آن را به مردم واگذار كرده، مطلبی است كه در فصل‏های پیشین درباره آن سخن گفتیم و نتیجه گرفتیم كه نه تنها در غدیر خم، بلكه در موارد بسیار دیگری، آن حضرت خلیفه و حاكم پس از خود را به مردم معرفی كرده و با نصب او به امامت و خلافت پس از خویش، از مردم خواسته است كه از او اطاعت كنند. البته اگر تنها این مطلب نیز ثابت شود كه امامان معصوم(ع) غیر از بیان مسائل دین و رهبری امور عبادی مردم، رهبری سیاسی و اجتماعی آنان را نیز برعهده داشته‏اند و مردم موظف بوده‏اند در این امور نیز از آنان اطاعت كنند، این مطلب، به خودی خود، بر نصب آنان به حكومت دلالت دارد؛ زیرا هیچ دلیلی جز نصب، چنین اقتضایی ندارد و ما در فصل آینده نیز در این باره سخن خواهیم گفت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/93" target="" title="خلافت جانشینی پیامبر(ص)"><font size="5" color="#ff0000">●خلافت، جانشینی پیامبر(ص)</font></a></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">با نگرشی تاریخی به حكومت اسلامی پس از پیامبر اكرم(ص) می‏بینیم كه حكومت در این زمان، با زمان آن حضرت تفاوتی اساسی دارد. همان طور كه گذشت، حكومت رسول خدا از ایمان مردم به اسلام و رسالت آن حضرت نشأت گرفت؛ اما در حكومت‏های بعدی، امور انسانی مانند نفوذ قبیله یا فرد یا مردم، در تعیین حكومت نقش اساسی داشت و بر سر حكومت، منازعات بسیاری نیز رخ داد.این امور موجب می‏شود كه مسأله خلافت، به روایت تاریخی آن، امری غیر الهی باشد؛ یعنی نصب از سوی خداوند و پیامبرش، در تعیین حاكم نقشی نداشت؛ اما همین حكومت غیر الهی نیز دارای ابعادی است كه می‏تواند ماهیت حكومت رسول خدا(ص) را از نظر مردمی یا الهی بودن روشن كند.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">حكومت اسلامی در طول قرن‏های متمادی پس از پیامبر اكرم(ص) چه در زمان خلفای راشدین و چه در زمان حكومت‏های موروثی، با عنوان «خلافت» شناخته می‏شود. با مراجعه به تاریخ اسلام، در می‏یابیم كه هر چند این واژه، در اواسط قرن اول هجری، عنوانی برای حكومت گردیده است، اما در سال‏های آغازین استعمال آن، تنها بامفهوم لغوی خود، برای اشاره به جانشینی پیامبر اكرم(ص) به كار می‏رفته است. ابوبكر در اولین خطبه خود برای توجیه حكومت خویش و برای انتخاب نامی برای آن، می‏گوید: ما اكنون در خلافت نبوت هستیم.[۷۵] مردم نیز تا آخر، ابوبكر را با عنوان خلیفهٔ رسول اللّه خطاب می‏كردند[۷۶] و خود او نیز در نامه هایش تنها از همین عنوان استفاده می‏كرد.[۷۷] عمر در آغاز خلافت، «خلیفهٔ خلیفهٔ رسول اللّه» خوانده می‏شد تا این كه خود او یا به پیشنهاد دیگران، به علت طولانی بودن این لقب، «امیرالمؤمنین» نامیده شد.[۷۸]</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">اكنون با توجه به این كه خلافت همان طور كه در مقدمه كتاب گذشت به معنای جانشینی است و تلقی مردم و خلفای صدر اسلام از حكومت پس از پیامبر اكرم(ص) این بود كه این حكومت، جانشین نبوت و حاكم در آن، جانشین رسول خدا است و در معنای كلمه جانشینی نهفته است كه فرد اصلی باید دارای مقامی باشد كه به جانشین منتقل می‏شود، پس روشن می‏شود كه رسول خدا(ص) با عنوان رسالت، دارای مقام حكومت بوده است تا این كه جانشین او نیز دارای چنین مقامی باشد. اگر رسول خدا به واسطه انتخاب مردم، مقام حكومت را به دست آورده بود و رسالت ایشان هیچ نقشی در این زمینه نداشت، دلیلی برای نامیدن حكومت پس از او به خلافت نبوت، و حاكم در این حكومت، به خلیفه رسول خدا وجود نداشت و خلفای پس از او نمی‏توانستند با استناد به این كه آنان خلیفه رسول خدا(ص) هستند،مردم را به اطاعت خویش فراخوانند. زمانی كه ابوبكر می‏خواست جانشینی عمر را مسجّل كند، عمر به همراه غلام ابوبكر، كه نامه استخلاف او در دستش بود، به میان مردم آمد و گفت:</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">ایها الناس اسمعوا و اطیعوا قول خلیفهٔ رسول اللّه...[۷۹]</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">ای مردم! بشنوید و اطاعت كنید كلام جانشین رسول خدا را....</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">و نباید مردم سنت ابوبكر و عمر را هم چون سنت رسول خدا(ص) بدانند و از خلفای پس از آنان و حتی از حضرت علی(ع) تقاضا كنند كه طبق سنت این دو نفر عمل كنند.[۸۰]</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/93" target="" title="حکومت انتخابی در صدر اسلام"><font size="5" color="#ff0000">●نهادینه نبودن حكومت انتخابی در صدر اسلام</font></a></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">یكی دیگر از اموری كه نشان می‏دهد حكومت پیامبر اكرم(ص) با تكیه بر انتخاب مردم تشكیل نشد و بنابراین، بازگشت به رسالت او دارد، اتفاقاتی است كه در انتخاب خلفای پس از آن حضرت به وقوع پیوست. خلافت ابوبكر در سقیفه و در جمع بسیار محدودی از مهاجران و انصار، با آن‏چنان سرعت و تعجیلی شكل گرفت كه مجری اصلی آن، یعنی عمر نیز آن را فلته و لغزش می‏نامد و از خداوند می‏خواهد كه مردم را از شر آن محفوظ نگاه دارد. پس از انتشار خبر بیعت با ابوبكر، اعتراضات بسیاری صورت گرفت كه بیش‏تر آن‏ها از سوی كسانی بود كه به حق اهل بیت در این زمینه ایمان داشتند؛ ولی هیچ یك از این اعتراضات، چنین رویكردی ندارد كه شما حق مردم را غصب كرده‏اید و می‏خواهید به زور بر آنان حاكم شوید، بلكه قاطبه مردم، به راحتی تسلیم این بیعت تعجیلی شدند.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">خلافت عمر، كه با نصب صریح ابوبكر شكل گرفت، از خلافت ابوبكر این را كم‏تر داشت كه اگر در بیعت با ابوبكر، دست كم تعدادی حضور داشتند و در شكل دادن به آن مؤثر بودند، خلافت او تنها به دستور ابوبكر صورت گرفت و تنها اراده وخواست او آن را محقق ساخت. خلافت عثمان نیز اگر چه در ظاهر، بر عهده شورای شش نفره بود، ولی در واقع، همه كار، به دست یك نفر صورت گرفت كه نظر او معیار تعیین خلیفه بود. بدین ترتیب، آیا ما می‏توانیم معتقد باشیم كه در زمان رسول خدا(ص) وضعیت اجتماعی به گونه‏ای بود كه مردم، خود به انتخاب حاكم اقدام می‏كردند، ولی در سال دهم هجری، ابوبكر آن گونه به خلافت رسید و در سال سیزدهم هجری، یعنی دو سال و اندی پس از رحلت پیامبر اكرم، عمر با نصب صریح از سوی ابوبكر، بدون این كه با مخالفتی از سوی مردم روبه رو شود؛ آیا این امور نشانگر این نیست كه مردم هیچ تصوری از این كه خود، حاكم جامعه اسلامی را برگزیدند، نداشتند و حكومت ابوبكر را از این جهت كه او خلیفه رسول خدا بود، و حكومت عمر را از این جهت كه منصوب خلیفه رسول خدا بود، پذیرفتند و سال‏ها بعد مطیع خلیفه‏ای شدند كه تنها در شورای شش نفره مطرح و نصب گردیده بود.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; line-height: 2;"><font size="5">آنچه در جریان خلافت اتفاق افتاد، نشان می‏دهد كه در سال‏های پس از رحلت پیامبر اكرم (ص) انتخاب حاكم جامعه، توسط مردم، نه تنها نهادینه نشده بود، بلكه مردم تصوری نیز از آن در ذهن خویش نداشتند و این امر حكایت از آن دارد كه در زمان تشكیل حكومت رسول خدا (ص) نیز چنین تصوری وجود نداشته است ؛ زیرا اگر مردم در این زمان كه تا زمان خلافت، تنها یازده سال فاصله دارد، بر اساس انتخاب و رأی عمومی به انتخاب آن حضرت اقدام كرده بودند، باید برای زمان پس از آن حضرت نیز همین امر را در ذهن داشته باشند و به همان صورت عمل كنند، بلكه از این كه نصب خلیفه، به عنوان جانشین رسول خدا(ص) به وسیله ابوبكر، به راحتی جای خویش را در جامعه اسلامی باز كرد و بعداً نیز در طول قرن‏های متمادی حكومت موروثی در جامعه اسلامی برقرار بود، می‏توان دریافت كه مردم از حكومت رسول خدا(ص) تلقی نصب از سوی خداوند را داشتند و از این لحاظ كه او رسول الهی بود، اطاعت از آن حضرت را لازم می‏شمردند و حكومت آن حضرت تنها بر اساس ایمان به اسلام و رسالت ایشان شكل گرفت و توسعه یافت. پس از ایشان نیز حكمرانان جامعه اسلامی، با تمسك به این‏كه آنان جانشین رسول خدا(ص) وحتی در بعضی موارد، جانشین خداوند هستند، بر مردم حكومت كردند.</font></p></section> text/html 2017-07-03T08:13:44+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP ناپدید شدن دکل نفتی http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/90 <div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/90" target="" title="گم شدن دکل نفتی"><font size="6" color="#000099">گم شدن دکل نفتی</font></a></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: IRANSansFaNum;"><font size="5"><br></font></span></div><div><span style="font-family: IRANSansFaNum;"><font size="5">در حالی که از مدت‌ها قبل صحبت از گم شدن یکی از دکل‌های نفتی خریداری شده در دولت گذشته شده بود، حالا وزیر نفت دولت یازدهم هم این مسئله را تایید کرده، اما سوالی که به میان می‌آید این است که ماجرای گم شدن این دکل نفتی چه بوده است؟</font></span><img src="http://donya-e-eqtesad.com/Images/Bitrix/iblock/e36/e368886beaf55e7e3bad4570d04e200f.jpg" alt="ماجرای گم شدن دکل نفتی چه بود؟"></div><div class="divFulltext" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-family: IRANSansFaNum; text-align: justify !important; font-weight: lighter !important; line-height: 26px !important;"><font size="5">پس از آنکه صحبت از گم شدن دکل نفتی به میان آمد، مسئله چگونگی گم شدن آن نیز با اما و اگرهای فراوانی روبرو بود. اینکه چگونه یک دکل نفتی به راحتی گم شده است، جای سوال داشت اما مسئله به همین سادگی نبود. به گزارش اقتصادنیوز، اصل داستان این بود که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تاسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده دارد چندی پیش اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده بود. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، بر اساس قراردادی که این شرکت منعقد کرده بود، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با وجود این، طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده و حالا مشخص شده که این دکل حفاری اصلا تحویل ایران نشده است. تاخیر در تحویل گرفتن این دکل نفتی در حالی یک ساله شده که برخی معتقدند که هنوز مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی داشته یا خیر. اهمیت دریافت دکل از آن جایی است که شرکت ایرانی یاد شده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده ترکیه‌ای نگرفته‌ است. ماجرای این دکل 87 میلیون دلاری که در دولت گذشته گم شده حالا از سوی وزیر نفت دولت یازدهم تایید شده است. بیژن زنگنه در این راستا عنوان کرده است که این مسئله صحت دارد و وزارت نفت به صورت ویژه، این مسئله را پیگیری می‌کند. زنگنه پیش از این نیز بارها تاکید کرده بود که وزارت نفت دنبال دکل خارجی نیست و از تولید داخل استقبال می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد که تحویل نگرفتن دکل خریداری شده از ترکیه حالا برای وی دردسرساز شده،چرا که بودجه 87 میلیون دلاری برای آن در دولت گذشته صرف شده و حالا پای دولت یازدهم را به میان کشیده است.</font></div><div class="divFulltext" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-family: IRANSansFaNum; text-align: justify !important; font-weight: lighter !important; line-height: 26px !important;"><font size="5"><br></font></div><div class="divFulltext" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-family: IRANSansFaNum; text-align: justify !important; font-weight: lighter !important; line-height: 26px !important;"><font size="5">این مطلب بروز نمیباشد و نقل زمان رویداد است.</font></div><div class="divFulltext" style="direction: ltr; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-family: IRANSansFaNum; text-align: justify !important; font-weight: lighter !important; line-height: 26px !important;"><font size="5">donya_e_eghtesad</font></div> text/html 2017-07-03T07:51:03+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP زندگی نامه ی نادر شاه افشار http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89 <p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="6" color="#000099">نادر شاه افشار</font></a></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5">موقعی که افغانها و روس ها و عثمانی ها از اطراف بایران دست انداخته بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود یک عده سوار با خود همراه کرد و به طهماسب صفوی که کین پدر برخواسته بود همراه شد فتنه های داخلی را خواباند افغانها را هم بیرون ریخت.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5">شاه طهماسب صفوی از شهرت و اعتبار نادر در بین مردم دچار رشک و حسادت گشت و برای نشان دادن قدرت خود با لشکری بزرگ به سوی عثمانی تاخت و در آن جنگ هزاران سرباز ایرانی را در جنگ چالدران بدلیل عدم توانایی به کشتن داد و خود از میدان جنگ گریخت.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5">نادر با سپاهی اندک و خسته از کارزار از مشرق به سوی مغرب ایران تاخت و تا قلب کشور عثمانی پیش رفت و سرزمینهای بسیاری را به خاک ایران افزود و از آنجا به قفقاز تحت اشغال روس ها رفت که با کمال تعجب دید روسها خود پیش از روبرو شدن با او پا به فرار گذاشته اند در مسیر بر گشت در سال 1148 در دشت مغان در مجلس ریش سفیدان ایران از فرماندهی ارتش استعفا نمود و دلیلش اعمال پس پرده خاندان صفوی بود .</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5">خود عازم مشهد شد در نزدیکی زنجان سوارانی نزدش آمدند و خبر آوردند که مجلس به لیاقت شما ایمان دارد و در این شراط بهتر است نادر همچنان ارتش دار ایران باقی بماند و کمر بند پادشاهی را بر کمرش بستند.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5">او&nbsp; سه بار به هند اخطار نمود که افسران اشرف افغان را که حدودا 800 نفر بودند و در قتل عام مردم ایران نقش داشتند را به ایران تحویل دهد که در پی عدم تحویل آنها سپاه ایران از رود سند گذشتند و هندوستان را تسخیر نمود ند 800 متجاوز افغان را در بازار دهلی به دار زدند و بازگشتند و نادر شاه حکومت محمد گورکانی را به او بخشید و گفت ما متجاوز نیستیم اما از حق مردم خویش نیز نخواهیم گذشت محمد گورکانی بخاطر این همه جوانمردی نادر از او خواست هدیه ای از او بخواهد و نادر قبول نکرد و در پی اسرار او گفت جوانان ایران به کتاب نیازمندند سالها حضور اجنبی تاریخ مکتوب ما را منهدم نموده است&nbsp; محمد گورکانی متعجب شد او علاوه بر کتابها جواهرات بسیاری به نادر هدیه نمود که بسیاری از آن جواهرات اکنون پشتوانه پول ملی ایرا ن در بانک مرکزی&nbsp; است .</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5">12 سال سطنت نمود و در سال 1160 بوسیله عده ای خائن&nbsp; کشته شد . نکته قابل ذکر آنست که&nbsp; او از 15 سالگی تا 25 سالگی بهمراه مادرش در بردگی ازبکان گرفتار بود و با مرگ مادرش از اردوگاه ازبکان گریخت و پس از آن با جوانان آزادیخواهی همپیمان شد .<br>نادر شاه افشار در حال حاضر یکی از دو پادشاه محبوب گذشتگان ایران است نام او و کورش هخامنشی دل ایرانیان را گرم و به شوق می آورد . اندیشمند میهن پرست کشورمان(( ارد بزرگ )) در مورد نادر شاه افشار می گوید : او توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود .</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار+عکس"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe653.jpg" alt="نادر شاه افشار,زندگینامه نادرشاه افشار,زندگی نامه نادر شاه افشار,بیوگرافی نادرشاه" title="نادر شاه افشار,زندگینامه نادرشاه افشار,زندگی نامه نادر شاه افشار,بیوگرافی نادرشاه" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></a></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5"><strong><font color="#ff0000">در اینجا گزیده ای از سخنان نادر شاه افشار پادشاه ایران زمین را تقدیم می کنم :</font></strong><br><strong><font color="#ff0000">نادر شاه افشار </font>:</strong>&nbsp;میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام .<br><br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:</strong>&nbsp;تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری&nbsp; ابدی برای&nbsp; کشورم کسب کنم .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:</strong>&nbsp;باید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینم&nbsp; همیشه به دنبال نوری بودم نوری برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان ، چه بلای دهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی این تنها نیروی است که از اعماق و جودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی و اینگونه بود&nbsp; که پا بر رکاب اسب نهادم به امید سرفرازی ملتی بزرگ .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است.<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>خردمندان و دانشمندان&nbsp; سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شده ای شمشیر و عمل تو ماندگار می شود چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادی اشان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند . پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند .و آنان خواهند آموخت آزادی اشان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>هر سربازی&nbsp; که بر زمین می افتد و روح اش به آسمان پر می کشد نادر می میرد و به گور سیاه می رود نادر به آسمان نمی رود نادر آسمان را برای سربازانش می خواهد و خود بدبختی و سیاهی را ، او همه این فشارها را برای ظهور ایران بزرگ به جان می خرد پیشرفت و اقتدار ایران&nbsp; تنها عاملی است که فریاد حمله را از گلوی غمگینم بدر می آورد و مرا بی مهابا به قلب سپاه دشمن می راند ...<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:</strong>&nbsp;شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>فتح هند افتخاری نبود برای من دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود که بیست سال کشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمینم روا داشتند . اگر بدنبال افتخار بودم سلاطین اروپا را به بردگی می گرفتم . که آنهم از جوانمردی و خوی ایرانی من بدور بود .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ&nbsp; کشور و امنیت آن است .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم&nbsp;.<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:&nbsp;</strong>گاهی سکوتم ، دشمن را فرسنگها از مرزهای خودش نیز به عقب می نشاند .<br></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/89" target="" title="نادرشاه افشار"><font size="5" color="#ff0000">نادر شاه افشار</font></a><font size="5"><strong>&nbsp;:</strong>کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند انتقام از خراب کننده&nbsp; و ندای از درونم می گفت برخیز ایران تو را فراخوانده است و برخواستم .</font></p> text/html 2017-07-02T18:56:10+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP جایزه ی جهانی جهانی اسکار http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88 <p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="جایزه ی اسکار"><font size="6" color="#000099">جایزه ی اسکار</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">نخستین مراسم اسکاردر۱۶می۱۹۲۹در ناهاری اختصاصی در هتل روزولت هالیوود با حضور حدود ۲۷۰ تماشاگر برگزار شد. بهای بلیت مراسم بعدی که در هتل میفر برگزار شد ۵ دلار بود. ۱۵ تندیس کوچک به بازیگران، کارگردانان و دیگر عوامل صنعت فیلم سازی آن زمان برای گرامیداشت فعالیتشان طی سالهای ۱۹۲۷-۱۹۲۸ اهدا شد. اسامی برنده ها از سه ماه قبل اعلام می شد که این رویه در دومین مراسم اسکار در سال ۱۹۳۰ تغییر کرد. از آن زمان و در ۱۰ سال نخست نتایج برای انتشار عمومی در ساعت ۱۱ شب برگزاری مراسم به روزنامه ها داده می شد. این شیوه تا زمانی که لس آنجلس تایمز نام برنده ها را پیش از شروع مراسم اعلام کند ادامه یافت. در نتیجه آن، آکادمی از سال ۱۹۴۱ اسامی برندگان را در نامه ای مهر و موم شده اعلام می نمود و مراسم از تئاتر کداک پخش میشد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">نخستین برنده اسکار بهترین بازیگر امیل جنینز بود به دلیل نقش آفرینی در فیلم های The Last Command و The Way of All Flesh. او باید پیش از مراسم به اروپا باز میگشت از این رو آکادمی با اهدای زودتر جایزه به او موافقت کرد. این موضوع او را نخستین برنده جایزه اسکار در تاریخ نمود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">فیلم Beau Geste محصول سال ۱۹۳۹ تنها فیلم (غیرمستندی) است که چهار برنده اسکار بهترین بازیگر (گری کوپر، ری میلاند، سوزان هیوارد، برودریک کرافورد) را در نقش های اصلی در اختیار داشت.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">در مراسم بیست و نهم که در ۲۷ مارس ۱۹۷۵ برگزار شد بخش انتخاب بهترین فیلم خارجی زبان نیز ایجاد گردید.<br><strong></strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="طراحی جایزه ی اسکار"><font size="5" color="#ff0000">طراحی</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">اگرچه آکادمی هفت جایزه دیگر نیز اهدا میکند ( جایزه یادبود ایروینگ جی. تالبرگ، جایزه بشردوستانه ژان هرشولت، جایزه گوردون ای. سوایر، جایزه علمی و مهندسی، جایزه دست آورد فنی، مدال جان ای. بونر و جایزه دانش آموزی ) مشهورترین آنها جایزه شایستگی آکادمی بوده که بیشتر به تندیس اسکار معروف است. این تندیس که از بریتانیم آب طلا شده بر روی یک پایه فلزی سیاه ساخته شده دارای بلندی ۱۳٫۵ اینچ (معادل ۲۴ سانتیمتر) و وزن ۳٫۸۵ کیلوگرم است و شوالیه ای را نشان میدهد که شمشیر مبارزان جنگ صلیبی را در دست گرفته و بر روی یک حلقه فیلم ایستاده و پنج حوزه فیلم را نشان می‌دهد که هر کدام نشانگر بخش های اصلی آکادمی هستند: بازیگر، نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و متخصص فنی.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">سدریک گیبونز کارگردان هنری ام جی ام، یکی از اعضای اولیه آکادمی، طراحی این جایزه را سرپرستی کرد و طرح را روی طوماری چاپ نمود. گیبونز که به دنبال یافتن مدلی برای تندیسش بود توسط همسر آینده اش دولورس دل ریو به امیلیو “ال ایندیو” فرناندز بازیگر و کارگردان مکزیکی معرفی شد. فرناندز که در ابتدا بی میل می نمود سرانجام متقاعد شد پیکره برهنه ای را برای خلق چیزی که امروز اسکار می نامیم بسازد. سپس جورج استنلی مجسمه ساز (که Muse Fountain در دروازه Hollywood Bowl را نیز ساخته است)، طرح گیبون را با خاک رس ساخت و ساچین اسمیت تندیس را با ۹۲٫۵ درصد قلع و ۷٫۵ درصد مس قالب زد و آن را آب طلا داد. تنها چیزی که از زمان خلق اسکار به آن افزوده گشته بالا بردن کیفیت پایه آن بوده است. طرح اصلی اسکار به سال ۱۹۲۸ در کارخانه ذوب فلز سی. دبلیو. شاموی و پسران در باتاویای ایالت ایلی نویز قالب ریزی شد که طرح تندیس جوایز وینس لومباردی و امی را نیز قالب زده است. از سال ۱۹۸۳ سالانه حدود ۵۰ اسکار توسط کارخانه آر. اس. اونز و شرکا در شیکاگوی ایالت ایلی نویز ساخته شده است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">در حمایت از آمریکا در جنگ جهانی دوم تندیس ها از گچ ساخته میشد که پس از اتمام جنگ طلا جایگزین آن شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="علت نامگذاری اسکار چیست؟"><font size="5" color="#ff0000">نامگذاری</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">در مورد ریشه نام ” اسکار” اختلافاتی وجود دارد. در بیوگرافی بت دیویس عنوان شده که او اسکار را از نام همسر اولش هارمون اسکار نلسون جونیور (۱۹۰۷-۱۹۷۵) رهبر ارکستر گرفته است. ادعای دیگر در مورد انتشار نام اسکار به مقاله مجله تایم در مورد ششمین مراسم اسکار در سال ۱۹۳۴ و دریافت جایزه توسط بت دیویس در ۱۹۳۶ برمی گردد. در جایی عنوان شده در ۱۹۳۱ مارگارت هریک (۱۹۰۲-۱۹۷۶) دبیر اجرایی آکادمی برای نخستین بار تندیس را دید که او را به یاد “عمو اسکارش” ( نام مستعار پسرعمویش اسکار پیرس ) انداخت. سیدنی اسکلسکی (۱۹۰۵-۱۹۸۳) مقاله نویس در زمان نامگذاری توسط هریک حضور داشت و در مقاله اش نوشت ” کارکنان با علاقه تندیس معروف خود را اسکار نامیدند “. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک در سال ۱۹۳۹ رسما جایزه را اسکار نامید. در جایی دیگر آمده النور لیلبرگ نروژی – آمریکایی مدیر اجرایی لوییز بی. مایر نخستین تندیس را دید و گفت “به نظر شاه اسکار دوم ( اسکار فردریک شاه سابق نروژ و سوئد ) میرسه”. در پایان روز پرسید “باید با اسکار چیکار کنیم، بذاریمش تو گاوصندوق ؟” و این نام بر رویش ماند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="مالکیت تندیس اسکار"><font size="5" color="#ff0000">مالکیت تندیس اسکار</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">طبق قانون از سال ۱۹۵۰ برنده ها یا وارثانشان نمیتوانند بدون دادن پیشنهاد اولیه فروش تندیس به آکادمی به قیمت ۱ دلار نسبت به فروش آن اقدام کنند. در صورتی که برنده این شرایط را نپذیرد آکادمی تندیس را نگاه میدارد. جوایز آکادمی که تحت حمایت این توافق نامه نبوده اند، در مزایده‌های عمومی و معاملات خصوصی به قیمت‌های شش رقمی فروخته شده اند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">با اینکه اسکار در مالکیت برنده آن است، در بازار آزاد معامله نمی شود. زمانی که نوه مایکل تاد ( تهیه کننده آمریکایی ) قصد داشت تندیس اسکار او را به فروش برساند مشخص شد عده ای این قانون را قبول ندارند. او می خواست تندیس را به یک مجموعه دار بفروشد که آکادمی در دعوای حقوقی برنده شد و جایزه را پس گرفت. با وجود موفق بودن معاملات فروش اسکار، تعدادی از خریداران تندیس ها را به آکادمی بازمی گردانند تا آن ها را در گنجینه نگاه دارد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="نامزد های اسکار"><font size="5" color="#ff0000">نامزدها</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">از سال ۲۰۰۴ نتایج نامزدهای جایزه اسکار در آخر ژانویه به اطلاع عموم می رسد که پیش از آن در اوایل فوریه اعلام می شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="رای گیری برای جایزه ی اسکار"><font size="5" color="#ff0000">رای دهندگان</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">برای نامزدی عضویت در آکادمی رقابت بسیار است (با این وجود، فرد نامزد باید دعوت شده باشد) و یا اینکه یکی از اعضا او را معرفی کند. آکادمی نام اعضای خود را به طور عمومی آشکار نمی‌کند، گرچه در مطبوعات گذشته نام مدعوین برای عضویت در آکادمی انتشار یافته بود. در صورتی که کسی که هنوز به عضویت در آکادمی در نیامده در طول یک سال برای عضویت در بیش از یک بخش نامزد شده باشد، در زمانی که عضویت را می پذیرد باید بخشی را که می خواهد در آن قرار گیرد انتخاب کند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="قوانین جایزه ی اسکار"><font size="5" color="#ff0000">قوانین</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">امروزه بر اساس قوانین ۲ و ۳ مجموعه قوانین رسمی جوایز آکادمی، یک فیلم باید در سال قبل از آغاز نیمه شب اول ژانویه تا پایان نیمه شب ۳۱ دسامبر در لس آنجلس، کالفرنیا نمایش داده شود تا شرایط شرکت را داشته باشد (به استثنای بهترین فیلم خارجی زبان). برای مثال The Hurt Locker برنده بهترین فیلم سال ۲۰۱۰، در سال ۲۰۰۸ پخش شد ولی واجد شرایط شرکت در اسکار ۲۰۰۹ نبود زیرا نمایش آن در لس آنجلس از نیمه سال ۲۰۰۹ آغاز شد بنابراین در اسکار ۲۰۱۰ شرکت نمود. قانون دوم بیان می‌دارد که فیلم باید حداقل ۴۰ دقیقه بوده و در نسخه ۳۵ یا ۷۰ میلیمتری و یا در فرمت دیجیتالی ۲۴ یا ۴۸ فریم تهیه و وضوح آن نباید کمتر از ۱۷۲ در ۱۲۸۰ باشد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">در اواخر دسامبر فهرست نامزدها برای حدودا ۶۰۰۰ عضو فعال فرستاده می شود. اعضای گروه های مختلف افراد مربوط به حوزه خودشان را به عنوان نامزد انتخاب می کنند (کارگردانان به کارگردانان رای می دهند، نویسندگان به نویسندگان، بازیگران به بازیگران و غیره)؛ به استثنای فیلم های خارجی، مستند و انیمیشن که توسط کمیته ای خاص متشکل از اعضای تمام حوزه ها انتخاب می گردند. در بخش خاص انتخاب بهترین فیلم، تمامی اعضا صلاحیت انتخاب نامزدها را دارند. فیلم های خارجی باید دارای زیرنویس انگلیسی باشند و هر کشور می تواند سالیانه فقط یک فیلم پیشنهاد کند. اعضای گروه های مختلف افراد مربوط به حوزه خودشان را به عنوان نامزد تعیین می کنند. سپس برندگان در دور دوم رای گیری که در آن تمامی اعضا در بیشتر گروه ها از جمله بهترین فیلم حق رای دارند انتخاب می شوند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="مراسم پخش تلویزیونی اسکار"><font size="4"><strong><font color="#ff0000">مراسم&nbsp;</font></strong><strong><font color="#ff0000">پخش تلویزیونی</font></strong></font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جوایز اصلی در یک جشن که مستقیما از تلویزیون پخش می‌شود، اغلب در ماه مارس بعد از سال مربوطه و ۶ هفته پس ار اعلام اسامی نامزدها اعطا می‌شوند. این جشن بسیار مجلل و با شکوه است و تمامی مدعوین بر روی فرشی قرمز رنگ که توسط برجسته‌ترین طراحان مد روز آماده شده راه می‌روند. بر اساس تخمین‌ها هر سال بیش از یک میلیارد نفر به صورت زنده و یا ضبط شده این جشن را تماشا می‌کنند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">این جشن برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ از تلویزیون NBC پخش شد. از آن زمان تا سال ۱۹۶۰ از NBC و سپس از شبکه ABC تا سال ۱۹۷۱ و مجددا توسط NBC پخش شد. ABC دوباره در سال ۱۹۷۶ پخش این جشن را تا سال ۲۰۱۴ بر عهده گرفته است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">پس از بیش از ۵۰ سال برگزاری در اواخر مارس یا اوایل آوریل، در سال ۲۰۰۴ برگزاری این جشن به اواخر فوریه یا اوایل مارس تغییر کرد که احتمالا دلیل آن اجتناب ازهمزمانی این جشن با سایر برنامه‌های مهم در تلویزیون مانند تورنمنت بسکتبال NCAA است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جشن اعطای این جوایز توسط سازمان امنیت داخلی آمریکا به عنوان رویداد ویژه امنیت ملی محسوب می‌شود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="نقد مراسم اسکار"><font size="5" color="#ff0000">نقد</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جوایز آکادمی خصوصا طی سال‌های اخیر مورد اختلاف و انتقاد بسیاری بوده است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">منقدان بر این عقیده هستند که بسیاری از برندگان جایزه بهترین فیلم سینمایی در گذشته در مقابل آزمون زمان باقی نماندند. منتقدان چنین استدلال می‌کنند که برخی از این فیلم‌ها از جمله فیلم ” بزرگترین نمایش روی زمین ساخته ( سیسیل بی. دیمیل) با گذشت زمان تاثیراتی را که در زمان اولین اکران داشته اند از دست داده اند. در مثالی دیگر، منقدان به این نکته پرداخته اند که چطور بعضی فیلم‌ها مانند ” بن هور”، برنده سال ۱۹۵۹ که یکی ازپردرآمدترین فیلم هایی است که ساخته شده در مقایسه با سایر فیلم‌های سال ۱۹۵۹ مانند “ریو براو” و ” تقلید زندگی در مقابل زمان کمتر باقی مانده اند.( اگرچه “بن هور” در حال حاضر در لیست ۲۵۰ فیلم IMDb در مکان ۱۲۱ قرار دارد، در حالی که ” ریو براو” و “تقلید زندگی ” اصلا در این لیست وجود ندارند.)</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">علاوه براین برخی فیلم‌های نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم که این عنوان را از دست دادند، در نظر بسیاری از منتقدان و فیلم سازان شاهکار هستند. بارزترین نمونه فیلم سیتیزن کین است که نامزد دریافت نهمین اسکار شد اما تنها جایزه ( بهترین فیلمنامه اصیل) را به خود اختصاص داد و درحالیکه طرفداران فیلم‌ها، علم دوستان و فیلم سازان این فیلم را به عنوان بهترین فیلم تمامی دوران‌ها درنظر گرفته اند. فیلم‌های ” پرتغال کوکی”، ” Apocalypse Now”، ” راننده تاکسی”، ” فارگو” و برخی دیگر از جمله نمونه‌های اینگونه فیلم‌ها هستند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">انتقادی دیگر این است که بازیگران زن و یا مردی که ابتدا در فیلم‌های کمدی (و سایر ژانرها) مطرح شدند، برای اینکه به طور جدی مورد نظر آکادمی واقع شوند باید در فیلم‌های دراماتیک موفق شوند. تنها ۵ بازیگر برای بازی در نقش‌های کمدی جایزه بهترین بازیگر را برده اند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">برخی از کارگردانان که به هنرمندی آنها اذعان شده است (مانند اورسن ولز، آلفرد هیچکاک واستنلی کوبریک و هوارد هاکز) هرگز جایزه بهترین کارگردان را نبرده اند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">از دیگر انتقادات عینی افزایش تاثیر اعمال نفوذ کارگردانان و شرکت‌های سازنده فیلم در مورد برخی فیلم‌ها است، به این معنا که جوایز بیشتر منعکس کننده تلاش‌ها برای اعمال نفوذ هستند و این قضیه شایستگی فیلم‌ها را تحت تاثر قرار داده است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">تا به امروز بخشی برای جایزه به کارهای نمایشی، بدلکاران یا مشارکت‌های نمایشی استفاده نشده است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">در مورد فرآیند رای دادن در آکادمی نیز نقایص زیادی برشمرده شده است، از جمله این حقیقت که دستیاران اعضای آکادمی اغلب در برگه رای گیری رسمی اسکار رای می‌دهند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="دستاورد های منحصر به فرد اسکار"><font size="5" color="#ff0000">دستاوردهای منحصر به فرد</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">تا کنون دو نفر از برندگان جایزه اسکار برنده نوبل نیز بوده‌اند. جورج برنارد شاو ایرلندی در سال ۱۹۳۸ به این مهم دست یافت، وی پس از بردن جایزه نوبل ادبیات در ۱۹۲۵، در سال ۱۹۳۸ جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را کسب کرد و ال گور سیاستمدار و فعال محیط زیست آمریکایی که در سال ۲۰۰۷ برای فیلم مستند یک حقیقت آزاردهنده برنده بهترین فیلم مستند از جشنواره اسکار و در سال ۲۰۰۸ بدلیل فعالیتهای بشردوستانه در جهت حفظ محیط زیست جایزه نوبل را دریافت کرده‌است. والت دیزنی با دریافت ۲۲ جایزهٔ آکادمی و ۴ جایزهٔ افتخاری آکادمی، رکورددار دریافت جایزهٔ اسکار است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/88" target="" title="برندگان جوایز ایسکار"><font size="5" color="#ff0000">برندگان جوایز اسکار</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین فیلم</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین کارگردانی</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه‌نویسی</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین ویرایش فیلم</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین فیلم مستند</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار بهترین صدابرداری</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">جایزه اسکار افتخاری</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="5">بازیگران نامزد در بیش از پنج اسکار</font></p> text/html 2017-07-02T15:46:45+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP اطلاعات درباره ی معده http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87 <p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87" target="" title="همه چیز درباره معده"><font size="6" color="#000099">همه چیز درباره معده</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: right;"><font size="5"><strong><br></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: right;"><font size="5"><strong>معده</strong>&nbsp;“Stomach” یا&nbsp;<strong>شکم</strong>&nbsp;یا<strong>&nbsp;دل&nbsp;&nbsp;</strong>عضو توخالی و حجیمی از لوله گوارش می باشد.معده از لحاظ ظاهر به لوبیا شباهت دارد و از لحاظ آناتومی در معده 4 ناحیه قابل تشخیص می‌باشد.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کاردیا (Cardia)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در محل اتصال به مری ،<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>فوندوس (fudus)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>یا طاق معده ،<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>تنه معده (Body)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>پیلور (Pylorus)یا باب‌المعده که در محل اتصال معده به دوازدهه قرار دارد. حجم آن در حدود 1.5 – 1 لیتر می‌باشد که در برخی افراد تا 4 لیتر هم افزایش می‌یابد. مخاط معده دارای چینهایی طولی است که صاف شدن این چینها به انبساط آن کمک می‌کند.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: right;"><font size="5">معده یکی از&nbsp; مهم ترین اجزای بدن میاشد و دلیل و اهمیت آن هم غذا خوردن یا آشامیدن است که معده رابطه تنگاتنگی با دفع مواد وارد شده در بدن دارد<span class="Apple-converted-space">&nbsp;محفظه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>معده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>از بالا به ازوفاگوس و از پایین به اولین بخش دئودنوم مربوط می شود.<br></span></font></p><div id="attachment_16460" class="wp-caption aligncenter" style="text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-family: BYekan; width: 360px;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87" target="" title="معده+عکس"><img class="size-full wp-image-16460" src="http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/123medeh1.jpg" alt="معده" width="350" height="301" srcset="http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/123medeh1.jpg 350w, http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/123medeh1-300x258.jpg 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" data-pagespeed-url-hash="3709439718" style="border: 0px; padding: 5px;"></a><br><p class="wp-caption-text" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="5">معده</font></p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87" target="" title="وظایف معده"><font color="#ff0000" size="5">وظایف معده</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: right;"><font size="5">وظیفه اصلی معده , جمع و هضم اولیه مواد غذایی خورده شده می باشد.مواد غذایی در آن 3 الی 4 ساعت توقف کرده و با ترشحات معده که پس از خوردن غذا به یک لیتر می‌رسد، مخلوط شده و کیموس نامیده می‌شود. ضمن تشکیل<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><u>کیموس معدی</u><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>،<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>اسفنکتر کاردیا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مانع از برگشت محتویات این قسمت به مری می‌شود. پس از آماده شدن کیموس معدی ، تحت تاثیر PH اسیدی آن اسفنکتر پیلوریک باز شده و موجب تخلیه محتویات معده به دوازدهه می‌گردد. به علت اسیدی بودن محتویات معده بروز زخمهای مخاطی در دوازدهه شایع است. از دیگر وظایف آن ترشح آنزیمهای گوارشی ، اسید معده و فاکتور ضد کم خونی است.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: center;"><font size="5" color="#000000" style="font-stretch: normal; line-height: normal; text-decoration-line: none; cursor: pointer; outline: none; transition: color 0.3s ease-in-out;"><a href="http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/stomach2.jpg" style="font-stretch: normal; line-height: normal; text-decoration-line: none; cursor: pointer; outline: none; transition: color 0.3s ease-in-out;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87" target="" title="معده+عکس"><img class=" wp-image-16461 aligncenter" src="http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/stomach2.jpg" alt="stomach2" width="469" height="329" srcset="http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/stomach2.jpg 329w, http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/stomach2-300x211.jpg 300w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" data-pagespeed-url-hash="2085107043" style="border: 0px; padding: 0px; display: block; margin: 0px auto;"></a></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: right;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87" target="" title="بیماری های معده" style="font-family: tahoma;"><font color="#ff0000" size="5">بیماری های معده</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-family: BYekan; text-align: right;"><strong style="font-size: x-large;">زخم معده:&nbsp;</strong><span style="font-size: x-large;">این زخم&nbsp; به معنی آسیب سلولهای پوششی معده است که اسید معده </span><span style="font-size: x-large;">از آن طریق به بافتهای عمقی نفوذ کرده و باعث زخم شدن معده می‌شود. یکی از علایم آن ، وجود خون در مدفوع است. یکی از راههای درمان آن ، برداشتن قسمت آسیب دیده معده است.در صورتی که زخم</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">معده</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">دارید، درد شدید یا خفیفی را در شکم خود احساس می کنید. این دردها موقتی هستند، اما وقتی</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">معده</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">شما خالی است، مثلاً بین وعده های غذایی یا در نیمه شب، این درد اغلب بیشتر حس می شود. این درد می تواند بین چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. پس از غذا خوردن، نوشیدن شیر یا مصرف آنتی اسید درد تا حدودی تسکین پیدا می کند.</span><strong style="font-size: x-large;">علائم دیگر آن ناشی از میکروب<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>معده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>شامل موارد زیر می شود:</strong></p><ol style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; list-style-position: inside; font-family: BYekan; text-align: right;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px;"><ul style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; list-style-position: inside;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;); text-align: right;"><font size="5">نفخ</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;); text-align: right;"><font size="5">آروغ</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;); text-align: right;"><font size="5">فقدان احساس<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>گرسنگی</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;); text-align: right;"><font size="5">تهوع</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;); text-align: right;"><font size="5">استفراغ</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;); text-align: right;"><font size="5">کاهش وزن<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بدون دلیل مشخص</font></li></ul><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-stretch: normal; line-height: normal; text-align: center;"><font size="5">&nbsp;</font></p><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87" target="" title="معده+عکس"><img class=" size-full wp-image-16462 aligncenter" src="http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/09/zakhm-medeh.gif" alt="zakhm medeh" width="340" height="318" data-pagespeed-url-hash="3217518728" style="border: 0px; padding: 0px; display: block; margin: 0px auto;"></a><ul style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; list-style-position: inside;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5" color="#ff0000">زخم های خطرناک</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);">مدفوع<span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">خونی، تیره یا قرمز رنگ</span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5">احساس خستگی بدون دلیل</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5">رنگ پریدگی پوست بدن</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5">استفراغی که دارای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>خون است و شبیه قهوه آسیاب شده می باشذ</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5">درد و دل شدید</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><span style="font-size: x-large;"><font color="#ff0000"><b>التهاب یا تورم معده&nbsp;</b></font>به این التهاب</span><span style="font-size: x-large;">، گاستریت هم گفته می‌شود. التهاب ممکن است در اثر مسمومیت بوجود بیاید. علایم التهاب</span><span style="font-size: x-large;">&nbsp;معده</span><span style="font-size: x-large;">، دل درد ، استفراغ و اسهال و گاهی تب است . ورم</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">معده</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">ممکن است در نتیجه مصرف الکل،استفراغ معده،استرس و</span><span style="font-size: x-large;">یا مصرف داروهای خاص همچون آسپرین و</span><span style="font-size: x-large;">یا سایر داروهای ضدالتهاب رخ دهد.</span><strong style="font-size: x-large;">این ورم همچنین در نتیجه:</strong></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="1">1.</font><font size="5">عفونت&nbsp;هلیکوباکتر پیلوری&nbsp;(H. pylori) –&nbsp;این باکتری نوعی باکتری بوده که در مخاط</font><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">آن&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">زندگی می کند. بدون درمان کردن، عفونت می تواند باعث زخم</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">معده</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">و در بعضی از افراد</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">سرطان</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">معده</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">شود</span>&nbsp; &nbsp;</li></ul></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px;"><ul style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; list-style-position: inside;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5">کم<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>خونی خطرناک&nbsp;Pernicious anemia –&nbsp;این نوع کم خونی&nbsp;زمانی رخ می دهد که<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>معده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>قادر به جذب و هضم ویتامینB12در بدن نمی باشد.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5">ریفلاکس صفراوی&nbsp;– بازگشت صفرا از کیسه صفرا به<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>معده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>شما.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; list-style: inside url(&quot;img/xlist_image_rtl.png.pagespeed.ic.fxNQjzD972.webp&quot;);"><font size="5">عفونت&nbsp;– عفونت های ناشی از باکتری ها و ویروس ها.</font></li></ul><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><font size="5">اگر ورم<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>معده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>درمان نشود، می تواند باعث از دست دادن شدید<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>خون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>شده و می تواند باعث افزایش خطر<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>سرطان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>معده<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>شود.</font></p></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><strong><font color="#ff0000"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/87" target="" title="سرطان معده"><font color="#ff0000" size="5">سرطان معده</font></a><font size="5">&nbsp;</font></font></strong><span style="font-size: x-large;">علت سرطان معده معلوم نیست. پولیپ خوش‌خیم معده و زخم مزمن و طولانی ممکن است به سرطان&nbsp; تبدیل گردد. مطمئن ترین راه تشخیص سرطان معده عکسبرداری و تنها معالجه آن عمل جراحی است.</span><strong style="font-size: x-large;">علائم و نشانه های<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>سرطان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>معده :</strong><span style="font-size: x-large;">اولین&nbsp;علامت&nbsp;قابل توجه در این سرطان ناراحتی گوارشی مبهم یا درد خفیف شکم، تهوع مختصر ولی دائم یا سوزش سردل است که بعد از گذشت چند هفته بهبود نمی یابد .علائم دیگر مثل وجود</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">خون</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">در مدفوع، استفراغ، خستگی و ضعف شدید یا</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">کاهش وزن شدید نیز باید توسط پزشک بررسی شود.</span><strong style="font-size: x-large;">&nbsp;به طور کلی&nbsp;علائم&nbsp;اصلی آن را می توان شامل:&nbsp;</strong><span style="font-size: x-large;">احساس ناراحتی در ناحیه</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">معدهاحساس سیری یا نفخ پس از یک وعده غذایی کوچک حالت تهوع و استفراغ کاهش وزن</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">دانست. و درمان این سرطان , جراحی، شیمی درمانی (و گاهی اوقات پرتودرمانی) از راه های درمان</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">سرطان</span><span class="Apple-converted-space" style="font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large;">معده محسوب می شوند. روش درمان با توجه به عامل های گوناگونی&nbsp; انتخاب می شود</span></p></li></ol> text/html 2017-07-02T14:45:31+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP زندگی اسامه بن لادن http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/85 <div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/85" target="" title="همه چیز درباره اسامه بن لادن"><font size="6" color="#000099">همه چیز درباره ی اسامه بن لادن</font></a></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/85" target="" title="بن لادن که بود"><font size="5" color="#ff0000">بن لادن که بود</font></a></div><span style="font-weight: bold; text-align: -webkit-right;"><font face="Mihan-IransansLight" size="5">اسامه بن محمد بن عوض بن لادن، رهبر تشکیلات القاعده، در سال 1957 در ریاض عربستان از یک پدر سعودی یمنی تبار و مادر سوری متولد شد.خانواده وی رابطه‌ای قوی با خاندان آل سعود در عربستان داشت.اسامه هفدهمین فرزند از مجموع 52 فرزند پدرش بود که از دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده فارغ التحصیل شد.</font></span><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/85" target="" title="سوابق بن لادن"><font color="#ff0000" size="5">سوابق بن لادن</font></a><font face="Mihan-IransansLight" size="5"><b><br></b></font> <div><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">اسامه بن لادن از ثروت و روابطش، در حمایت از مجاهدان افغان در جنگ شوروی سابق علیه افغانستان در سال 1979 استفاده نموده و در سال 1984 یک سازمان موسوم به مرکز خدمات و یک پایگاه آموزش فنون جنگی و عملیات مسلحانه به نام پادگان فاروق برای حمایت از مجاهدان افغان تاسیس کرد که این سازمان و پادگان در جریان جنگ شوروی سابق مورد حمایت آمریکا‌، پاکستان‌، عربستان،‌ مصر و برخی دیگر از کشورها بود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">در سال 1988 بن‌لادن فعالیتش در افغانستان را با ایجاد پرونده‌هایی برای تشکیلات القاعده جهت ثبت مشخصات شبه نظامیان آغاز کرد و پس از آن به نمادی برای این تشکیلات تبدیل شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">پس از عقب نشینی نیروهای شوروی سابق از افغانستان، بن لادن از سوی عربستان یک قهرمان نام گرفت، اما پس از انتقادهای شدید بن لادن از حضور نیروهای آمریکایی در عربستان در جریان حمله عراق به کویت در سال 1990 و نخستین جنگ خلیج فارس در سال 1991 حمایت سعودی‌ها از وی جهتی مخالف یافت و عربستان پس از این موضع گیری بن لادن، وی را فردی مرتد و فاسد خواند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/85" target="" title="تشکیل القاعده،گروهک تروریستی القاعده"><font size="5" color="#ff0000">تشکیل القاعده</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">عدم حمایت عربستان نهایتا منجر به خروج بن لادن و رفتن وی به سودان و تاسیس مرکز عملیات جدید تروریستی در این کشور شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">وی توانست در انتشار ایدئولو‌ژی‌ها و تفکراتش در جنوب شرق آسیا‌، آمریکا‌، آفریقا و اروپا به موفقیت‌هایی دست یابد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">رهبر تشکیلات القاعده در سال 1996 سودان را به مقصد افغانستان ترک کرد و دلیل این امر روابط قدرتمندی بود که با گروه طالبان در این کشور برقرار کرده بود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">در همان جا وی جنگ علیه آمریکا را اعلام کرد که با استقبال ایمن الظواهری، دبیرکل گروه جهاد اسلامی مصر، همراه شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">پس از حملات 11 سپتامبر، آمریکا انگشت اتهام خود را مستقیما به سوی بن لادن و القاعده نشانه گرفت و در دسامبر 2001 نیروهای آمریکایی توانستند نواری ویدئویی از بن لادن و طرفدارانش را پیدا کنند که در آن از جزئیات حملات 11 سپتامبر خبر می‌داد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">این نوار ویدئویی یک مدرک علنی برای آمریکایی‌ها شد مبنی بر اینکه بن لادن پیش از حملات 11 سپتامبر از جزئیات آن مطلع بوده است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">آمریکا بن‌لادن را عامل انفجارهای نایروبی‌، دارالسلام و حوادث 11 سپتامبر می‌داند و وی را در فهرست مظنونان تروریستی خود قرار داده است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">در حالی که گفته می‌شد بن لادن در سال 2001 در شهر قندهار افغانستان بوده، آمریکا در آن زمان از طالبان خواست که وی را تسلیم کند اما گروه طالبان از آمریکا خواسته بود تا مدارکی مستند ارائه کند که نشان دهد بن لادن در حملات 11 سپتامبر دست داشته است. پس از آنکه آمریکا جنگ علیه افغانستان را آغاز کرد و دولت طالبان را سرنگون کرد، نتوانست بن لادن را در افغانستان دستگیر کند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">در همان زمان خبرهایی مبنی بر اینکه بن لادن به دلیل نارسایی کلیوی مرده است، منتشر شد اما نوارهای ویدئویی و صوتی مکرری که از وی پخش شد این ادعا را تکذیب کرد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">بن لادن طی این مدت نوارهای ویدئویی و صوتی زیادی را منتشر کرد که در آن به شدت از حضور نیروهای خارجی در عراق و افغانستان انتقاد کرده و آمریکا و نیروهای ائتلاف را به شکستی سهمگین در افغانستان و عراق تهدید کرد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/85" target="" title="مرگ بن لادن"><font size="5" color="#ff0000">مرگ بن لادن</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">آخرین نوار بن لادن در 24 ژانویه 2010 منتشر شد که طی آن رهبر تشکیلات القاعده متعهد به ادامه حملات علیه آمریکا تا زمانی شد که این کشور به حمایت خود از اشغالگران صهیونیست ادامه دهد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5">سرانجام رهبر افسانه‌ای تشکیلات القاعده در اول ماه مه در جریان یک عملیات اطلاعاتی که با مشارکت 25 تن از نیروهای ویژه آمریکا و برخی از نیروهای سازمان اطلاعات پاکستان در شهر ابوت آباد پاکستان انجام شد، به همراه یکی از پسرهایش و تعدادی از عناصر تشکیلات القاعده کشته شد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="5" color="#33ffff">منبع jamejamonline</font></p></div></div> text/html 2017-07-02T14:17:21+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP اطلاعاتی درباره شرکت لامبورگینی http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84 <p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="6" color="#000099">شرکت لامبورگینی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5"><br></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5">لامبورگینی یکی از معتبر ترین شرکت های اتوموبیل سازی در دنیا است. این شرکت اتوموبیل سازی در سال 1963 تاسیس شد و از همان ابتدا کار را روی هیجان و سرعت اتوموبیل رانی متمرکز کرد. اما این شرکت علیرغم به دست آوردن طرفداران زیاد؛ در طی سال ها کم کم افت کرد و نتوانست به عنوان یک شرکت منسجم و مطمئن، اطمینان خریداران را جلب کند. اما وقتی آلمان وارد صحنه شد، اوضاع تغییر کرد.<br style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5">شرکت آلمانی آئودی؛ لامبورگینی راخرید و شروع به توسعه و ساخت ماشین های با کیفیتی کرد که توانستند نام لامبورگینی را بالا برده و آن را به یک برند فوق العاده در ساخت سوپرماشین ها تبدیل کنند. البته آلمانی ها دوست نداشتند هویت ایتالیایی لامبورگینی را تغییر دهند. پس لامبورگینی در ایتالیا باقی ماند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5">مهندسی آلمانی نه تنها روی پلتفرم ماشین ها تاثیر گذاشت، بلکه نحوه پژوهش، ساخت و به کارگیری فناوری های جدید در سوپر ماشین ها را هم به کلی تغییر داد. در این مطلب می خواهیم سری به لامبورگینی بزنیم تا ببینیم این کارخانه چه مراحلی را تا نهایی کردن یک محصول می پیماید. همراه باشید…</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5">تصویر بالا مونتاژ قسمت جلوی بدنه فیبر کربنی را نشان می دهد که دارد به کابین پیوند می خورد. در ادامه مطلب نگاهی خواهیم انداخت به مراحلی که بعد از کامل شدن طراحی اولیه یک محصول انجام می شوند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><font size="5">&nbsp;<br style="padding: 0px; margin: 0px;">بگذارید اول سری به ساختمان کارخانه بزنیم. ساختمان بزرگتر شیشه ای، مدرن تر است. اما ساختمان سفیدی که در سمت راست می بینید، توسط فررنچو لامبورگینی، موسس این شرکت گشایش یافته است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="شرکت لامبورگینی"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.319147001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">در مرحله زیر، بخش های از پیش ساخته شده محصول به طور دستی متصل شده و یک نمونه واقعی از محصول را ایجاد می کنند. این نمونه مورد تست و آزمایش قرار میگیرد تا از کیفیت آن اطمینان حاصل شده و برای ورود به بازار آماده شود.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="مراحل ساخت لامبورگینی"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.327541001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">میبینیم که ورقه های فیبر کربنی برش خورده و با دقت زیادی روی شاسی قرار می گیرند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="ساخت لامبورگینی"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.336532001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">این کوره غول پیکر هم برای بهبود دادن اجزای فیبر کربنی ماشین و به عبارت دیگر: «پختن آن ها» به کار می رود!</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="تست لامبورگینی"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.345935001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">&nbsp;مونتاژ کردن قسمت های مختلف بدنه هم که طبعا کاری زمانگیر و رنج آور است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="مونتاژلامبورگینی+عکس"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.378401001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">این هم از آماده سازی بخش های داخلی بدنه اتوموبیل.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="آماده سازی لامبورگینی+عکس"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.383544001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">هر موتوری قبل از قرار داده شدن روی وسیله نقلیه، مورد آزمایش قرار می گیرد. سیستم های ترمز، خود ترمز ها و همچنین سیستم کنترل پایداری هم مورد آزمایش قرار میگیرد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="تست لامبورگینی+عکس"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.388937001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">جالب این که در فرایند طراحی ارگونومی کارگران هم در نظر گرفته می شود و در مواقع لزوم، بدنه جابه جا شده و دوران داده می شود تا به کارگران بخش مونتاژ فشار وارد نشود. آنها مجبور نیستند خم شده و به زیر ماشین بروند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="مونتاژلامبورگینی+عکس"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.399769001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">به مراحل پایانی مونتاژ نزدیک می شویم. می بینیم که پنجره های مشبک در عقب ماشین در حال نصب شدن هستند. این پنجره ها به تخلیه گرمای موتور کمک می کنند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="ساخت لامبورگینی+عکس"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.414993001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">هر خودروی ساخته شده توسط یک راننده حرفه ای به دقت مورد آزمایش قرار می گیرد تا هنگام تحویل به مشتری مشکلی نداشته باشد. دقت کنید که هنگام آزمایش داخل اتومبیل به طور کامل با یک کاغذ مخصوص پوشانده می شود تا هیچ آلودگی سبب کثیف شدن داخل خودرو نشود.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px;"></a><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/84" target="" title="چگوته لابورگینی بخرم+عکس"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/19/0.416054001312937357_parsnaz_ir.jpg" title="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" alt="اطلاعاتی در مورد کارخانه خودروسازی لامبورگینی+عکس" style="padding: 3px; margin: 13px auto 12px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></a></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="5">و این هم از محصول نهایی. زیباست و برای ساختش زحمت زیادی کشیده شده. برای خریدنش هم باید زحمت بسیار کشید. نگهداری اش هم کار زحمت بری است. پس بهتر است فقط به آن بگوییم که از آشناییت خوشحالیم و بس…</font></p><div><br></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-size: small;"><a href="http://www.parsnaz.com/news_cats_15.html" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 15, 255); outline: 0px; font-size: 13px;"></a></span></p> text/html 2017-07-02T12:26:09+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP حکومت چنگیزخان مغول http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/83 <div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/83" target="" title="چنگیزخان مغول"><font size="6" color="#000099">چنگیزخان مغول</font></a></div><div><font size="5"><br></font></div><div><span style="font-size: x-large;">چنگیز خان مغول درسال1162م درمغولستان به دنیا آمد.که بعد ها لقب خان گرفت که به معنی فرمانرواست.او پسر رییس قبیله ی خیاد بود و در هنگام تولدش لخته ی خونی در کف دستش داشت که این مو ضوع باعث شد که پیش بینی شود او فرمانروای بزرگی خواهد بود.</span></div><div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">او توانست اقوام زرد پوست مغولستان و شرق آسیا را متحد سازد.</font><div><font size="5">&nbsp;مغول ها دامدار و کوچ نشین بودند و زندگی ساده ای داشتند.در آن دوره آن ها توانایی تامیین غذا برای کشور در حال رشد خود را نداشتند زیرا منابع کم آن ها جواب گوی جمعیت بالای آن ها نبود،از این رو به فرمان چنگیز آنها اقدام به حمله به سرزمین های اطراف کردند.</font></div></div></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">او اولین حمله ی خود را به امپراطوری چین انجام داد و به دلیل ضعف حکومت آن زمان چین به آسانی توانستند امپراطوری را نابود کنند.</font></div><div><font size="5">پس از فتح چین مغول ها به مرز های ایران نزدیک شده بودند.خبر نزدیک شدن به مرز ها رعشه بر پیکر ایرانیان انداخته بود.</font></div><div><font color="#ff0000" size="5"><br></font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/83" target="" title="حمله ی مغول ها به ایران"><font color="#ff0000" size="5">حمله ی مغول ها به ایران</font></a></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">چنگیز</font><span style="font-size: x-large;">&nbsp;تصمیم نداشت که به ایران حمله کند.او می دانست که با تجارت به همراه ایرانیان و بهره گیری از جاده ابریشم می تواند به منابع عظیم وسرشاری دست یابد.به همین دلیل کاروانی 500 نفره از تجار به اترار فرستاد اما حاکم شهرکه اینالچوگ نام داشت به بهانه ی جاسوسی اقدام به کشتن آنان کرد.</span></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">این موضوع باعث خشم چنگیز و آغاز حمله ی او به قلمرو خوارزمشاهیان شد.او نیروهای خود را به سه بخش تقسیم کرد و یورش را آغاز کرد.پس از فتح شهرهای بسیار سلطان خوارزمشاهی به جزیره آبسکون در کاسپین فرار کرد ور نهایت در فقر و بی کسی جان داد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">در جنگ های پیش آمده ایرانیان دلاوری های زیادی نشان دادند و ولیعهد خوارزمشاه دلاورانه بر خلاف پدرش جنگید و حتی به پیروزی هایی هم رسید ولی با تمام از جان گذشتگی ها در مقابل این خونریزان شکست خورد و با افتخار کشته شد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">چنگیز خان پس از دستگیری اینالچوگ او را شکنجه کرد و در نهایت باریختن نقره مذاب در گوش و حلقش او را کشت.</font></div><div><font size="5">پس از نابودی آخرین مدافعان او بر ایران مسلط شد و دست به اقدامات وحشیانه ای زد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/83" target="" title="آسیب های فرهنگی مغولان به ایران"><font size="5" color="#ff0000">آسیب های فرهنگی مغولان به ایرانیان</font></a></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مغول ها از فرهنگ هیچ بویی نبرده بودند.به دستور چنگیز،نیروهایش عده ی زیادی را از دم تیغ گذراندند،مساجد،کتابخانه ها،مدارس،بازارها و کتاب ها را سوزاندند و عامل ماتم ایرانیان شدند.شایعه است که چنگیز دستور داد راه رودخانه ای را به سوی خوارزم کج کنند و اینگونه خوارزم از روی نقشه حذف شد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">آسیب های چنگیز به تمدن ایران باعث سرشکستگی مردم ایران شد و در آن دوره عموم مردم گوشه گیر و افسرده بودند.کتاب های ارزشمند زیادی سوزانده شد معماری ایرانیان زیر سوال رفت و این ها تنها بخش کوچکی از شقاوت های آنان بود.</font></div><div><br></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/83" target="" title="حکومت ایلخانان"><font size="5" color="#ff0000">حکومت ایلخانان</font></a></div><div><font size="5">سال ها بعد نسل های بعدی چنگیز که در ایران بودند اقدام به استقلال کردند و ایلخانان را تشکیل دادند و از ایرانیان در پیشبرد اهداف خود استفاده کردند و با راهنمایی های آنان برای خود فرهنگ سازی کردند و توانستند بخشی مهم اما کوچک از آسیب های پیشینیان خونخوارشان را جبران کنند.</font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2017-07-02T10:22:46+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP همه چیز درباره ی داعش http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/81 <p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/81" target="" title="گروه تروریستی داعش"><font size="6" color="#000099">گروه تروریستی داعش</font></a></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یکی از معضلات امروزه ی جهان گروه تروریستی داعش است در این مطلب دست به توضیحی کوتاه درباره ی این گروه میزنیم.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">داعش مخفف عبارت"دولت اسلامی عراق و شام(سوریه)"است.این گروه تروریستی خود را مسلمان نامیده وبه صورت افراطی با عقاید مخالفشان مبارزه میکنند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امروز کمتر کشور عربی است که از این معضل رنج نبرد ، در حالیکه به راحتی می توان حضور سازمان های اطلاعاتی کشورهای مسلمان وغیر مسلمان را در سامان دهی وترسیم خطوط کلی فعالیت های این گروه ها را مشاهده ولمس کرد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرچه دیرینه این فعالیت ها به دهه&nbsp; هفتاد از قرن گذشته میلادی باز می گردد اما برهه کنونی را باید نقطه اوج یا حداقل بالاترین اوج گیری این فعالیت ها از تاریخ شکل گیری گروه های سلفی تکفیری توصیف&nbsp; کرد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حجم اقدامات جنایتکارانه وشنیع گروه های سلفی ودر راس آنها داعش به حدی است که&nbsp; افیخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی را بر آن می دارد تا با انتشار بیلانی از میزان&nbsp; قربانیان مسلمان در منطقه خاورمیانه اعلام کند طی 10 سال گذشته سهم اسرائیل از این اقدامات کمتر از 10 درصد بوده وبقیه این کشتارها در قالب برادرکشی وبه دست مسلمانان سلفی مدعی پیروی بی چون وچرا از سنت پیامبر اسلام انجام گرفته است مسئله ای که خود جای حرف وحدیث بسیاری دارد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرچه طی 40 سال واندی فعالیت گروه های سلفی ـ تکفیری شاهد شکل گیری ساختارها وسازمان&nbsp; های مختلف مبارزاتی بودیم اما به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان ، پدیده ای به نام داعش بدترین ، وحشی ترین ودر عین حال سرسپرده ترین گروه از این دست است که تا کنون منطقه اسلامی به خود دیده است.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به گفته این کارشناسان&nbsp; اگر اسامه بن لادن وحتی ایمن الظواهری واسلافشان که در دوره های متفاوت به عنوان سرکردگان القاعده معروف ترین گروه تکفیری&nbsp; شناخته می شدند ، گاه گداری اشاره ای به صهیونیستها ویهودیان کرده وادعای تلاش برای مبارزه با آنها را هم مطرح می کردند (گرچه&nbsp; بر اساس اسناد موثق این گروه ها حتی یک گلوله هم به سوی رژیم صهیونیستی شلیک نکرده اند ) اما گروه داعش رسما وعلنا اعلام می کند مشکلی با رژیم صهیونیستی نداشته واصولا وظیفه اصلی خود را&nbsp; پاکسازی اسلام از مسلمانانی اعلام می کند که با این گروه&nbsp; از لحاظ فکری اختلاف نظر دارند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">اداره کل بین الملل و سیاست خارجی </strong>با توجه به اقدام وقیحانه غرب در حمایت و سپس تعقیب این گروهک ضاله درنظر دارد در چند قسمت نگاهی هرچند کوتاه به این گروه،‌ جنایاتش،‌ آبشخورهای فکری ، حامیان پیدا و پنهان مالی،‌ سیاسی، ‌نظامی ، بازی های سیاسی منطقه ای وبین المللی برای به سطح آوردن این گروه،‌&nbsp; وپارامترهای تاثیر پذیری وتاثیر گذاری اش در منطقه وجهان داشته باشد چرا که معتقد است پاسخ به این ابهام که چرا کشورهای غربی سه سال پیش با تصویب قوانینی در مجالس خود کمک به گروههای تروریستی در سوریه را مجاز و اینک قوانینی تصویب می کنند که نابودی آن را جایز می شمارند،&nbsp; هنوز برای افکار عمومی جهان روشن نشده است.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به این امید که نظرات شما خوانندگان نیز بتواند در ارائه زوایای ناگفته و چهره روشن تری از این گروه تروریستی به ما کمک کند بخش اول این پژوهش را برای پاسخ به سوال چرایی و چگونگی پیدایش گروهک تکفیری داعش منتشر می شود:</font></strong></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="box-sizing: border-box;">داعش چیست وچرا&nbsp; شکل گرفت</strong>؟</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دولت خلافت اسلامی که پیش از این به نام دولت اسلامی در عراق وشام&nbsp; نام داشت همچنان اختصارا به عنوان (داعش)&nbsp; یعنی دولت اسلامی عراق وشام در اذهان شناخته شده ودر رسانه ها خوانده می شود.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">داعش&nbsp; یک گروه مسلح سلفی&nbsp; ـ جهادی&nbsp; تکفیری است که هدف اصلی خود را بازگرداندن خلافت اسلامی واجرای دقیق (بخوانید کورکورانه)&nbsp; شریعت اسلامی دوره پیامبر (ص)&nbsp; در کشورهای اسلامی اعلام کرده است.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرچه سیر تشکیل و پیدایش این گروه از چهار سال پیش آغاز شد اما باید مهمترین گام خود را با اشغال شهر بسیار مهم موصل وایجاد امتدادی جغرافیایی بین مناطق تحت سلطه خود در سوریه واین منطقه برداشت تا صدر اخبار جهانی را برای مدتها در اختیار خود بگیرد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هسته ی اصلی داعش در 15 اکتبر 2006&nbsp; اعلام موجودیت کرد ، این سازمان از ائتلاف چند گروه مسلح عضو القاعده وبدون یدک کشیدن پسوند شام (قاعده الجهاد فی بلاد الرافدین(عراق)) شکل گرفت وابو عمر البغدادی به عنوان اولین رهبر آن منصوب شد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گروه مذکور از آن زمان تا 19 آوریل 2010 که ابو عمر البغدادی&nbsp; کشته شد عملیات متعدد ومختلفی را در مناطق&nbsp; مختلف عراق انجام داد ، از نکات قابل توجه در این دوره انحصار عملیات تروریستی گروه در داخل عراق بود در حالیکه خاک سوریه به عنوان عقبه لجستیکی گروه برای انتقال سلاح ونیرو مورد استفاده قرار می گرفت.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پس از مرگ ابو عمر،&nbsp; ابوبکر البغدادی جانشین او شد ، در این دوره شاهد گسترش بسیار چشمگیر&nbsp; کمی وکیفی عملیات تروریستی در عراق بودیم که&nbsp; از آن میان می توان به عملیات حمله به بانک مرکزی عراق ، وزارت دادگستری&nbsp; وحمله به زندان های ابو غریب والحوت که منجر به فرار هزاران تروریست شد ، اشاره کرد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اواخر سال 2011 ودر جریان&nbsp; تشدید&nbsp; شورش ها علیه دولت بشار اسد در سوریه وآغاز فعالیت گروه القاعده در این کشور تحت نام سازمان النصره واوج گرفتن قدرت آن ، داعش به تدریج خود را در مسایل سوریه نیز وارد کرد ومسئولیت برخی از عملیات را در این&nbsp; کشور به عهده گرفت تا آنکه در 9 آوریل 2013 ابوبکر البغدادی در یک پیام صوتی که شبکه اسلامی شموخ آنرا منتشر وبه سرعت توسط خبرگزاری ها وشبکه های ماهواره ای نیز پخش شد اعلام کرد گروه جبهه النصره به عنوان شاخه ای از دولت عراق اسلامی به این گروه پیوسته واز این پس&nbsp; سازمان تحت امر دولت اسلامی عراق وشام است&nbsp; از اینرو تمامی گروه ها باید با او در این زمینه بیعت کنند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">از مهمترین عملیاتی که&nbsp; داعش بعد از این اعلام به انجام رساند تلاش برای انفجار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت بود در حالیکه جنگجویانش برای مدتهای مدیدی شهر فلوجه عراق را در تصرف وکنترل خود قرار دادند ، امری که تا به امروز نیز ادامه داشته وبا یک جستجو در اخبار خواهیم دید که ارتش عراق از دسامبر 2013 (دیماه 1392) تا به امروز بیش از 10 بار اعلام کرده است فرمانداری تکریت را از اشغال داعش خارج کرده وپرچم آنها را از آنجا به زیر کشیده است.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به اعتقاد کارشناسان امور تروریسم والقاعده داعش را باید افراطی ترین شاخه گروه القاعده توصیف کرد&nbsp; وبه هر میزان که به نفوذ سازمان های اطلاعاتی منطقه(سعودی، قطر) وبین المللی در سمت وسو دادن به گروه مادر (القاعده) اطمینان وجود دارد در باره داعش نیش چند برابر آن صدق می کند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرچه القاعده خود نیز جزو پیروان ایدئولوژی سلفی ، تکفیری ، جهادی بود اما داعش به شکل افراطی تر از این رویکرد پیروی می کند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کارشناسان امور مذهبی اهل تسنن از جمله کارشناسان الازهر در توصیف این نوع رویکرد دینی معتقدند ،&nbsp; اندیشه سلفی ـ تکفیری&nbsp; از دوره جنگ صفین که بین حضرت علی (ع) ومعاویه رخ داد ، شکل گرفت وآنانی که بعد از قضیه تحکیم به مخالفت با حضرت علی (ع) پرداخته ودر آن دوره به عنوان خوارج معروف شدند ، اکنون وقرن ها بعد از آن حادثه به شکل داعش در منطقه نمود یافته اند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آنها با استناد به برخی از احادیث روایت شده از پیامبر اکرم (ص) تاکید دارند که چنین امری توسط ایشان پیش بینی شده وتاکید دارند پیامبر اکرم ظهور این گروه را در دوره آخر الزمان پیش بینی کرده بودند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چارلز لستر پژوهشگر مرکز بین المللی&nbsp; بروکینگز که مرکز آن در دوحه است تعداد&nbsp; جنگجویان داعش را&nbsp; در سوریه بین شش تا هفت هزار نفر ودر عراق بین پنج تا شش هزار نفر تخمین زد ، در این حال دیده بان&nbsp; حقوق بشر سوریه در گزارشی که در اوت (مرداد وشهریور) 2014 صادر کرد اعلام نمود نیروهای داعش بعد از اشغال موصل به 50 هزار جنگجو در سوریه و30 هزار جنگجو در عراق رسیده است.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اما بجز این اطلاعات اطلاعات موثق ودقیق دیگری در رابطه با شمار جنگجویان&nbsp; داعش در عراق وسوریه وجود ندارد گرچه هریک از منابع بر اساس مشرب های فکری خود ارقام ضد ونقیض دیگری را در این رابطه منتشر می کنند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به هر شکل با توجه به پیوستن شمار زیادی از نظامیان ارتش عراق به ویژه نظامیانی که پیش از سقوط صدام حسین در قالب نیروهای نظامی وامنیتی واکنون در ارتش جدید عراق در موصل خدمت می کردند به&nbsp; نیروهای داعش ، اعلام چنین ارقامی کاملا معقولانه به نظر می رسد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این مسئله را موسسه خاورمیانه شناسی فرانسه نیز تایید کرده ودر گزارشی که به قلم رومن کابیه کارشناس مسایل اسلامی این موسسه ماه گذشته منتشر کرد، تاکید دارد : اکثر جنگجویان داعش را عراقی ها تشکیل می دهند .</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این کارشناس فرانسوی تاکید دارد که ساختار فرماندهی نظامی این گروه را عراقی ها ولیبیایی ها تشکیل می دهند ، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی برخی از رسانه ها در مورد شخصیت بغدادی تاکید شده است او هرگز اجازه حضور غیر عراقی ها را در شورای رهبری نمی دهد ومعتقد است آنها به هر شکل به او خیانت خواهند کرد.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ناگفته نماند با وجود آنکه اکثر&nbsp; کارشناسان تلاش می کنند داعش را به عنوان یکی از شاخه های القاعده ویا حداقل گروهی منشق از آن توصیف کنند اما نه ایمن الظواهری&nbsp; به عنوان رهبری فعلی القاعده این گروه را به رسمیت شناخته ونه این گروه تاکنون حاضر شده است از دستورات ظواهری که جبهه النصره را به عنوان گروه مورد حمایت رهبری القاعده در سوریه معرفی کرده، پیروی نماید.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در رابطه با ساختار تشکیلات گروه داعش هم به گفته این دو مرکز پژوهشی جنگجویان گروه اکثرا از بقایای ارتش عراق از جمله فدائیان صدام وجیش القدس می باشند در حالیکه تقریبا از تمامی ملیت ها از خاور میانه گرفته تا شمال آفریقا ، وکشورهای غربی نیز در آن عضویت دارند.</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در اینجا این پرسش مطرح می شود که داعش چگونه وبه چه نحوی موفق به شکل گیری شد ؟ چه پارامترهایی به این ساختار اجازه خود نمایی به این شکل ودر این سطح را داد؟ چه کشورهایی در منطقه به شکل گیری این گروه کمک کردند ؟ چه کشورهایی از حضور وفعالیت این گروه نفع بردند؟ و در یک جمله مخارج وهزینه های شکل گیری این گروه را چه در بعد منطقه ای وچه در بعد بین المللی چه کشورهایی پرداخت کردند؟</font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-family: newstext; line-height: 24px;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">منبعFarsnews</font></p> text/html 2017-07-02T06:55:06+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP متاتگ های پرکاربرد http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/80 <p dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/80" target="" title="متاتگ چیست؟"><font size="6" color="#000099">متاتگ چیست؟</font></a></p><p dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5">متا تگ ها و یا به اصطلاح متا دیتا (Meta Data)، اطلاعاتی هستند که در توصیف اطلاعات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و در واقع اطلاعات تکمیلی صفحات وب شما می باشند و توسط بازدید کنندگان قابل رویت نیستند. این تگ ها می توانند در هر صفحه وب با هر فرمتی و در صورتی که صفحه شما دارای قاب (فریم) باشد، در بخش head صفحه مورد استفاده قرار گیرند.</font></span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="5"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/80" target="" title="تگ های متای پرکاربد"><font size="5" color="#ff0000">● ازکدام تگ های متا باید استفاده کنید؟</font></a></p><p dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: justify;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">از دید گوگل اضافه کردن تگ متای توصیفی (</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta description</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">) منجر به افزایش رتبه صفحات در نتایج موتور جستجو نمیشود، اما این توصیف ممکن است برای تشریح صفحات در لیست صفحات نتایج جستجو در گوگل مورد استفاده قرار بگیرد. درصورتی که یک تگ متای توصیفی جالب بنویسید و گوگل از آن استفاده کند (که ضمانتی نشده است)، ممکن است در مقایسه با</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">snippet</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;(برای توضیح در مورد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">Snippet</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;به بخش واژه نامه مراجعه کنید) که خود گوگل که از متن صفحاتتان بدست میآورد , از میزان کلیک بالایی برخوردار شوید. تمام دیگر تگ های متا (ازجمله تگ متای کلمه کلیدی) یا اصلاً در نظر گرفته نمیشوند و یا تاثیری در افزایش رتبه صفحات در نتایج موتور جستجو نخواهند داشت. اما یاهو میگوید در زمانی که صفحه ای را رتبه بندی میکند از تگ متای کلمه کلیدی استفاده میکند , از اینرو اضافه کردن این تگ برای موتور جستجوی یاهو و یا هر موتورجستجوی دیگری که هنوز از این متاها استفاده میکنند , میتواند مفید واقع شود. همچنین دایرکتوریها و وب سایتهای دیگری وجود دارد که به طور خودکار جهت اضافه کردن سایت شما به لیست از این اطلاعات استفاده می کنند.</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"></span></font></p><p style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;"></p><p style="font-family: tahoma, verdana, arial; text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/80" target="" title="تگ های متای نمونه،Meta tag"><font size="5" color="#ff0000">● تگ های متای نمونه</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="5">در زیر شما مجموعه ای از نمونه تگ های متا را پیدا خواهید کرد که برای صفحه ای که میخواهید در تمام موتورهای جستجو فهرست بندی کنید , نیاز است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt; !</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">C//DTD HTML&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۴.۰۱&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">Transitional //EN” “http://www.w</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>.org/TR/html</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>/loose.dtd</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>’ &gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">HTML &gt;&lt; HEAD</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">TITLE</span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="4"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&gt;</font><font size="5"><font size="4"> آموزش بهینه سازی تگ های متا در موتورهای جستجو &lt; </font></font><font size="4">/&nbsp;</font></span><font size="4"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">TITLE</span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="4"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&gt;</font><font size="5"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta name=”description” content=”create the perfect meta tags for high search engine placement</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>.” &gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta name=”keywords” content=”keyword</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>, keyword</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۲, …” &gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=ISO-</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۸۸۵۹-۱” &gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../seo-gold” media=”all</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>” &gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt; /&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">HEAD</span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="4"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&gt;</font><font size="5"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">▪&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">DOCTYPE</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>: در واقع یک تگ متا نیست و ضرورتی ندارد که این گزینه را به صفحه ای که می خواهید در رتبه بندی موتور جستجو موفق باشد , اضافه کنید ، اما اگر شما بخواهید که صفحه ای را با یک&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">validator html</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;ارزیابی کنید ( مثل&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">http://validator.w</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"></span>.org</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;) نیاز خواهید داشت تا این تگ را در صفحه درست اضافه کنید.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">▪ عنوان (</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">the Title</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;): این گزینه نیز یک تگ متا نیست ، اما بعضی اوقات افرادی که کاملاً کاربرد تگ های متا را درک نمیکنند , از&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">Title</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;به عنوان یک تگ متا یاد می کنند. عنوان برای بهینه سازی صفحات خیلی خیلی مهم است , زیرا عنوان را به یک صفحه کامل بهینه سازی شده اختصاص می دهیم. عنوان باید شامل مهمترین اصطلاحات آن صفحه و احتمالاً یک یا دو کلمه کلیدی مرتبط با آن صفحه باشد. مثلا عنوانی که در مثال بالا آورده شده است به صفحات بهینه سازی شده ای در زمینه های بهینه سازی تگ های متا ، آموزش تگ های متا ، آموزش بهینه سازی موتورجستجو ، تگ های متای بهینه سازی موتور جستجو و غیره کمک میکند. با اضافه کردن تعداد زیادی از کلمات کلیدی عنوان صفحه را نا مفهوم نکنید و مهمتر از آن هیچ گاه بازدیدکنندگان بالقوه را فراموش نکنید. ( آنها مجبورند آن را بخوانند )<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">▪ تگ متای توصیفی (</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">the Description meta tag</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;): همانطور که در ابتدا بیان شد , گوگل محتویات تگ متای توصیفی را پوشش نمی دهد و تاثیری بر روی رتبه بندی صفحه در نتایج موتور جستجو ندارد ، اما ممکن است به عنوان توصیفی در نتایج جستجو مورد استفاده قرار بگیرد. از اینرو باید یک توصیف از صفحه باشد, نه اینکه آنرا با کلمات کلیدی پر کنید.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">▪ تگ متای کلمات کلیدی (</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">the Keywords meta tag</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>): این تگ متا هیچ ارزشی برای گوگل ندارند و احتمالاً برای دیگر موتورهای جستجوی اصلی نیز ارزش کمی دارد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">▪ مجموعه کاراکتر و فایلهای خارجی لینکها (</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">the Character set and links external files</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;) : تگ های متا نیستند و بر روی رتبه بندی در موتور جستجو هیچ تاثیری ندارند. مجموعه کاراکتر توسط مرورگرها مورد استفاده قرار میگیرد , از اینرو مجموعه درستی از کاراکترها برای نمایش دادن صفحه تان مورد استفاده قرار میگیرد. فایلهای خارجی مانند&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">Style</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;ها (فایلهای&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">Css</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>) و فایل های جاوا اسکریپت خارجی (</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">JS files</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>) در اینجا به عنوان فایلهای منبع در نظر گرفته شده اند و بر روی بهینه سازی موتورجستجو تاثیری ندارند، اما اگر شما بتوانید بعضی ازجاوا اسکریپت ها را از صفحه تان خارج کنید , در واقع پهنای باند را ذخیره میکنید و به این معنی است که صفحاتتان سریعتر بارگذاری میشوند.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">▪ تگ متای روبوت: ۱۲ نوع تگ متای دیگر وجود دارد ،اما به ندرت از آنها برای افزایش دادن رتبه بندی موتورجستجو مورد استفاده قرار میگیرد. مهمترین تگی که شما ممکن است بعضی اوقات نیازداشته باشید تگ متای&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">Robots</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;است که مثالی از ان را کشاهده می کنید:<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta name=”robots” content= noindex,nofollow</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>" &gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">این تگ ( مثال بالا ) میتواند جهت جلوگیری کردن از دسترسی اسپایدرهای موتورجستجو به صفحات اختصاصی موجود در وب سایتتان مورد استفاده قرار بگیرد. مثلا ما کد بالا را در صفحه سبد خرید یک فروشگاه مجازی کردیم , جرا که ما نمی خواستیم که بازدیدکننده از طریق این صفحات وارد سایت شود ( زیرا در این صورت سایت به درستی کار نمیکند ). با وارد کردن این کد در بالای موتور جستجو اسپایدرها لینکهای این صفحه را فهرست بندی یا دنبال نمیکنند. تگ متای&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">Robots</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;میتواند ازطریق یک فایل&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">robots.txt</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;استفاده شود.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta name=”robots” content=”index,follow</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>” &gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">تگ متای فوق باعث می شودکه موتور جستجو صفحه را فهرست بندی کند و تمام لینکهای آن را دنبال نماید. اگر این آن چیزی است که شما میخواهید ( از آنجائیکه به طور پیش فرض اسپایدرهای موتورجستجو این کار را به هرحال انجام میدهند ) از تگ متای&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">robot</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;استفاده نکنید.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta name=”robots” content=”noindex,follow</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>”&gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">تگ متای فوق باعث می شودکه موتور جستجو این صفحه را فهرست بندی نکند ، اما لینکها را دنبال میکند. بعضی از طراحان سایتهای اینترنتی که از تکنیکهای بهینه سازی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">black hat</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>استفاده میکنند از این تگ برای مخفی کردن تکنیکهای مشکوکشان استفاده میکنند.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta name=”robots” content=”index,nofollow</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>”&gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="5">تگ متای فوق باعث می شودکه موتور جستجو این صفحه را فهرست بندی کند ،اما لینکها را دنبال نکند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">&lt;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;">meta name=”robots” content=”noindex,nofollow</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"></span>”&gt;<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="5">تگ متای فوق باعث می شودکه موتور جستجو این صفحه را فهرست بندی نکند و لینکها را نیز دنبال نکند. از این متا معمولا در صفحاتی استفاده کنید که نمیخواهید موتورهای جستجو با آنها ارتباط داشته باشند. درنتیجه تگ های متا برای صفحات نتایج موتور جستجو مهم نیستند، ازاینرو در مورد آنها وقتتان را صرف نکنید.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="5">امید است در پایان این مقاله طراحان سایت بتوانند صفحات وب سایت خویش را هر چه بهتر از قبل مدیریت کرده و مهمتر از آن با قرار دادن عنوان مرتبط به هر صفحه, کاربران را از یک مقدمه خیلی کوتاه در مورد آن صفحه محروم نکنند.</font></span></p> text/html 2017-07-01T20:08:08+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP همه چیز درباره ی قلب http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/78 <p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, arial;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/78" target="" title="ساز و کار قلب"><font color="#000099" size="6">ساز و کار قلب</font></a></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">قلب</strong>&nbsp;یا&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دل</strong>&nbsp;یک اندام ماهیچه‌ای است که مسئول پمپ خون به شریان‌ها ب‍ه‌وسیلهٔ حرکات ضربان‌دار متناوب است و به این صورت خون را به همهٔ نواحی بدن ارسال می‌کند.<span style="outline-color: initial; outline-width: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-image: initial; height: auto; display: inline;"><img class="size-full wp-image-1333 alignleft" src="http://nushk.ir/wp-content/uploads/2014/11/Heart.gif" alt="Heart" width="166" height="200" style="padding: 4px; margin: 2px 8px 3px 3px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); float: left; max-width: 100%; height: auto; display: inline;"></span></font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">قلب انسان به طور متوسط حدود ۷۰ بار در دقیقه می‌تپد. قلب انسان در سمت چپ بدن در ناحیهٔ سینه‌ای (توراسیک) بدن قراردارد و به گونه‌ای قرارگرفته‌است که رأس (apex) آن به سمت چپ و پایین قرارمی‌گیرد و همواره بخشی از آن درحال فعالیت و بخشی در حال استراحت است و در هر بار ضربان، قلب به مدت ۰٫۴ ثانیه در حال استراحت خواهدبود. بافت قلب نیز هم‌چون دیگر بافت‌های بدن نیاز به تغذیه دارد که تغذیهٔ قلب برعهدهٔ عروق کرونری (تاجی) می‌باشد.</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, arial;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/78" target="" title="دیواره قلب"><font color="#ff0000" size="5">دیواره قلب</font></a></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">از خارج به داخل شامل سه لایه به نام های&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">پریکارد، میوکارد و اندوکارد</strong>&nbsp;است که پریکارد از دو لایه فیبروزی و سروزی که لایه سروزی خود از دو لایه جداری و احشائی (اپی کارد) تشکیل شده به طوری که لایه سروزی جداری به سطح داخلی فیبروز و اپی کارد به بخش خارجی میوکارد می چسبد به لایه میانی (میوکارد) عضله قلب گفته می شود. میوکارد که بیشترین قسمت قلب را تشکیل می دهد دارای خاصیت انقباضی است، اندوکارد تنها قسمتی از قلب است که مستقیما با خون در تماس است.</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, arial;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/78" target="" title="عضلات قلب انسان"><font size="5" color="#ff0000">عضلات قلب جزء عضلات صاف غیر ارادی میباشند که به عضلات زیر تقسیم میشوند:</font></a></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">عضله دهلیزی</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">عضله بطنی</font><img class="alignleft size-full wp-image-1335" src="http://nushk.ir/wp-content/uploads/2014/11/cardia-muscle.gif" alt="cardia muscle" width="300" height="187" style="padding: 4px; margin: 2px 8px 3px 3px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); float: left; max-width: 100%; height: auto; display: inline;"></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">فیبرهای عضلانی تخصصی – هدایتی (فیبرهای گره سینوسی – دهلیزی و گره دهلیزی-بطنی) در حالت طبیعی، تحریک ها از گره سینوسی-دهلیزی شروع شده، سپس به دهلیزها، گره دهلیزی-بطنی و درنهایت به بطن ها انتقال می یابد و باعث منقیض شدن عضله قلب میشود.</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">اعصاب&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">خودکار سمپاتیک و پاراسمپاتیک</strong>&nbsp;با تغییر تعداد ضربان و قدرت انقباض، فعالیت قلب را کنترل میکند.</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, arial;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/78" target="" title="دوره قلبی"><font size="5" color="#ff0000"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دوره قلبی&nbsp;</strong>(سیستول و دیاستول)</font></a></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">در هر دوره قلبی خون از دهلیز راست به بطن راست سپس به شش هاپمپ می شود (<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">گردش خون ریوی)</strong>&nbsp;و از شش ها به دهلیز چپ و پس از ورود به بطن چپ وارد سرخ رگ بزرگ آئورت می شود که طی منشعب شدن آئورت، خون همه قسمت های بدن ارسال میشود.</font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, arial;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/78" target="" title="دریچه های قلبی"><font color="#ff0000"><font size="5">&nbsp;</font><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font size="5">دریچه های قلبی</font></strong></font></a></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5">بین دهلیز ها و بطن ها دو نوع دریچه وجو دارد، دولتی یا میترال بین دهلیز و بطن چپ و دریچه سه لتی یا تری کاسپید بین دهلیز و بطن راست که باعث جلوگیری از بازگشت خون به دهلیز ها میشود همچنین دریچه های سینی شکلی مابین آئورت و بطن چپ و سرخ رگ ریوی و بطن راست حرکت&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-width: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-image: initial; height: auto; display: inline;"><img class="alignleft wp-image-1339" src="http://nushk.ir/wp-content/uploads/2014/11/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-300x220.gif" alt="دریچه های قلبی" width="347" height="255" style="padding: 4px; margin: 2px 8px 3px 3px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); float: left; max-width: 100%; height: auto; display: inline;"></span>خون را یکطرفه میسازد.<span class="SpanDescription" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">لت‌های دریچه‌های دهلیزی-بطنی از طریق&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">طناب‌های فیبری</strong>&nbsp;به دیواره بطن‌هامتصل می‌شوند. به هنگام انقباض بطن‌ها</span><span class="SpanDescription" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">&nbsp;و بسته شدن دریچه‌های&nbsp;</span><span class="SpanDescription" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">دهلیزی- بطنی این طناب‌های فیبری باعث می‌شوند تا این لت‌ها در محل خود محکم باقی بمانند و بدنبال انقباض بطن‌ها به سمت عقب یعنی دهلیزهابرجسته نشود.</span></font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5"><span class="SpanDescription" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><br></span></font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial;"><font size="5"><span class="SpanDescription" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><br></span></font></p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, arial;"><font size="5" color="#33ffff"><span class="SpanDescription" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">منبعnushk.ir</span></font></p> text/html 2017-07-01T11:39:14+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP زندگی نامه ی فردوسی http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/77 <div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/77" target="" title="زندگی نامه فردوسی"><font size="6" color="#000099">زنگی نامه فردوسی</font></a></div><div><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="font-size: x-large;">حکیم ابوالقاسم فردوسی در توس به دنیا آمد و از نجیب زادگان آن دیار بود.</span><div><div><font size="5">او مردی شیعه مذهب بود و ارادت خاصی به فرهنگ غنی ایران داشت.</font></div><div><font size="5">فردوسی 25الی30 سال از عمرش را برای سرودن شاهنامه گذاشت.</font></div><div><font size="5">او این کتاب را نزد غزنویان برد ولی چون کتاب در وصف اساطیر پارسی بود</font></div><div><font size="5">غزنویان با او به تندی برخورد کردند و او را راندند(غزنویان ترک تبار بودند)</font></div><div><font size="5">شاهنامه قطعا بزرگترین افسانه ی ما در قالب نظم است که در آن دوره توانست باعث حفظ زبان فارسی شود.&nbsp;</font></div><div><font size="5">حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال411هجری قمری در سن 80 سالگی در گذشت.</font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/77" target="" title="شعری کوتاه از شاهنامه"><div><font color="#ff0000" size="6">(شعری کوتاه از شاهنامه)</font></div><div></div></a></div><div><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="font-size: x-large;">به نام خداوند جان و خرد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: x-large;">کزین برتر اندیشه برنگذرد</span></div><div><font size="5">______________________</font></div><div><font size="5">خداوند نام و خداوند جای &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="5">خداوند روزی د رهنمای&nbsp;</font></div><div><font size="5">______________________</font></div><div><font size="5">خداوند کیوان و گردان سپهر &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="5">&nbsp;فروزنده ی ماه و ناهید و مهر</font></div><div><font size="5">______________________</font></div><div><font size="5">به بینندگان آفریننده را &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="5">نبینی &nbsp;مرنجان دو بیننده را</font></div><div><font size="5">______________________</font></div><div><font size="5">نیابد بدو نیز اندیشه راه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="5">که او برتر از رنج و از جایگاه</font></div><div><font size="5">______________________</font></div><div><font size="5">ستودن نداند کس اورا چوهست &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: x-large;">میان بندگی را ببایدت بست</span></div><div><span style="font-size: x-large;">______________________</span></div><div><span style="font-size: x-large;">توانابود هرکه دانا بود &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: x-large;">ز دانش دل پیر برنا بود</span></div><div><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#33ff33">*فردوسی,شاهنامه*</font></font></div><div><br></div> </div></div> text/html 2017-07-01T09:34:46+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP ادیان الهی جهان http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/76 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/76" target="" title="ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی"><font size="6" color="#000099">ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی</font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">ادیان جهان را تحت دو عنوان کلی ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی برشمرده و در این مطلب آسمونی درباره هر کدام همراه با مذاهب آنان اشاره کوتاهی خواهیم داشت.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/76" target="" title="ادیان ابراهیمی"><font size="5" color="#ff0000">ادیان ابراهیمی :</font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">به ادیانی، دین ابراهیمی اطلاق می شود که بعد از حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ توسط پیامبران الهی برای بشر، آورده شده است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/76" target="" title="دین اسلام"><font size="5" color="#ff0000">1- دین اسلام :&nbsp;</font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">پیامبر اسلام حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ در روز 27 رجب سال چهل از عام الفیل متولد گردیده و در چهل سالگی به فرمان الهی به پیامبری مبعوث گردید آن حضرت در طول 23 سال تلاش و کوشش توانست، اصول بنیادی اسلام را پی ریزی کند و اسلام را با عنوان آخرین دین برگزیده الهی به جهانیان بشناساند. پس از رحلت آن حضرت، در اثر اختلاف در مسئله امامت، امت اسلام به دو فرقه بزرگ اهل سنّت و تشیع تقسیم شدندو در طول تاریخ از آن دو نیز فرقه های متعددی منشعب گردید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">اهل سنّت :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">کسانی هستند که به گفته خود، پیرو سنّت و رفتار پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می باشند و از نظر کلامی به فرقه های، سلفی، ماتریدی، اشعری، معتزلی، ظاهری و… تقسیم می شوند و در فروع و احکام عملی و فقهی چهار فرقه معروف، هستند حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">امامیه (تشیع) :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">امامیه، نام مذهبی است که به امامت بلافصل حضرت علی بن ابی طالب ـ علیه السّلام ـ و فرزندان او ـ علیهم السّلام ـ معتقدند. امامت در شیعه به معنای ریاست عامه مسلمانان در امور دین و دنیا می باشد و آن نیابت از پیغمبر است. از نظر شیعه، امام باید اولاً معصوم باشد. ثانیاً از طرف خداوند برگزیده شود. ثالثاً افضل مردم زمان خود باشد.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شیعیان اثنی عشری معتقدند که امامان دارای «علم لدنی» که تمام علوم را در بر می گیرد، هستند. و فرقه هایی که از تشیع انشعاب پیدا کرده اند عبارت اند از:</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">زیدیه :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">پیروان زید بن علی بن الحسین ـ علیه السّلام ـ که معروف به زید شهید است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">&nbsp;اسماعیلیه :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">این فرقه بعد از حضرت امام جعفر صادق ـ علیه السّلام ـ به امامت فرزند بزرگش اسماعیل و یا نواده اش محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند و در بلاد مختلف با نام های باطنیه، تعلیمیه، سبعیه، حشیشیه، ملاحده، و قرامطه خوانده می شوند و فرقه های دیگری که از شیعه شیعه منشعب شده اند از بین رفته اند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/76" target="" title="دین مسیحیت"><font size="5" color="#ff0000">2-&nbsp;دین مسیحیت :</font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">در قرآن کریم داستان حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ بسیار مفصل و روشن آمده است. قرآن داستان خلقت حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ را به قضیه خلقت حضرت آدم تشبیه کرده است. قرآن به نبوت و رسالت وی از آغاز تولد تصریح می کند.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پس از عروج حضرت عیسی و مخفی شدن آنحضرت از دیدگان، در مسیحیت نیز همچون دین یهود تحریف و اختلاف به وجود آمده و بعدها به فرقه های بسیاری منشعب گردید که 3 فرقه. کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان از فرقه های بزرگ و مشهور مسیحیت می باشند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">مذهب کاتولیک :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">«کاتولیک» در لغت یونانی به معنای «عمومی» است. روحانیون کاتولیک معتقدند: کلیسای آنها نماینده حقیقی کلیسای مسیح است و عیسای مسیح انجمن مرئی را که عبارت از همین کلیسا است، تأسیس کرده است و پاپ جانشین پطرس مقدس است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">&nbsp;مذهب ارتدوکس :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">ارتدوکس در لغت یعنی سنّتی. پیروان کلیسای ارتدوکس عقایدی چون: برزخ، مفهوم بی آلایش، برائت از گمراهی و عدم امکان اشتباه پاپ را قبول ندارند، آنان می کوشند تا مراسم و شعائر خود را مانند مسیحیان اولیّه انجام دهند و عقاید سنتی و قدیمی خود را حفظ کنند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">مذهب پروتستان :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">این مذهب نهضتی علیه ارتجاع کاتولیک است، لوتر رهبر این نهضت در سال 1488م علیه بازار روحانیت کاتولیک مبنی بر خرید و فروش گناه و بهشت و عفو نامه های پدران روحانی آشکارا به اعتراض برخواست و این مبنای نخستین مذهب پروتستان گردید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img class="aligncenter tie-appear" src="http://img.asemooni.com/the-divine-religions.jpg" alt="the divine religions انواع ادیان الهی کدامند ؟" width="560" height="380" title="انواع ادیان الهی کدامند ؟" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border-width: 1px !important; border-style: solid !important; border-color: rgb(252, 252, 252) !important; border-image: initial; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; border-radius: 7px !important; box-shadow: rgb(246, 246, 246) 0px 0px 1px 1px !important; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/76" target="" title="دین یهود"><font size="5" color="#ff0000">3- دین یهود :</font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">بر اساس گفته های تورات تولّد حضرت موسی در مصر به سال 1392 قبل از میلاد و رسالت او در صحرای سینا در سال 1312 ق م. و مرگ او پس از 120 سالگی در نزدیکی مرزهای فلسطین اتفاق افتاده است و کتاب آسمانی وی، تورات است.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">یهودیان با توجه به اینکه در دین حضرت موسی تحریف ایجاد نموده اند بر این باورند که شریعت یکی است و ابتداء و انتهای آن با حضرت موسی است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">قبل از موسی شریعت و دینی نبوده و آنچه بوده، حدود عقلی و احکام مصلحتی بوده است. پس از موسی نیز شریعت و احکام دیگری نبوده و نخواهد بود. زیرا«نسخ» احکام و دستورات الهی نیز جایز نیست. یهود مدّعی است که حضرت موسی گفته است: آئین من هرگز منسوخ نخواهد شد.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پس از وفات حضرت موسی ـ علیه السّلام ـ چنانچه خود آن حضرت پیش بینی می کرد، قومش به تفرقه دچار شدند که در اینجا به چند فرقه از آنها اشاره می کنیم.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">فرقه فریسیان :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">به معنی جدا شوندگان.بخش بزرگ این فرقه را کاهنان یهود تشکیل می دادند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">&nbsp;فرقه صدوقیان :&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">منسوب به یکی از روحانیون یهود به نام صدوق است. این فرقه منکر معاد و مخالف احکام و اصول و فروع عملی دین یهود بودند. آنان فقط به حضرت موسی اعتقاد داشته و انبیاء دیگر را قبول نداشتند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">&nbsp;فرقه اسنیان :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">این فرقه یهودی با گرایش عرفانی محصول دوران فقر و فلاکت و اسارت یهود است. این فرقه علیه مالکیت خصوصی شوریدند و اندوختن زر و سیم را حرام کردند و …<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در یهودیت فرقه های دیگری چون: هرودیان، زیلوت ها، قرائون، عنانیه، عیسویّه، نیز وجود داشته و یا دارند که در کتاب های تفصیلی به آنها اشاره شده است.&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/76" target="" title="ادیان غیر ابراهیمی"><font color="#ff0000" size="5">ادیان غیر ابراهیمی :</font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">1- زرتشت :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">زرتشت در حدود سال 660 ق م دینی را تعلیم می داد که یک آئین اخلاقی و طریقه یگانه پرستی بود. این دین به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیز توجه داشت دین زرتشت مذهبی است که در جهان از مسئله «قیامت» سخن به میان آورده و مسئله «آخر الزمان» را به مفهوم کامل خود طرح کرده است. کتاب اوستا کتاب مقدس زرتشتیان است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">2- مانی :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">«مانی» یا «مانس» از پدر و مادری ایرانی در «بابل» به سال 215 میلادی متولد شد. پدر و مادر او با خاندان اشکانی خویشاوندی داشتند. مانی آئین زرتشت را مطالعه کرد و خود را مصلح آن شناخت. هند را سیاحت کرد و با عقاید بودائی آشنا شد، سپس به ایران بازگشت و به تبلیغ دین جدید پرداخت و آن را با ادیان زرتشتی و بودائی و مسیحی مطابقت داد. در دین مانی جهان ترکیبی از نیک و بد است. نیکی و نور و روح در یک طرف و بدی و تاریکی و جسم در طرف دیگر.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">3- مزدک :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">پایه گذار این آئین «مزدک» پسر «پوندس» است محققان زادگاه مزدک را شهر«فسا» در فارس می دانند. مزدک معتقد بود که خدای خیر با خدای شر نبرد کرده و او را مغلوب ساخته است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">4- هندو:</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">دین هندوئی که شاید متعلّق به 1500 سال پیش از میلاد مسیح باشد، قدیمی ترین دین زنده جهان بوده و نیز یکی از پرطرفدارترین ادیان جهان است. اعتقاد الهی اصلی دین هندویی به یک وجود الهی به نام «برهما» است که حضور مطلق دارد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">5- جینیزم :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">آیین جین یکی از ادیان شرقی است که چندان شناخته شده نیست. با این همه در بین نظام های مذهبی و فلسفی سرزمین اصلی خود «هند» جایگاه خاصّ و قابل توجهی دارد.مؤسس این دین فردی به نام «مهاویرا» است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">6- سیک :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">از نظر تاریخی دین سیک، در میان ادیان زنده جهان از همه متأخرتر است. این دین را فردی به نام«نانک» بنیان نهاد. از لحاظ تفکّر الهی،‌ هیچ نکته برجسته ای در دین سیک وجود ندارد. این دین به عنوان کوششی آگاهانه در زمینه هماهنگ کردن دو دین بسیار قوی و قدرتمند هند که رقیب یکدیگر بودند یعنی دین هندویی و دین اسلام، ظهور کرد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">7- بودا :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">این دین منسوب به فردی به نام «بودا» است. وی نخستین مسئله ای که طرح کرد این بود که انسان چگونه باید زیست کند تا از آلام و رنجها در امان باشد و میل به حیات را در خود نابود کند و سعادت خلاصی و نجات نهایی را کسب نماید.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">8- تائو :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">در بین ادیان چین، دین تائو یکی از سه دین رسمی این کشور است و بینانگذار آن فردی به نام «لائوتسه» می باشد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">9- کنفوسیوس :</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">دین کنفوسیوس دین اصلی و قدیمی چین است. بنیانگذار این دین فردی به نام «کنفوسیوس» می باشد. این دین نه تنها وجود یک ذات متعال بلکه نظارت او بر جهان را تعلیم می داد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">10- شینتو:</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="5">دین شینتو از روزگاران بسیار قدیم دین ملّی ژاپن بوده است و از آن به عنوان سوّمین دین کهنسال جهان یاد می کنند. این دین در اصل عمدتاً مبتنی بر پرستش طبیعت است.</font></p> text/html 2017-07-01T08:05:15+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP همه چیز درباره ی توتون یا تنباکو http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/74 <div itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: irssr, tahoma, arial, sans-serif; text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/74" target="" title="ریشه ی توتون یا تنباکو"><font size="6" color="#000099">ریشه ی توتون یا تنباکو</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">تنباکو یا توتون، گیاهی بابرگ های پهن است که در اصل به آمریکای شمالی و جنوبی رشد می‌کرد و امروزه در سراسر جهان کشت می‌شود. به برگ‌های خشک و بریده شدهٔ این گیاه هم تنباکو می‌گویند. مصرف اصلی این گیاه تدخین دود حاصل از سوزاندن برگ‌های خشک آن است که دارای نیکوتین است. این کار با پیچیدن آن در کاغذ یا پیچیدن برگ‌های برش نخوردهٔ آن به صورت سیگار یا سیگار برگ و یا ریختن آنها در سر قلیان و تدخین (کشیدن) آنها انجام می‌شود.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">این گیاه به طور معمول پانزده تا بیست پنج سانتی متر رشد می‌کند، برگ‌های آن بزرگ و پهن بوده و حدود نیم متر ارتفاع دارند که دارای شیرهٔ چسبنده ای است.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">در اواخر قرن پانزدهم میلادی پس از آن که کریستف کلمب قاره آمریکا را کشف کرد، و استعمال تنباکو را از سرخ‌پوستان آموخت، از نظر سرخ‌پوستان تنباکوگیاهی مقدس بود و آنها را با عالم ارواح ارتباط می‌داد. تنباکو به اقتصاد آمریکا کمک شایانی کرد وبه اروپا و سپس دیگر نقاط جهان راه یافت.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">این محصول، یک کالای با ارزش در اقتصاد کشورهایی چون کوبا، هند، چین و ایالات متحده ی آمریکا است.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">آلکالوید نیکوتین معمولاً به عنوان جزء اصلی تنباکو شناخته می شود، امّا نیکوتین خود به تنهایی اعتیادآور نیست. به نظر می رسد که واکنش بین بتا کربولین ها و نیکوتین عامل بیشتر خواصّ اعتیادآور مصرف تنباکو است. تأثیرات زیان آور تنباکو حاصل از هزاران ترکیب مختلف موجود در دود آن مانند پولیسیکلیک آروماتیک هیدرو کربن (مثل بنزپیرن)، فرمالدهید، کادمیم، نیکل، آرسنیک، نیتروسامین های مخصوص تنباکو (TSNAs)، فنول ها و بسیاری دیگر.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">محبوبیت این کالا پس از رفتن اروپایی ها به آمریکا، باعث رونق اقتصادی مناطق جنوبی ایالات متّحده شد، تا آنکه کشت پنبه جای آن را گرفت. بعد از جنگ داخلی آمریکا، به علّت تغییر در تقاضا و نیروی کار، تولید سیگار رونق گرفت. این محصول جدید به سرعت باعث رشد شرکت های تنباکو شد. بیش از ۷۰ نوع گیاه تنباکو در خانواده ی نیکوتیانا وجود دارد. کلمه ی نیکوتیانا (و همچنین نیکوتین) به افتخار ژان نیکوت، سفیر فرانسه در پرتغال، که در سال ۱۵۵۹ این مادّه را به عنوان یک دارو به دربار کاترین دِه مِدیچی فرستاد، بر این مادّه نام گذاری شد.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">مصرف تنباکو توسّط ۱٫۱ میلیارد نفر تجربه شده است، یعنی تقریباً ۱/۳ جمعیّت بالغ زمین. سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرده که تنباکو بیشترین علّت مرگ قابل پیشگیری در جهان است، و تخمین زده که اکنون عامل مرگ ۵٫۴ میلیون نفر در سال است. میزان مصرف تنباکو در کشورهای توسعه یافته، بدون تفییر مانده یا کاهش داشته است، امّا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران در حال افزایش است.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><span style="font-size: 13px;"></span><a href="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2015/02/1261980452_tanbakoo.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; transition: all 0.2s ease; text-decoration-line: none; color: rgb(81, 98, 247); font-size: 13px;"></a><a target="_blank" href="http://www.hidoctor.ir/64326_%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86.html/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; transition: all 0.2s ease; text-decoration-line: none; color: rgb(244, 97, 95); font-size: 13px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-64330" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2015/02/1261980452_tanbakoo.jpg" alt="Digital StillCamera" width="500" height="666" srcset="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2015/02/1261980452_tanbakoo.jpg 500w, http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2015/02/1261980452_tanbakoo-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="margin: 5px auto; padding: 1px; outline: none; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); max-width: 98%; height: auto; display: block; border-radius: 4px;"></a></p><div><br></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/74" target="" title="ریشه ی کلمه ی تنباکو"><font size="6" color="#ff0000">ریشه</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">کلمه ی اسپانیایی و پرتغالی تنباکو به نظر می رسد ریشه در زبان تاینو، از خانواده ی آراواکان در کارائیب داشته باشد. گفته می شود در زبان تاینو، این کلمه به یک لول از برگ های تنباکو (بر اساس بارتولومه دِه لاس کاساس، ۱۵۵۲)، یا به تاباگو، نوعی پیپ به شکل Y برای کشیدن دود تنباکو (بر اساس اُویدو؛ که در آن به برگ های تنباکو کوهیبا می گویند.) اطلاق می شود.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">به هر حال کلمات مشابهی در زبان های اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی از سال ۱۴۱۰ برای گیاهان دارویی استفاده می شده که از کلمه ی عربی طبق گرفته شده است. این کلمه از قرن ۹ به گیاهان دارویی مختلفی اطلاق می شده.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/74" target="" title="تاریخچه ی توتون و تنباکو"><font size="6" color="#ff0000">تاریخچه</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">تنباکو از گذشه های دور در قاره ی آمریکا مصرف می شده، تا زمانی که مهاجران اروپایی به آنجا رفته و این تجربه را به اروپا معرّفی کردند، جایی که بسیار محبوب شد. بسیاری از قبایل بومی آمریکا به صورت سنّتی تنباکو را در مزارعی در مکزیک در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد، کشت و مصرف می کردند.[۸] قبایل شرقی آمریکای شمالی مقادیر زیادی از تنباکو را در کیسه به عنوان یک کالای تجاری قابل قبول حمل می کردند، و معمولاً آن را در پیپ های صلح (نوعی پیپ) در بزرگداشت های مقدّس یا مهر و موم معامله می کشیدند. در چنین مواقعی تنباکو را در همه ی مقاطع زندگی، حتّی در کودکی، می کشیدند.. آن ها باور داشتند که تنباکو هدیه ای از طرف خالق است و دود بازدم شده ی آن، حامل تفکّرات و دعاهای انسان به بهشت است.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">قبل از توسعه ی نژادهای “لایتر ویرجینیا” و “برلی سفید”، دود تنباکو بسیار ناملایم بود و بومیان آمریکا در مراسم مذهبی و اروپاییانی که به صورت پیپ یا سیگار آن را مصرف می کردند، قابل کشیدن در ریه ها نبود.کشیدن دود “ناملایم” تنباکو به درون ریه ها بدون آسیب کوتاه مدّت جدّی به آن ها نیازمند کشیدن مقادیر اندک آن توسّط پیپ هایی مانند میدواخ یا کیسرو یا پیپ های آبی جدیدی مانند بونگ یا هوکا (برای دیدن انواع مدرن آن رجوع کنید به توک لائو) است. کشیدن دود در ریه در شرق از هزاران سال پیش با مصرف گیاه شاهدانه (کانابیس، ماری جوانا، حشیش) و خشخاش (تریاک) رایج بوده است.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><img src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2015/02/373px-Nicotiana_Tobacco_Plants_1909px.jpg" alt="373px-Nicotiana_Tobacco_Plants_1909px"><font size="5"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/74" target="" title="محبوبیت توتون و تنباکو"><font size="6" color="#ff0000">محبوبیت</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">بعد از رسیدن اروپاییان به آمریکا، محبوبیت تنباکو به عنوان یک کالای تجاری افزایش یافت. همچنین اقتصاد جنوب ایالات متحده را تا زمانی که پنبه جایگزین آن شد، رونق می بخشید. پس از جنگ داخلی آمریکا تغییر در تقاضای تنباکو و همچنین نیروی کار، باعث شد مخترع، جیمز بونساک، دستگاهی را اختراع کند که تولید سیگار را به صورت خودکار انجام می داد.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">این افزایش در تولید باعث رشد سریع صنعت تنباکو تا کشف های علمی میانه ی قرن بیستم، شد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/74" target="" title="مضرات تنباکو"><font size="6" color="#ff0000">امروزه</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">پس از کشف های علمی میانه ی قرن بیستم، تنباکو به عنوان یک مادّه ی دشمن سلامتی محکوم شد، و سرانجام به عنوان یک عامل برای سرطان و دیگر بیماری های تنفّسی و گردش خون، شناخته شد. این امر در ایالات متحده، به پیمان والای ساماندهی تنباکو (MSA) انجامید، که شامل دو قانون پرداخت سالانه ی شرکت های تولید کننده به دولت های ایالتی و محدودیّت های داوطلبانه بر تبلیغات و بازاریابی محصولات تنباکو می شد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></font><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/74" target="" title="پرورش تبباکو"><font size="6" color="#ff0000">پرورش تنباکو</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">روش‌های بسیاری برای پرورش این گیاه وجود دارد ولی تمامی گیاهان تنباکو نیازمند مراقبت شدید هستند تا گیاهی با کیفیت به دست آید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: 28px !important;"><font size="5">تخم تنباکو را باید پیش از کشت با کود و آرد ذرت و پنبه مخلوط کرد.در نواحی گرم، تخم‌ها به پارچه ای پنبه ای پوشیده می شوند ولی در نواحی سرد این کار به وسیله پشم شیشه انجام می گیرد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">در اکثر نواحی، گیاه در عرض ۶ الی ۱۰ هفته، حدوداً ۲۰ سانتی متر رشد می‌کند و در طول این مدت ، ۴ تا ۶ برگ روی نشا ظاهر می شود.در این مرحله گیاه آماده انتقال به کشتزار هایی است که از قبل به دقت آماده شده و کود داده شده‌اند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">هنگامی که بوته‌ها شروع به گل دادن می کنند، نوک هر یک قطع می‌شود تا برگ‌ها کلفت تر و پررنگ تر شوند.۳ یا ۴ ماه پس از قرار دادن نشا در کشتزار، گیاه آماده درو است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">برای درو دو روش به کار می رود.چیدن برگ رسیده یا بریدن ساقه:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">چیدن برگ رسیده : در این روش، هر برگ به طور جداگانه کنده می شود.هر هفته ۲ تا ۴ برگ از یک بوته برداشته می شوند که این نوع برداشت ، ۵ تا ۸ هفته به طول می انجامد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بریدن ساقه : در این روش، پس از بزرگ شدن برگ‌ها، گیاه از ساقه چیده می شود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بعد از درو کردن، تنباکو به اصطلاح باید بهبود یابد. هدف این کار، خشک کردن برگ‌ها و ایجاد رنگ حقیقی در آن‌ها است.یک برگ تنباکو به وسیله حرارت، هوا یا خورشید قابل بهبود یافتن است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بهبود با حرارت : در این روش، برگ‌های سبز تنباکو در یک انبار کاه عایق دار کوچک که توسط بخار، گرم می‌شود آویزان می شوند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بهبود با هوا : این روش برای برگ هایی که به روش چیدن ساقه درو شده باشد، مفید است که باید در معرض هوا قرار گیرد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بهبود با خورشید : سایر اشکال تنباکو در مجاورت با نور خورشید بهبود می یابند بدینصورت که باید مقابل خورشید آویزان شوند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">مرحله نهایی، که به انگلیسی aging نامیده می‌شود، مرحله مراقبت از برگ‌های بهبود یافته است که برای جا افتادن برگ‌ها و بهتر شدن طعم آن‌ها صورت می گیرد.</font></p><div style="font-size: 13px;"><br></div></div> text/html 2017-07-01T07:40:34+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP ناحیه دربند http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72 <div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="ناحیه کوهستای دربند" style="font-size: xx-large;"><font color="#000099">ناحیه کوهستانی دربند</font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="دسترسی به دربند"><div style="display: inline !important;"><font size="5" color="#ff0000">دسترسی به دربند</font></div></a></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">برای دسترسی به دربند ماشین‌های واقع در میدان تجریش را سوار می‌شوید و خود را به مجسمه واقع در میدان سربند می‌رسانید.این مجسمه در سال ۱۳۴۱ توسط رضا لعل ریاحی، پیکره‌تراش و نقاش ایرانی ساخته و سپس نصب شد.ایدهٔ ساخت این تندیس در سال ۱۳۳۷ از سوی حسن وجدان‌خوش، از کوه‌نوردان با سابقه ایرانی پیشنهاد شد. سرهنگ بیات، رئیس مرکز آموزش کوهستانی ارتش، مقدمات ساخت آن را آماده کرد و «مهام»، شهردار وقت تهران، هزینه ساخت مجسمه را پذیرفت. سپس امیر شاه‌قدمی، گروهبان ارتش و مربی کوه‌نوردی مرکز آموزش کوهستانی و مربی اسکی ایران به عنوان مدل به رضا لعل ریاحی معرفی شد و شهرداری هم مبلغ ۱۰ هزار تومان بابت ساخت مجسمه پرداخت.</font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="عکس دربند"><img src="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2013/11/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-6.jpg" alt="دربند"></a></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="تاریخ دربند" style="font-size: x-large;"><font color="#ff0000">تاریخ دربند</font></a></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">سال ۱۳۳۸، یک سال پس از طرح این پیشنهاد مدل گچی آن آماده و در میدان سربند نصب شد، اما بارندگی و یخ‌زدگی زمستان همان سال بود که دست و بخشی از بدن مجسمه را خرد کرد. این قسمت مدت‌ها با پرچم ایران پوشانده شده بود تا این‌که در سال ۱۳۴۱ با پی‌گیری‌های رئیس وقت فدراسیون، رضا لعل ریاحی تندیس سیمانی را آماده کرد که این مجسمه هنوز پا برجا است.</font></div><div><font size="5">دربند</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">دربند</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">بعد از مجسمه دیواره مارتینال در همین ابتدا به شما خوشامد می‌گوید. مسیر كافه‌ها را در كنار رودخانه پیش می‌گیرید و كم‌كم ارتفاع می‌گیرید بعد از گذر چند پل زیبای چوبی به ده تاریخی پس قلعه می‌رسد بعد از گذشتن از ده به پلی فلزی می‌رسید كه از اینجا دو مسیر مقابل شماست یك مسیر زیر پل است كه بعد از گذر از پل چوبی شما را به منطقه بندیخچال هدایت می‌كند كه محل بسیار مناسبی برای علاقه‌مندان به سنگنوردی است.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">كه هر هفته بسیاری از سنگنوردان را به سوی خود فرا می‌خواند و مسیر دیگر اینكه مستقیم مسیر را ادامه می‌دهید و بعد از گذر از چند كافه و كمی ارتفاع گرفتن دوباره به یك دوراهی می‌رسید كه با تابلو مسیر را مشخص كرده است.</font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="عکس دربند"><img src="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2013/11/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87-6.jpg" alt="دربند"></a></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="مسیرهای ناحیه دربند"><font size="5" color="#ff0000">مسیر های ناحیه ی دربند</font></a></div><div><font size="5">مسیر سمت چپ شما را به هتل اوسون، دیواره زیبای اوسون، آبشار بلند سوتك و در بالاتر ایستگاه پنج تله كابین و دره‌ی پر آب ارس و همچنین قدیمی‌ترین مسیر صعود به قله توچال یعنی اسپیدكمر دعوت می‌كند. ولی مسیر سمت راست كه از كنار جنگلی داخل دره می‌گذرد، بعد از گذر از چند كافه كمی ارتفاع می‌گیریم شما در سمت راست خود می‌توانید منطقه بندیخچال را با آن سنگهای زیبایش و همچنین سنگنوردان مشتاق را در حال سنگنوردی مشاهده كنید و همچنین دیواره بلند بندیخچال (شروین) كه مانند نگینی در انتهای آن می‌درخشد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مسیر را ادامه می‌دهید و به كافه رجب در كنار قرارگاه امداد نجات داودی می‌رسید استراحتی كوتاه می‌كنید؛ از اینجا به بعد تا پناهگاه شیرپلا باید با دقت بیشتری گام در مسیر بگذارید. مسیر بسیار سرسبز و زیباست.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">بعد از گذر از آبشار دوقلو و كمی درگیری با ابزار كار گذاشته شده در مسیر به یكباره با دیدن پناهگاه شیرپلا و آبشار زیبایش خستگی از تنتان بیرون می‌رود. حدوداً از میدان سربند تا شیرپلا 30/2 الی 2 ساعت زمان لازم است. پناهگاه بسیار مجهز و امكان شب‌مانی نیز فراهم است.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="عکس دربند"><img src="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2013/11/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-4.jpg" alt="دربند"></a></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">در اینجا كوهنوردان بسیاری را می‌بینید كه بعد از استراحت در پناهگاه به سمت جانپناه امیری و قله توچال حركت می‌كنند. عده‌ای نیز از سمت راست روانه قله كلچال می شوند و دره زیبای ارس( سمت راست )، ایستگاه پنج تله كابین توچال و چشمه‌های نرگس (یكی از سرچشمه‌های اصلی رودخانه دربند می‌باشند.) می‌باشد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/72" target="" title="عکس دربند"><img class="alignnone size-large wp-image-15664" src="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2013/11/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-5.jpg" width="600" height="450" srcset="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2013/11/دربند-5.jpg 600w, http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2013/11/دربند-5-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="دربند" alt="دربند" style="box-sizing: border-box; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 0px 2px 0px; border-radius: 1px; border: 3px solid rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"></a></div> text/html 2017-07-01T07:31:09+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP وظایف کلیه و عوامل مشکلات آن http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/71 <h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/71" target="" title="ساز و کار کلیه ها"><font color="#000099" size="6">ساز و کار کلیه ها</font></a></h2><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; font-size: 16pt; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><br></h2><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; font-size: 16pt; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><br></h2><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/71" target="" title="کلیه ها چگونه کار می کنند"><font size="5" color="#ff0000">كلیه ها چگونه كار می كنند؟</font></a></h2><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="5">هر فرد در بدن خود دو كلیه به اندازه مشت فرد بزرگسال دارد كه در دو طرف ستون مهره ها و در قسمت زیرین قفسه سینه در پشت قرار دارند، اگر چه كلیه ها كوچكند ولی وظایفی پیچیده و حیاتی را انجام می دهند كه كل بدن را متعادل نگه می دارند. برای مثال كلیه ها:</font></span><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">- در دفع مواد زاید و مایعات اضافی كمك می كنند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">- خون را تصفیه، برخی از مواد را حفظ و برخی را دفع می كنند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">- تولید گلبولهای قرمز را تحت نظارت قرار می دهند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">- ویتامین های موثر در رشد را می سازند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">- هورمون های موثر در تنظیم فشار خون را تولید می كنند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">- در تنظیم میزان مواد مغذی ویژه در بدن مانند كلسیم و پتاسیم كمك می كنند.</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/71" target="" title="چگونگی انجام کار کلیه ها"><font size="5" color="#ff0000">چگونگی انجام كار كلیه ها</font></a></h2><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="5">1-&nbsp; خون از طریق یك سرخرگ از قلب به كلیه وارد می شود.</font></span><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">2-&nbsp; خون با گذشتن از میلیون ها صافی كوچك، تمیز می شود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">3- مواد دفعی از طریق میزنای ( حالب) عبور كرده و به عنوان ادرار در مثانه جمع می گردد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">4- خون تصفیه شده از طریق سیاهرگ ها به جریان خون بر می گردد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">5-&nbsp; هنگامی كه مثانه پر از ادرار می شود از طریق پیشابراه ادرار از بدن خارج می شود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">كلیه ها هر 24 ساعت جمعاً حدود 200 لیتر از مایعات بدن را تصفیه و به جریان خون بازمی گردانند حدود 2 لیتر مایع به صورت ادرار از بدن دفع می شود در حالی كه باقیمانده یعنی حدود 98 لیتر به بدن باز می گردد. ادراری كه ما دفع می كنیم تقریباً ظرف مدت 1 تا 8 ساعت در مثانه ذخیره شده است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/71" target="" title="بیماری های کلیه,سنگ کلیه"><font size="5" color="#ff0000">بیماری كلیه</font></a></h2><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="5">اگر چه كلیه ها، عضوهای كوچكی هستند ، ولی از وظایف حیاتی زیادی از جمله تصفیه نمودن مواد زاید و مایعات اضافی از خون را به عهده دارند كه در حفظ سلامتی عمومی بدن موثر است. بیماری شدید كلیه، ممكن است منجر به نارسایی كامل آن شود، كه نیازمند درمان با دیالیز یا پیوند كلیه برای جلوگیری از مرگ است . اگر چه درمانهای موثری برای بسیاری از بیماریهای كلیه وجود دارد ولی مردم هنوز نمی دانند كه بیماریهای كلیه قابل پیشگیری اند.</font></span><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/71" target="" title="ده عامل اصلی بیماری کلیوی"><font size="5" color="#ff0000">ده عامل اصلی بیماری كلیه</font></a></h2><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="5">معمولاً دو علت مهم برای نارسایی كلیه ها( یا مرحله نهایی بیماری كلیه) دیابت( دیابت نوع 2 یا دیابت بزرگسالان) و فشار خون بالا وجود دارد. زمانی كه این دو بیماری با درمان مراقبت شوند، بیماری های كلیه مرتبط با آنها می توانند پیشگیری شوند یا سرعت شان كاهش یابد. داروهای موثر زیادی برای درمان فشار خون بالا وجود دارند. علاوه براین، تغییرات سلامت بخش در شیوه زندگی، مانند كم نمودن وزن و ورزش مرتب در مراقبت از فشار خون بالا و حتی پیشگیری از آن موثر است. نظارت دقیق بر قند خون در بیماران دیابتی از سایر مشكلات مانند بیماری كلیه، بیماری كرونر قلب وسكته پیشگیری می كند. زمانی كه بیماران دیابتی، همزمان به فشار خون بالا مبتلا شوند، داروهای خاصی كه بازدارنده های آنزیم تبدیل كننده آنژیوتنسین نامیده می شوند، برای حفظ عملكرد كلیه ها موثرند. سومین علت اصلی مرحله نهایی بیماری كلیه گلومرولونفریت( بیماریی كه به واحدهای تصفیه كننده كلیه بنام گلومرول ، آسیب می رساند) است . در بسیاری از حالات، علت این بیماری ناشناخته است ، اما در برخی موارد ممكن است ارثی باشد یا در اثر عفونت به وجود آمده باشد.</font></span><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">برخی از بیماریهای دیگری كه ممكن است بر كلیه اثر بگذارند شامل عفونت ها، سنگ های كلیوی و بیماریهای ارثی، می شوند. استفاده بیش از اندازه قرص های ضد درد یا مصرف مواد مخدر مانند هروئین می تواند به كلیه ها صدمه بزند . برخی از این بیماریها قابل درمان هستند. برخی موارد، درمان می تواند سرعت پیشرفت بیماری را كاهش و طول عمر را افزایش دهد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">مرحله نهایی بیماری كلیه زمانی رخ می دهد كه حدود 90 درصد از عملكرد كلیه از بین برود. افراد مبتلا به نارسایی كلیه ممكن است دچارتهوع، استفراغ، ضعف، خستگی، گیجی، مشكل در تمركز و از دست دادن اشتها شوند، نارسایی كلیوی با آزمایش خون و ادرار قابل پیشگیری است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5;"></p><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/71" target="" title="نشانه های هشدار دهنده بیماری های كلیوی و دستگاه ادراری"><font size="5" color="#ff0000">نشانه های هشدار دهنده بیماری های كلیوی و دستگاه ادراری</font></a></h2><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><font size="5">1-&nbsp; فشار خون بالا</font></span><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">2-&nbsp; پیدایش خون با پروتئین در ادرار.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">3- آزمایش كراتینین خون، بالاتر از 2/1 میلی گرم در دسی لیتر در زنان و 4/1 میلی گرم در دسی لیتر در مردان(كراتینین ماده دفعی است كه توسط كلیه های سالم از خون خارج می شود. ) در بیماریهای كلیوی ، سطوح كراتینی در خون ممكن است افزایش یابد.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">4- تكرار ادرار به ویژه در شب .</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">5- مشكل در ادرار كردن یا ادرار درد آور.</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; line-height: 1.5;"><font size="5">6- تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در كودكان</font></p> text/html 2017-07-01T07:16:58+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP توافق نامه برجام http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/70 <div align="justify" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/70" target="" title="متن کامل برجام"><font color="#000099" size="7">متن کامل برجام</font></a></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5"><br></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5"><br></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5"><br></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5">سرانجام پس از 13 سال و چهار ماه طولانی‌ترین مذاکرات و مساله سیاسی و بین‌المللی میان ایران و کشورهای غربی خاتمه یافت و دو طرف بر سر یک "برنامه جامع اقدام مشترک" به توافق رسیدند.<br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5"><br style="box-sizing: border-box;">با توجه به اینکه متن اصلی به طور مستمر در دست مذاکره و تحول بوده است، این ترجمه فارسی ممکن است در برخی موارد از دقت کافی برخوردار نباشد و متن انگلیسی مبنای عمل خواهد بود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">«ترجمه غیررسمی<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">برنامه جامع اقدام مشترک<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">مقدمه و مفاد عمومی<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌أ. جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده، و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی)، در مورد این برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گیری نمودند. این برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج در این سند و پیوست‌های آن می‌باشد که قرار است توسط شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ب. اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ج. ایران مجددا تائید می‌نماید که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در پی سلاح‌های هسته ای، تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد بود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌د. اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود بر انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء نماید و در نتیجه با برنامه هسته‌ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح‌های هسته‌ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ه. این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی، و انرژی خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌و. گروه 1+5 و ایران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید می‌نمایند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ز. گروه 1+5 و ایران اذعان می‌نمایند که معاهده عدم اشاعه هسته‌ای کماکان مبنای اساسی رژیم عدم اشاعه هسته‌ای و رکن بنیادین پیگیری خلع سلاح هسته‌ای و استفاده‌های صلح آمیز از انرژی هسته‌ای می‌باشد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ح. گروه 1+5 و ایران بر عهده می‌گیرند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام خودداری نمایند. گروه 1+5 از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه‌ای تبعیض آمیز، به جایگزینی تحریم‌ها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام می‌شوند، خودداری خواهند ورزید. این برجام بر پایه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می‌گردد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ط. کمیسیون مشترکی متشکل از گروه 1+5 و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده در این برجام را ایفا خواهد نمود. کمیسیون مشترک به موضوعات ناشی از اجرای این برجام رسیدگی نموده و مطابق با مفادی که در پیوست مربوطه شرح داده شده است، عمل خواهد کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ی. از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته‌ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید. از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام، و آنگونه که در این برجام مقرر شده است به شورای امنیت اطلاع رسانی نماید. کلیه قواعد و مقررات مربوطه آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات توسط کلیه طرف های دخیل به طور کامل رعایت خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ک. کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 1+5 و ایران می‌باشد و نمی‌بایست به منزله ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه های شناخته شده بین المللی تلقی گردد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ل. به جزئیات فنی اجرای این برجام در پیوست‌های این سند پرداخته می‌شود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌م. اتحادیه اروپایی، کشورهای گروه 1+5 و ایران در چارچوب این برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلح آمیز انرژی هسته‌ای همکاری کرده و در طرح‌های مربوط به همکاری‌های هسته‌ای صلح آمیز که مشترکا توسط طرفین تعیین می‌شوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ن. گروه 1+5 پیش نویس قطعنامه ای تاییدکننده این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تاکید می‌نماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه جدید با ایران را اعلام می‌نماید. این قطعنامه شورای امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد وضع شده وفق قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت‌های خاص؛ و خاتمه بررسی موضوع هسته‌ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل 10 سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌س. مفاد پیش بینی شده در این برجام برای دوره‌های زمانی مربوطه به شرحی که خواهد آمد و جزئیات آن در پیوست‌ها ذکر شده است، اجرا خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">‌ع. گروه 1+5 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ایران و گروه 1+5 اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زمانی که جزئیات آن در این برجام و پیوست‌های آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواهند نمود:<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">هسته ای<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">الف- غنی سازی، تحقیق و توسعه غنی سازی، ذخایر<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">1. طرح بلندمدت ایران شامل برخی محدودیت های مورد توافق در مورد همه فعالیت های غنی سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی اورانیوم، از جمله برخی محدودیت‌های مشخص در برخی فعالیت‌های خاص تحقیق و توسعه، برای هشت سال نخست، و به دنبال آن، با یک ضرباهنگ معقول، تکامل تدریجی به سمت مرحله بعدی فعالیت های غنی سازی ایران برای اهداف منحصرا صلح آمیز، به نحو موصوف در پیوست 1 خواهد بود. ایران به تعهد داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود که به عنوان بخشی از اعلامیه اولیه ایران برای پروتکل الحاقی ارائه خواهد شد پایبند خواهد بود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">2. ایران، در ده سال آغاز به از رده خارج کردن سانتریفیوژهای IR-1 خود خواهد نمود. طی این دوره، ایران ظرفیت غنی سازی خود در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی سازی اورانیوم تعداد 5060 سانتریفیوژ IR-1 نصب شده نگه خواهد داشت. سانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت های غنی سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پیوست 1 انبار خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">3. ایران تحقیق و توسعه غنی سازی را به شیوه ای که به انباشت اورانیوم غنی شده منتج نشود ادامه خواهد داد. تحقیق و توسعه غنی سازی ایران با اورانیوم برای مدت 10 سال شامل صرفا ماشین‌های IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 به نحو تشریح شده در پیوست 1 خواهد بود، و ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری های جداسازی ایزوتوپ برای غنی سازی اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به تست دستگاه های IR-6 و IR-8 ادامه خواهد داد، و در میانه سال هشتم، تست تا سی دستگاه ماشین IR-6 و IR-8 را به نحو مشخص شده در پیوست 1 آغاز خواهد کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">4. همچنان که ایران سانتریفیوژهای IR-1 را از رده خارج می‌نماید، به جز نحوه مندرج در پیوست 1 اقدام به ساخت یا سرهم کردن سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهای از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد نمود. ایران تولید دستگاه های سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا برای فعالیت‌های مشخص شده در این برجام صورت خواهد داد. از پایان سال هشتم، و به نحو مندرج در پیوست 1، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه‌های سانتریفیوژ IR-6 و IR-8 بدون روتورز نموده و تمامی دستگاه‌های تولید شده را در نطنز، تا زمانی که بر اساس برنامه بلندمدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">5. ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، برای 15 سال، فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی سازی اورانیوم خود را تا سقف 67/ 3 درصد نگه خواهد داشت، و، در فردو، از هرگونه غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی سازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت پذیر خودداری خواهد ورزید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5"><br></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5">6. ایران تاسیسات فوردو را به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فنآوری تبدیل خواهد نمود. همکاری بین المللی از جمله به شکل سرمایه گذاری های مشترک علمی در حوزه های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. 1044 ماشین IR-1 در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند. دو عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت‌های مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و از جمله از طریق اصلاح مقتضی زیرساخت ها، برای تولید ایزوتوپ های پایدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار دیگر به همراه کلیه زیرساخت های مربوطه به صورت ساکن باقی خواهند ماند. کلیه سانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت های مرتبط با غنی سازی جمع آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست 1 انبار خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">7. طی این مدت پانزده سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهای بین المللی کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می کند، ذخایر اورانیوم خود را به 300 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 67 /3 درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت های بین المللی و در عوض دریافت هگزافلوارید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید. اورانیوم غنی شده موجود در مجتمع‌های سوخت تولید شده از روسیه یا سایر منابع، برای استفاده در راکتورهای هسته‌ای ایران، اگر شرایط مندرج در پیوست 1 را دارا باشد، در زمره این 300 کیلوگرم ذخیره UF6 فوق الذکر محاسبه نخواهد شد. کمیسیون مشترک از کمک به ایران، از جمله به نحو مقتضی از طریق همکاری‌های فنی آژانس، حمایت خواهد نمود تا سوخت هسته‌ای تولید شده توسط ایران حائز استانداردهای کیفی بین المللی گردد. کلیه اکسید اورانیوم باقی مانده غنی شده بین 5 تا 20 درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به سوخت تبدیل خواهد شد. هر گونه سوخت اضافی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهای بین المللی در دسترس ایران قرار خواهد گرفت.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ب- اراک، آب سنگین، باز-فرآوری<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">8. ایران مبادرت به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، خواهد نمود که با استفاده از سوخت غنی شده تا 3.67 درصد فعالیت خواهد کرد. این راکتور تحقیقات هسته‌ای صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد. راکتور باز-طراحی شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد. کلیه فعالیت‌ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع‌های سوخت برای راکتور بازطراحی شده، بجز برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد. این مشارکت بین المللی مشتمل بر کشورهای مشارکت کننده گروه 1+5، ایران و سایر کشورهایی که طرفین ممکن است مشترکا تعیین کنند، خواهد بود. ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبری را ایفا خواهد نمود و گروه پنج بعلاوه یک و ایران قبل از روز اجرای توافق، یک سند رسمی که مسئولیت هایی که اعضای پنج بعلاوه یک برعهده خواهند گرفت را مشخص خواهد نمود، منعقد می‌نمایند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">9. ایران برنامه دارد که با همکاری گسترده تر بین المللی شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فنآوری بین المللی در اتکاء بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق آینده خود، حرکت نماید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">10. به مدت 15 سال، راکتور آب سنگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود. همه آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین المللی عرضه خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">11. ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">12. به جز فعالیت‌های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی از نمونه های تابش دیده اورانیوم غنی شده، ایران به مدت 15 سال وارد بازفرآوری یا ساخت تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت‌های تحقیق و توسعه بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ج. شفافیت و اقدامات اعتمادساز<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">13. ایران، منطبق با اختیارات مربوطه رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء، و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده، و کد 1/ 3 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">14. ایران «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملا اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می‌گیرد تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقبا مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد نمود، و فارغ از صلاحیت شورای حکام، کشورهای پنج بعلاوه یک به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه‌ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">15. ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره‌های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست‌های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل: حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه‌های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت 20 سال؛ استفاده از فنآوری‌های مدرن تائید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم‌های الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی‌های آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال، به شرح مندرج در پیوست 1.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">16. ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته‌ای منجر می‌تواند شود شامل فعالیت‌های متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست 1، از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">17. ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست 5، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">تحریم ها<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">18. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران- 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران، راستی آزمایی شده توسط آژانس، به نحو مشخص شده در پیوست 5 لغو خواهد کرد و محدودیتهای خاصی را به نحو مشخص شده در پیوست 2 برقرار خواهد نمود؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">19. اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را، آنگونه که موخرا اصلاح شده است، که کلیه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را اجرائی می‌سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده مربوطه، همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد، و (این لغو) شامل تمامی تحریمها و تدابیر محدودکننده در حوزه‌های زیر، که در پیوست 2 تشریح شده، خواهد بود:<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">الف- نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ب- فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ج- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">د- ارائه خدمات پیام رسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه 1 پیوست 2 شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ه- حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه)؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">و- تعهد به پرداخت وام‌های بلاعوض، خدمات مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ح- واردات و حمل نفت، فراورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایرانی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ط- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ی- سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ک- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ل- طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای نفتی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">م- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت (classification)؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ن- دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">س-صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ف- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ذ- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها (مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا) مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره 2 و؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ق- خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">20. اتحادیه اروپایی 8 سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به نتیجه گیری گسترده تر رسیده باشد که تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز باقی می‌ماند، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامی مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را که تحریمهای مرتبط با عدم اشاعه را اجرایی می‌سازد، از جمله فهرست‌های اسامی، لغو خواهد کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">21. ایالات متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 را با اثربخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریمها شامل حوزه‌های زیر، به نحوی که در پیوست دو تشریح شده می‌گردد:<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">الف. معاملات مالی و بانکی با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست 2، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و موجودیت هایی که به عنوان دولت ایران در فهرست Specially Designated National and Blocked Person مشخص شده اند، به نحوی که در الحاقیه 3 پیوست 2 آمده است (شامل افتتاح و نگهداری حساب‌های واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی)؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ب. معاملات به رالت ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ج. ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">د. محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت‌ها بر نقل و انتقال درآمدها؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ه. خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معاملات راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">و. خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی به نحو مندرج در الحاقیه شماره 3 پیوست 2؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ز. خدمات بیمه‌ای یا بیمه اتکائی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ح. (توقف) تلاش برای کاهش فروش نفت ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ط. سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری‌های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ی. خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ک. صادرات، فروش یا عرضه فراورده‌های نفتی تصفیه شده و فراورده‌های پتروشیمی به ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ل. معاملات در حوزه انرژی ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">م. معاملات با بخشهای کشتیرانی و کشتی سازی و عاملان بنادر ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ن. خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">س. خرید و فروش گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد، زعال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ع. فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ف. تحریم‌های راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروه‌های فوق؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ذ. برداشتن نام افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح مندرج در الحاقیه 3 پیوست 2 از فهرست SDN؛ یا لیست اشخاص تحریمی غیرSDN؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ق. لغو دستورات اجرایی 13574، 13590، 13622، و 13645 و بخشهای 5 تا 7 و 15 دستورالعمل اجرایی 13628؛<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">22. ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست 2و منطبق با پیوست 5، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">23. هشت سال پس از روز توافق، یا در زمانی که آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیتهای صلح آمیز باقی می‌ماند، هرکدام که زودتر باشد، ایالات متحده اقدام قانونی مقتضی را برای لغو، یا تغییر به منظور اجرایی کردن لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 در خصوص دستیابی به اقلام و خدمات مرتبط با هسته‌ای برای فعالیت‌های هسته‌ای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولتهای غیردارنده سلاح هسته‌ای تحت معاهده عدم اشاعه پی خواهد گرفت.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">24. اتحادیه اروپایی، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز ایالات متحده فهرست کامل و جامعی از تحریم‌ها یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته‌ای را مشخص می نمایند و آنها را منطبق با پیوست 5 لغو خواهند نمود. پیوست 2 همچنین اثرات لغو تحریم‌ها را از زمان «روز اجرا» مشخص خواهد نمود. چنانچه در هر زمانی پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام محدودیت ساز مرتبط با هسته‌ای دیگری از یک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجرای کامل لغو تحریم‌ها به نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود و چنانچه توافق داشته باشند که لغو این تحریم یا اقدام محدودیت ساز مناسب می باشد، عضو مربوطه برجام اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد. در صورتی که قادر به فیصله این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه1+5 می‌توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع نمایند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">25. چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایالات متحده مانع از اجرای لغو تحریم های مشخص شده در این برجام شود، ایالات متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گامهای مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواهد نمود. ایالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">26. اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایی که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری می‌نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. هیچ گونه تحریم جدید هسته‌ای شورای امنیت و هیچ گونه تحریم جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">27. گروه 1+5 به منظور تضمین شفافیت و کارآمدی در ارتباط با لغو تحریم‌ها وفق این برجام، تدابیر اداری و آئین نامه‌های اجرایی کافی را تمهید خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده دستورالعمل‌های مرتبط را صادر خواهند نمود و در خصوص جزئیات تحریم‌ها یا اقدامات محدودیت سازی که به موجب این برجام لغو شده اند، بیانیه هایی را که در دسترس عموم باشد، منتشر خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و ایالات متحده متعهد هستند که در خصوص محتوای این دستورالعمل‌ها یا بیانیه‌ها با ایران به صورت منظم و بنا به اقتضاء مشورت نمایند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">28. گروه 1+5 و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم‌ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین نامه‌ای استثنائی یا تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می‌ورزند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">29. اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">30. گروه 1+5 هیچ تحریم یا اقدام محدودیت سازی را نسبت به افراد و یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت هایی که مشمول لغو تحریم‌های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر اینکه این فعالیت ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه 1+5 منطبق باشد. به دنبال لغو تحریم‌ها وفق این برجام به نحو مشخص شده در پیوست 2، تحقیقات در دست رسیدگی در خصوص نقض‌های احتمالی تحریم‌ها و/یا اقدامات محدودیت ساز می‌تواند طبق قوانین ملی مربوطه مورد بازبینی واقع شود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">31. منطبق با زمان بندی مشخص شده در پیوست 5، اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو آن اجرای اقدامات قابل اعمال نسبت به افراد و نهادهای فهرست شده، از جمله بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی را به نحو تفصیل یافته در پیوست 2 و ملحقات آن لغو خواهد نمود. منطبق با زمان بندی تعیین شده در پیوست 5، ایالات متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست Foreign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد که تفصیل آن در پیوست 2 و ملحقات آن آمده است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">32. اتحادیه اروپایی و کشورهای گروه 1+5 و شرکای بین المللی با ایران در پروژه‌های مشترک در زمینه فن آوری هسته‌ای صلح آمیز از جمله نیروگاه هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته مشترک مورد توافق همانند گداخت هسته ای، ایجاد مرکز پزشکی هسته‌ای منطقه‌ای با فن آوری‌های پیشرفته روز، آموزش افراد، ایمنی و امنیت هسته ای، و حفاظت محیط زیستی، به نحو مندرج در پیوست 3، از جمله از طریق پروژه‌های همکاری فنی آژانس، تعامل خواهند کرد. آنان تدابیر لازم برای اجرای این پروژه‌ها را به نحو مقتضی اتخاذ خواهند نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">33. گروه 1+5 و ایران در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت‌های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">برنامه اجرایی<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">34. ایران و گروه 5+1 تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالی مشخص شده در پیوست 5 اجرا خواهند کرد. نقاط عمده برای اجرا به شرح زیر می‌باشد:<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">الف. روز نهایی شدن، تاریخی است که در آن مذاکرات این برجام میان گروه 5+1 و ایران جمع بندی شده، و بی درنگ به دنبال آن، قطعنامهی که این برجام را تایید می‌نماید به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب بدون تاخیر تسلیم خواهد شد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ب. روز توافق، نود روز پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند شد. از این روز، اعضاء برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ج. روز اجرا، زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته‌ای ایران به نحو مندرج در بخش‌های 14.1 تا 14.12 پیوست 5، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 15 و 16 پیوست 5 را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش 17 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد انجام می‌شود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">د. روز انتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی ارائه نماید دال بر اینکه آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز باقی می‌ماند، هرکدام زودتر باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 20 و 21 پیوست 5 را انجام داده، و منطبق با قطعنامه شورای امنیت، اقدامات شرح داده شده در بخش 22 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد صورت خواهد پذیرفت و ایران، منطبق با اختیارات قانونی رییس جمهور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ه. روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید می‌نماید، منطبق با شرایط خود خاتمه می‌یابد، که این روز ده سال از زمان روز توافق خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه‌های قبلی بازگردانده نشده باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی اقدامات شرح داده شده در بخش 25 پیوست 5 را به انجام می‌رساند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">35. توالی و نقاط عمده درج شده در بالا و در پیوست 5، فارغ از مدت ذکر شده در این برجام برای تعهدات برجام می‌باشد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ساز و کار حل و فصل اختلافات<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">36. چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولتهای گروه 1+5 می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">37. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.»&nbsp;</font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5"><br></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5"><br></font></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><font size="5">منبعentekhab</font></div> text/html 2017-06-30T16:08:49+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP آب مروارید و درمان آن http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/67 <p align="justify" style="margin: 0.6em 10px 1.2em 5px; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify; text-indent: 10px;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/67" target="" title="آب مروارید چیست"><font size="7" color="#000099">آب مروارید چیست</font></a></p><p align="justify" style="margin: 0.6em 10px 1.2em 5px; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify; text-indent: 10px;"><br></p><p align="justify" style="margin: 0.6em 10px 1.2em 5px; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify; text-indent: 10px;"><font size="5">آب مروارید عبارت است از كدر شدن عدسی چشم كه بصورت طبیعی شفاف است. مانند پنجره ای كه بخار آب آنرا تار كرده باشد، آب مروارید نیز باعث تاری دیده میشود. عقاید غلطی درباره آب مروارید وجود دارد، اما باید گفت كه آب مروارید:</font></p><ul style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;"><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">پرده ای بروی چشم نیست</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">بر اثر استفاده بیش از حد از چشم بوجود نمی آید</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">سرطان نیست</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">از یك چشم به چشم دیگر سرایت نمی كند</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">سبب كوری قابل برگشت نمی شود</font></li></ul><p align="justify" style="margin: 0.6em 10px 1.2em 5px; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify; text-indent: 10px;"><font size="5">علائم شایع آب مروارید عبارتند از:</font></p><ul style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;"><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">كه بدون درد است</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">حساسیت به نور</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">تغییرات مكرر نمره عینك</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">دو بینی در یك چشم</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">كاهش دید در شب</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">محو شدن یا زرد شدن رنگها</font></li></ul><p align="justify" style="margin: 0.6em 10px 1.2em 5px; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify; text-indent: 10px;"><font size="5">آب مروارید ممکن است سبب تاری یا عدم وضوح دید شود<br><br>مقدار و شكل كدر شدن عدسی متفاوت است. چنانچه كدر شدن عدسی نزدیك مركز عدسی نباشد ممكن است شما از وجود آب مروارید آگاه نباشید.<br><br>علل آب مروارید كدامند؟<br>شایعترین شكل آب مروارید ناشی از افزایش سن است. سایر علل آب مرواریدعبارتند از:</font></p><ul style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;"><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">سابقه خانوادگی ابتلا به آب مروارید</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">مشكلات طبی مانند بیماری قند (دیابت)</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">ضربه به چشم</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">مصرف طولانی داروها مانند كورتن</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">قرار گرفتن طولانی مدت و بدون محافظت در مقابل نور آفتاب</font></li><li style="margin: 0.15em 0.5em 0.15em 0px; padding: 0px 1.5em 0.2em 0px; list-style-type: none; list-style-image: none; background: url(&quot;/sites/all/themes/multiflex3/images/menu-leaf.gif&quot;) 100% 0.35em no-repeat transparent;"><font size="5">سابقه جراحی چشم</font></li></ul><p align="justify" style="margin: 0.6em 10px 1.2em 5px; padding: 0px; font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;"><font size="5"><strong>چگونه آب مروارید تشخیص داده میشود؟<br></strong>معاینه دقیق توسط چشم پزشك میتواند وجود و وسعت آب مروارید، و همچنین هر گونه مشكل دیگری كه باعث كاهش دید یا ناراحتی می شود را مشخص كند. ممكنست علل دیگری علاوه بر آب مروارید بویژه مشكلات پرده شبكیه و یا عصب بینایی باعث كاهش دید شود. چنانچه این مشكلات وجود داشته باشد، بعد از عمل آب مروارید ممكنست دید كامل به دست نیاید. در صورتیكه این مشكلات شدید باشد، حتی عمل آب مروارید نیز ممكنست باعث بهبود دیده نشود. چشم پزشك میتواند به شما بگوید كه چقدر احتمال دارد این مشكلات در چشم شما وجود داشته باشد.<br><br><strong>آب مروارید با چه سرعتی ایجاد میشود؟<br></strong>سرعت ایجاد آب مروارید نزد افراد مختلف فرق میكند و حتی ممكنست بین دو چشم نیز متفاوت باشد. اغلب آب مروارید هائی كه با افزایش سن ایجاد میشوند در طی چند سال بتدریج بوجود می آیند. سایر آب مرواریدها بخصوص در افراد جوان و یا در بیماران مبتلا به بیماری قند ممكنست بسرعت و در طی چند ماه باعث كاهش دید شوند. بنابراین پیش بینی دقیق سرعت پیشرفت آب مروارید امكانپذیر نیست.<br><br><strong>آب مروارید چگونه درمان میشود؟<br></strong>تنها راه درمان آب مروارید جراحی است. بهر حال چنانچه علائم آب مروارید خفیف باشد تغییر نمره عینك ممكنست موقتا مشكلات شما را حل نماید. هیچگونه دارو، روش تغذیه، ورزش یا وسائل نوری وجود ندارد كه باعث درمان یا جلوگیری از آب مروارید شوند. دوری از نور خورشید ممكن است به جلوگیری یا كند شدن پیشرفت آب مروارید كمك كند. عینكهای آفتابی كه نور ماورا بنفش را جذب می كنند یا عینكهای طبی با یك پوشش ضد اشعه ماورا بنفش باعث حفاظت چشم می شوند.<br><br><strong>چه موقع بایستی جراحی انجام شود؟<br></strong>هنگامیكه آب مروارید بحدی باعث كاهش دید شود كه مانع انجام فعالیتهای روزانه بشود. این عقیده كه آب مروارید بایستی جهت عمل "رسیده" باشد درست نیست.<br><br>وقتی كه آب مروارید ایجاد می شود عدسی چشم ضخیم و كدر می گردد. نور نمی تواند از آن به آسانی عبور كند و به این ترتیب باعث تاری دید می شود.<br><br>جراحی آب مروارید هنگامیكه نیازهای بینایی شما آن را ایجاب كند می تواند انجام شود. شما باید ببینید كه آیا دید شما در حدی است كه بدون هیچ ناراحتی كارتان را انجام دهید یا خیر؟ بدون خطر رانندگی كنید؟ آیا می توانید براحتی بخوانید و تلویزیون تماشا كنید؟ آیا شما می توانید فعالیتهای روزانه مثل پخت و پز، خرید، كارهای منزل، خوردن داروهایتان را بدون مشكل انجام دهید.<br><br>بر اساس مشكلاتتان، شما و چشم پزشكتان می توانید با هم تصمیم بگیرید كه چه موقع جراحی لازم است.<br><br><strong>انتظار شما از عمل آب مروارید چه باید باشد؟<br></strong>سالانه بیش از دهها میلیون عمل آب مروارید در كشورهای پیشرفته جهان انجام می شود كه حدود 95% این عمل ها بدون عارضه است. در كشور ما نیز سالانه بیش از 100,000 عمل آب مروارید با بهره گیری از روشهای مختلف انجام می شود.<br><br>در طی عمل آب مروارید كه معمولاً با بی حسی موضعی انجام می شود، عدسی كدر از داخل چشم بیرون آورده می شود. در اغلب موارد بجای عدسی طبیعی یك عدسی یا لنز داخل چشمی دائمی قرار داده می شود. این لنز برای همیشه در چشم شما باقی می ماند و خراب یا فاسد نمی شود. چشم پزشك این جراحی ظریف را با میكروسكوپ و وسائل ظریف و تكنولوژی مدرن انجام می دهد. گذاشتن یا پیوند عدسی مصنوعی توسط جراح ورزیده عوارض بیشتری را به بیمار تحمیل نخواهد كرد بلكه باعث می شود دید بیمار بعد از عمل بسیار خوب باشد و به عینكهای ضخیم و سنگین كه مشكلات فراوانی ایجاد می كنند نیاز نداشته باشد.<br><br>در نزدیك به یك پنجم بیمارانیكه عمل آب مروارید می شوند كپسول طبیعی كه نگهدارنده عدسی داخل چشمی است كدر می شود و جراحی لیزر برای باز كردن این كپسول كدر شده لازم است تا دید مجدداً بهبود یابد.<br><br>بعد از عمل آب مروارید شما می توانید تمامی كارهای خود بجز فعالیتهای سنگین را انجام دهید. شما بایستی قطره های تجویز شده توسط جراح را بدرستی و در موقع مقرر استفاده كنید. چندین ویزیت بعد از عمل برای كنترل كردن وضعیت بهبود چشم شما لازم است.<br><br>جراحی آب مروارید یك عمل بسیار موفقیت آمیز است. در بیش از 90% موارد دید بهبود می یابد مگر اینكه مشكلی در قرنیه، پرده چشم یا عصب چشم شما وجود داشته باشد. مهم است بدانید كه ممكنست عوارض در طی عمل جراحی یا بعد از آن پیش بیاید كه باعث كاهش دید شود. مانند هر عمل جراحی نتیجه صد در صد را نمیتوان تضمین نمود.<br><br><strong>نتیجه:<br></strong>آب مروارید علت شایع كاهش دید بخصوص در افراد مسن است اما قابل درمان می باشد. چشم پزشك علاوه بر اینكه می تواند به شما بگوید كه آیا كاهش دید شما ناشی از آب مروارید است و یا علت دیگری دارد. در تصمیم گیری در مورد عمل جراحی نیز به شما كمك می كند.به طور کلی در صورت درمان بموقع بیماری مشکلی بیمار را تحدید نمیکند.</font></p> text/html 2017-06-30T10:59:08+01:00 publicinfo4u.mihanblog.com Amir MP گسل های پایتخت http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/66 <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/66" target="" title="گسل های اصلی تهران"><font size="7" color="#000099">گسل های اصلی تهران</font></a></p><p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><font size="5">بر پایه گزارش های موجود، ویژگی های گسل های فعال اصلی در تهران و اطراف آن را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:</font></p><p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/66" target="" title="گسل فشم_مسا"><font size="6" color="#ff0000">گسل مشا – فشم:</font></a><font size="5" style="color: rgb(85, 85, 85);">&nbsp;گسل تراستی مشا- فشم&nbsp; یکی از گسل های&nbsp; بنیادی البرز مرکزی است و در شمال تهران قرار گرفته است که از بخش میانی حوضه رودخانه جاجرود با یک راستای جنوب شرقی – شمال غربی، عبور می کند.&nbsp;<br>شیب ها در همه جا به سمت شمال دیده می شود که بین 35 تا 70 درجه متغیر است. این گسل می تواند به منزله یک بالاراندگی در برخی نقاط و روراندگی در سایر نقاط تلقی شود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/66" target="" title="گسل شمال تهران"><font size="6" color="#ff0000">گسل شمال تهران:</font></a><font size="5" style="color: rgb(85, 85, 85);">&nbsp;گسل شمال تهران شاخص ترین عامل زمین&nbsp; ساخت در مجاورت شهر تهران است. این گسل از دامنه رشته کوه البرز و ارتفاعات توچال به طول 35 کیلومتر، از کن در مغرب به لشگرک در مشرق ادامه دارد.&nbsp;<br>گذرگاه این گسل، شرق شمال شرقی ـ غرب جنوب غربی است و به صورتی ملایم به طرف جنوب متمایل است. در مغرب کن، گسل های متعدد شمال شرقی ـ جنوب غربی و شرقی ـ غربی، تداوم آن را قطع می کنند. در شرق لشگرک، این گسل وارد یک ناحیه پیچیدة زمین ساختی می شود و به گسل مشا ـ فشم می پیوندد.&nbsp;<br>گسل شمال تهران در بخش مرکزی بین کن و لشگرک، بین صخره های سازند کرج در چینه های مرزی و ذخایر رسوبی دشت آبرفتی&nbsp; مرز چین داری را تشکیل می دهد که بر روی لایه های جنوبی فرو می نشیند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="http://publicinfo4u.mihanblog.com/post/66" target="" title="گسل های شمال و جنوب شهر ری"><font size="6" color="#ff0000">گسل های جنوب و شمال ری:</font></a><font size="5" style="color: rgb(85, 85, 85);">&nbsp;گسل های جنوب و شمال ری&nbsp; شاخص ترین گسل ها در دشت های جنوبی تهران هستند. این گسل ها در سراسر هر دو سوی فرونشست ری پراکندگی دارند.</font></p>